Νέες ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας – Τι αλλάζει στην εκτέλεση θεραπευτικών μέτρων

402

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις Σωφρονιστικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το σχέδιο νόμου επιχειρεί να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο νομοθέτημα έναν καίριο αριθμό διατάξεων που αφορούν σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να επικαιροποιηθούν διατάξεις που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες, ενώ αποσκοπεί στη θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου που θα διέπει τόσο τη δράση της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, όσο και έτερων φορέων και υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με στόχο την προάσπιση της δημόσιας ασφάλειας, των δικαιωμάτων των κρατουμένων, καθώς και την ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών.

Άρθρο 13 Εκτέλεση θεραπευτικών μέτρων

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 69Α του Ποινικού Κώδικα, μεταξύ των μέτρων θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, είναι και η υποχρεωτική θεραπεία και ψυχιατρική παρακολούθηση, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, σε κατάλληλη εξωνοσοκομειακή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή εξωτερικά ιατρεία δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 3 εδ. γ’ του ν. 4509/2017, ο θεραπευόμενος δεν θεωρείται κρατούμενος σύμφωνα με την έννοια των άρθρων 172 και 173 του Ποινικού Κώδικα.

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, γνωμοδότησε (υπ’ αρ. 7/2018) σχετικά ότι: «…σε θέματα μεταγωγής των ατόμων του άρθρου 69 ΠΚ που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, εφόσον δεν υπάρχει αυτοτελής ρύθμιση ή συμπληρωματική με τον ν. 4509/2017 ή άλλη διάταξη, είναι προφανές ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις περί μεταγωγών του Σωφρονιστικού Κώδικα, κατά τις ισχύουσες διακρίσεις τους, ενώ διατηρείται και η γενική αρμοδιότητα της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 2776/1999».

Η μεταγωγή των θεραπευομένων στο αρμόδιο δικαστήριο, προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους, ενόψει του δικαστικού ελέγχου της διάρκειας του μέτρου, αλλά και κάθε άλλη μεταγωγή τους (λ.χ. σε δημόσιο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας) πρέπει να διενεργείται υπό συνθήκες ασφαλείας, με σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του θεραπευομένου και με βάση τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

Η προτεινόμενη διάταξη θεσπίζει αναγκαίες διατάξεις προς εφαρμογή των ανωτέρω γενικών αρχών, προβλέποντας καταρχήν τη μεταφορά των θεραπευομένων από ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές και με κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα ενώ είναι δυνατόν να παρασχεθεί και συνδρομή από όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Αναλυτικά η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει:

Στο άρθρο 16 του ν. 4509/2017 (Α΄201), προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Κάθε μεταφορά του θεραπευόμενου διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές και με κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα με τη συνοδεία του θεράποντος ιατρού, εφόσον ο ίδιος το κρίνει αναγκαίο. Σε κάθε περίπτωση, οι νοσηλευτές που μεταφέρουν τον θεραπευόμενο παραμένουν στο χώρο, έως ότου πραγματοποιηθεί ο σκοπός της μεταφοράς εκτός αν ο αρμόδιος Εισαγγελέας παραγγείλει διαφορετικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την ασφάλεια του ασθενή και των τρίτων, μπορεί να ζητηθεί, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και προηγούμενης γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού σχετικά με την αναγκαιότητα λήψης περαιτέρω μέτρων ασφαλείας, η συνδρομή οργάνων της ΕΛ.ΑΣ. τόσο κατά τη μεταφορά όσο και κατά την παραμονή του θεραπευομένου στο χώρο μεταφοράς. Οι ανωτέρω διατάξεις σχετικά με τη μεταφορά θεραπευομένων δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις θεραπευομένων με το μέτρο θεραπείας της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 69Α ΠΚ, οι οποίοι δύνανται να προσέρχονται αυτοβούλως και άνευ συνοδείας, εκτός αν ο αρμόδιος Εισαγγελέας, κατόπιν γνωμοδότησης του θεράποντος ιατρού, κρίνει διαφορετικά».

Στη διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 13η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 19:00, μπορείτε να συμμετέχετε εδώ.

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/nees-rythmiseis-sofronistikis-nomothesias-ti-allazei-stin-ektelesi-therapeytikon-metron