Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4760 με Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας και ανωτατοποίηση της Σχολής Αστυφυλάκων

343

Καταργείται η φύλαξη ασυνόδευτων ανηλίκων σε αστυνομικά τμήματα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 247/Α/11-12-2020 ο Νόμος 4760/2020 με τίτλο “Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.”

Βασικές Ρυθμίσεις

– Τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν.2776/1999), αναφορικά με την αναπλήρωση του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών (ΚΕΜ), τη διαδικασία εισαγωγής ασθενών κρατουμένων σε θεραπευτικά καταστήματα κράτησης και νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς και τις προϋποθέσεις χορήγησης τακτικών αδειών σε καταδίκου.

– Ρυθμίζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις για τη μεταγωγή καταδίκων στις αγροτικές φυλακές, όπου μεταξύ άλλων, απαγορεύεται ρητά η μεταγωγή όσων έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα τρομοκρατίας.

– Συμπληρώνεται το άρθρο 16 του ν.4509/2017, που αναφέρεται στην εκτέλεση των θεραπευτικών μέτρων για τα άτομα που απαλλάσσονται από ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και συγκεκριμένα, εξειδικεύονται οι όροι και η διαδικασία μεταφοράς του θεραπευόμενου (συνοδεία θεράποντος ιατρού, συνδρομή οργάνων της ΕΛ.ΑΣ. κ.λπ.), με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις (θεραπευόμενοι σε υποχρεωτική θεραπεία και ψυχιατρική παρακολούθηση), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

– Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τις μετατάξεις υπαλλήλων ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης.

– Μετονομάζεται το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας [Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. / ν.3655/2008)]) σε Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα στην Αθήνα, υπάγεται δε στην εποπτεία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

– Τροποποιείται το άρθρο 21 του ν. 1481/1984 αναφορικά με τις λέσχες και τα πρατήρια για το προσωπικό της ΕΑ.ΑΣ.

– Παρέχεται η δυνατότητα προαγωγής στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ή του Πυράρχου, απόστρατων της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ. αντίστοιχα, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων και σύμφωνα με τις ειδικότερα οριζόμενες προβλέψεις, χωρίς να γεννώνται συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα.

– Αυξάνεται, κατά ένα (1) εξάμηνο, ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας [έξι (6) εξάμηνα αντί πέντε (5) που ισχύει σήμερα] και η έναρξη της φοίτησης στην εν λόγω Σχολή αρχίζει από το εκπαιδευτικό έτος 2021 – 2022. Δίνεται η δυνατότητα στους Αστυφύλακες, οι οποίοι είχαν εισαχθεί στην ως άνω Σχολή με το σύστημα των γενικών εξετάσεων (άρθρα 1 και 2 του ν. 1351/1983) και αποφοιτούν μέχρι και το έτος 2022, να παρακολουθήσουν ακαδημαϊκά σεμινάρια, για την εξομοίωσή τους με τους αποφοίτους της ιδίας Σχολής αυξημένης διάρκειας κατά τα ανωτέρω.

– Προβλέπεται ότι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς δεν τίθενται σε προστατευτική φύλαξη κατά την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 18 του π.δ.141/1991) μόνο εξαιτίας του γεγονότος στέρησης ασφαλούς ή γνωστής διαμονής, ορίζεται δε η σχετική διαδικασία παραπομπής αυτών σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας.

Διαβάστε αναλυτικά και κατεβάστε το ΦΕΚ
Νόμος 4760/2020 – ΦΕΚ 247/Α/11-12-2020
Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/demosieutheke-sto-phek-nomos-4760.html