Απόλυση υπό όρο: Τροποποίηση του άρθρου 129 του Ποινικού Κώδικα με το ν.4871/2021

108

Με το άρθρο 59 του Νόμου 4871/2021 προβλέπεται τροποποίηση στο άρθρο 129 του Ποινικού Κώδικα για την Απόλυση Υπό Όρο. Ειδικότερα, στο άρθρο 129 ΠΚ:

α) γίνεται νομοτεχνική βελτίωση στην παρ. 5 με την προσθήκη της λέξης «υποχρεώσεων» μετά τις λέξεις «της παράβασης των»,
β) στην παρ. 6 απαλείφονται από τις προϋποθέσεις ανάκλησης της απόλυσης υπό όρο του ανηλίκου καταδικασθέντος, οι λέξεις «ή πλημμέλημα από δόλο σε ποινή άνω του ενός (1) έτους» και οι παρ. 5 και 6 διαμορφώνονται ως εξής:
«5. Στον απολυόμενο μπορεί να επιβληθούν κατά τη διάρκεια του χρόνου δοκιμασίας υποχρεώσεις που αφορούν στον τρόπο ζωής του και ιδίως στον τόπο διαμονής, στη διαπαιδαγώγηση ή την παρακολούθηση εγκεκριμένου από τον νόμο θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης από ναρκωτικές ή άλλες ουσίες. Αν ο απολυόμενος παραβιάσει τους όρους που του έχουν επιβληθεί, η απόλυση μπορεί να ανακληθεί, όταν πιθανολογείται ότι ενόψει της βαρύτητας της παράβασης των υποχρεώσεων, του τρόπου και των εν γένει συνθηκών που αυτή συντελέσθηκε, δεν παρέχει ο ανήλικος την προσδοκία ότι στο μέλλον θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση ανάκλησης, ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή.
6. Αν ο απολυθείς κατά τον χρόνο της δοκιμασίας καταδικασθεί για κακούργημα, η απόλυση αίρεται και εφαρμόζεται το άρθρο 132.»