Η Κομισιόν κινεί διαδικασία επί παραβάσει σε βάρος της Ελλάδας για τα δικαιώματα στην ποινική διαδικασία

145

Κατά την Επιτροπή, οι ελληνικές αρχές δεν έχουν μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ για το δικαίωμα πρόσβασης και για το δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την να διασφαλίσει την ορθή μεταφορά των ενωσιακών κανόνων σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και το δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη.

Ειδικότερα, την Παρασκευή, 12-11-2021, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής λόγω μη ορθής μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την πρόσβαση σε δικηγόρο και το δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη [οδηγία 2013/48/ΕΕ].

Η οδηγία αποτελεί ένα από τα στοιχεία του νομικού πλαισίου της ΕΕ για τη θέσπιση κοινών ελάχιστων προτύπων περί δίκαιης δίκης, διασφαλίζοντας την επαρκή προστασία των δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισμένα εθνικά μέτρα μεταφοράς που ανακοινώθηκαν από την Ελλάδα δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας.

Συγκεκριμένα, οι ελλείψεις αφορούν πιθανές παρεκκλίσεις από το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, καθώς και παρεκκλίσεις από το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας.

Διαπιστώθηκαν επίσης ζητήματα όσον αφορά, αφενός, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να αρθεί το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και, αφετέρου, το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο κράτος μέλος έκδοσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Σημειώνεται ότι, εκτός από την Ελλάδα, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές και σε άλλα πέντε κράτη μέλη, ήτοι την Εσθονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία και την Πορτογαλία.

Τα εν λόγω έξι κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Αν δεν το πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προβεί στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη.

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/i-komision-kinei-diadikasia-epi-paravasei-se-varos-tis-elladas-gia-ta-dikaiomata-stin