Τροποποίηση στο Νόμο για την προστασία των ζώων: Επιτρέπεται παράσταση κάθε φιλοζωικού σωματείου ως πολιτικώς ενάγοντος σε περίπτωση διάπραξης εγκλημάτων

Τροποποίηση στο Νόμο 4039/12 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», προβλέπει το άρθρο 29 του πρόσφατου νόμου 4509/2017.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 20 του ν. 4039/2012 (Α’ 15) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Στις περιπτώσεις εγκλημάτων του παρόντος νόμου, ως πολιτικώς ενάγων μπορεί να παρίσταται αυτοτελώς και κάθε φιλοζωικό σωματείο που δραστηριοποιείται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, ανεξάρτητα αν έχει υποστεί περιουσιακή ζημία, προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο. Η σχετική δήλωση μπορεί να γίνει τόσο κατά την προδικασία όσο και στο ακροατήριο, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.».

Σημειώνεται ότι το άρθρο 20 προβλέπει τις ποινικές κυρώσεις για τα εξής αδικήματα που αναφέρονται στο ν.4039/12: Κακοποίηση των ζώων, απαγόρευση χρησιμοποίησης κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες, παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς, αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς ή από άλλο πρόσωπο ή από κτηνίατρο, κλοπή οποιουδήποτε ζώου συντροφιάς, κλοπή κυνηγετικού σκύλου ή σκύλου βοήθειας.

To Top