Κακούργημα η κατασκευή και κατοχή μολότοφ σε δημόσια συνάθροιση – Τι προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης

141

“Η επιβαρυντική περίσταση της παρουσίας σε δημόσια συνάθροιση έγκειται στο ότι συχνά συμμετέχουν σε δημόσιες συναθροίσεις, πρόσωπα που φέρουν τα εν λόγω επικίνδυνα μέσα πρόκλησης έκρηξης και εμπρησμού, με σκοπό τη χρήση τους”

Την τροποίηση του άρθρου 272 του Ποινικού Κώδικας σχετικά με την κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών προβλέπι τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη διάταξη στην παρ. 1 του άρθρου 272 του ΠΚ στα υλικά ή αντικείμενα ιδιαίτερης επικινδυνότητας προστίθενται οι εμπρηστικές ύλες και οι μηχανισμοί.

Στην παρ.2 του άρθρου 272 ΠΚ διευρύνεται ο κακουργηματικός χαρακτήρας στις περιπτώσεις εκείνες που ο δράστης φέρει επικίνδυνες για τον άνθρωπο εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες, βόμβες ή μηχανισμούς, κατά τη συμμετοχή του σε δημόσιες συναθροίσεις πλήθους ή αν τα ανωτέρω υλικά ή αντικείμενα αφορούν μεγάλη ποσότητα, ανεξαρτήτως αν συντρέχουν παράλληλα οι προϋποθέσεις του εγκλήματος της διατάραξης κοινής ειρήνης.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, το πρόβλημα εντοπίζεται στην ποινική προβληματική για την έννοια των εκρηκτικών υλών με εμπρηστικό αποτέλεσμα, η οποία επιλύεται με τη συμπερίληψη στα επικίνδυνα αντικείμενα καιτων εμπρηστικών υλών καιτων μηχανισμών.

Επίσης, η επιβαρυντική περίσταση της παρουσίας σε δημόσια συνάθροιση έγκειται στο ότι συχνά συμμετέχουν σε δημόσιες συναθροίσεις, πρόσωπα που φέρουν τα εν λόγω επικίνδυνα μέσα πρόκλησης έκρηξης και εμπρησμού, με σκοπό τη χρήση τους.

Αναλυτικά η σχετική διάταξη προβλέπει:

Άρθρο 2 Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 272 ΠΚ

Στο άρθρο 272 του ΠΚ α) συμπληρώνεται ο τίτλος του άρθρου ως προς την αναφορά σε εμπρηστικές ύλες, β) τροποποιείται η παρ. 1 ως προς την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος, γ) τροποποιείται η παρ. 2 ως προς τις επιβαρυντικές περιστάσεις του αδικήματος και το άρθρο 272 διαμορφώνεται ως εξής: «

Άρθρο 272 Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών

1. ‘Οποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες, βόμβες ή μηχανισμούς, από τις οποίες μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.

2. Η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη αν ο υπαίτιος την τελεί ενώ συμμετέχει σε δημόσια συνάθροιση πλήθους ή αφορά στην κατοχή μεγάλης ποσότητας των ανωτέρω υλικών ή αντικειμένων.

3. Ο δράστης δεν τιμωρείται αν πριν εξεταστεί από τις αρχές παρέδωσε με τη θέλησή του σ’ αυτές τα πιο πάνω υλικά ή αντικείμενα ή κατέστησε γι’ αυτές δυνατό να τα αποκτήσουν στην κατοχή τους ή απέτρεψε με άλλο τρόπο τον κίνδυνο να γίνει χρήση αυτών.».

Επί του παρόντος, το άρθρο 272 προβλέπει τα εξής:

1. Όποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει εκρηκτικές ύλες ή εκρηκτικές βόμβες από τις οποίες μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.

2. Η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη αν ο υπαίτιος την τελεί ενώ διαπράττει διατάραξη κοινής ειρήνης (άρθρο 189 παρ. 1-3).

3. Ο δράστης δεν τιμωρείται αν πριν εξεταστεί από τις αρχές παρέδωσε με τη θέλησή του σ’ αυτές τα πιο πάνω υλικά ή αντικείμενα ή κατέστησε γι’ αυτές δυνατό να τα αποκτήσουν στην κατοχή τους ή απέτρεψε με άλλο τρόπο τον κίνδυνο να γίνει χρήση αυτών.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία.