ΜΟΕΘεσ 156-157/2020 Αποπλάνηση ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 12 έτη όχι όμως και τα 14 έτη κατ’ εξακολούθηση.

242

Αποπλάνηση ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 12 έτη όχι όμως και τα 14 έτη κατ’ εξακολούθηση. Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω διαδικτύου προσώπου που δεν συμπλήρωσε τα 15 έτη κατ’ εξακολούθηση, σε συνάντηση κατ’ εξακολούθηση. Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω διαδικτύου προσώπου που εμφανίζεται ως ανήλικο κάτω των 15 ετών κατ’ εξακολούθηση

Αριθμός: 156-157/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δικάσιμος της 11ης Σεπτεμβρίου 2020

 

Δημόσια Συνεδρίαση της 11ης Σεπτεμβρίου 2020

 

Σύνθεση Δικαστηρίου :

Χρήστος Νάστας, Πρόεδρος Εφετών, νομίμως ορισθείς με απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, [άρθρο 93 Ν. 4139/2013 και κληρωθείς άρθρο 17 του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. (Ν.1756/1988, όπως ισχύει)],

Θεοδώρα Σακελλαρίου, Δήμητρα Σίσκου, Εφέτες, νομίμως κληρωθείσες [αρθρ. 17 του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. (Ν. 1756/1988 όπως ισχύει)]

Ηλίας Σεφερίδης, Εισαγγελέας Εφετών, νομίμως κληρωθείς [αρθρ. 17 του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. (Ν. 1756/1988 όπως ισχύει)]

Φωτεινή Παπαδοπούλου, Γραμματέας

 

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ

…, ο οποίος γεννήθηκε στην Δράμα το έτος 1953, είναι κάτοικος Δράμας (οδός …), έγγαμος, πατέρας δύο τέκνων, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΕ … Δ.Α.Τ. και με ΑΦΜ … Δ.Ο.Υ. Δράμας

Π Α Ρ Ω Ν

 

ΠΡΑΞΕΙΣ

1)Αποπλάνηση ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 12 έτη όχι όμως και τα 14 έτη κατ’ εξακολούθηση.

2) Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω διαδικτύου προσώπου   που δεν συμπλήρωσε τα 15 έτη κατ’ εξακολούθηση, σε συνάντηση κατ’ εξακολούθηση.

3) Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω διαδικτύου προσώπου που εμφανίζεται ως ανήλικο κάτω των 15 ετών κατ’ εξακολούθηση.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Η Συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

 

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του κατηγορουμένου, ο οποίος εμφανίστηκε και όταν τον ρώτησε ο Πρόεδρος για το όνομα και το επώνυμό του, τον τόπο της γέννησής του, την ηλικία του, το όνομα των γονέων του, απάντησε ότι ονομάζεται, όπως πιο πάνω αναφέρεται. Επίσης, δήλωσε ότι διορίζει ως συνήγορό του για να τον υπερασπισθεί, τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Στέφανο ΠΑΥΛΟΥ (Α.Μ. 2542), ο οποίος αποδέχθηκε το διορισμό του και παραστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 395 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σχετικά με το ασυμβίβαστο των κληρωθέντων ενόρκων και κατέθεσε το υπ’ αριθμ. Α 713090 τετραπλότυπο αποδείξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν ο Εισαγγελέας, αφού πήρε τον λόγο από τον Πρόεδρο, είπε ότι η προκειμένη υπόθεση εισάγεται στο Δικαστήριο αυτό μετά από έφεση του κατηγορουμένου, κατά της υπ’ αριθμ. 164-174/21-2-2018 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, ανέπτυξε την έφεση και πρότεινε να γίνει τυπικά δεκτή γιατί ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα.

 

Στο σημείο αυτό διαβάστηκε από τον Πρόεδρο, δημόσια στο ακροατήριο, η παραπάνω έκθεση εφέσεως.

 

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου ζήτησε να γίνει τυπικά δεκτή η έφεση του κατηγορουμένου.

 

Στη συνέχεια, το εκ τακτικών Δικαστών Δικαστήριο του Μικτού Ορκωτού   Εφετείου Θεσσαλονίκης, αφού διασκέφτηκε, μυστικά, επί της έδρας του, παρουσία και της Γραμματέως, κατάρτισε και διά του Προέδρου του δημοσίευσε δημόσια στο ακροατήριό του με την παρουσία όλων των παραγόντων της δίκης, την υπ’ αριθμ. 156/2020 απόφαση, η οποία έχει ως εξής :

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Κατά την διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1, εδάφ. α’ του προϊσχύσαντος Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που έχει εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση, όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της αποφάσεως. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 474 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα, το ένδικο μέσο ασκείται στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, ενώ για τη δήλωση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από εκείνον που την υποβάλει ή τον αντιπρόσωπό του και από εκείνον που τη δέχεται. Στην προκειμένη περίπτωση, η με αριθμό 17 και ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2018, έφεση του κατηγορουμένου, κατά της υπ’ αριθμ. 164-174/21-2-2018 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και ερευνηθεί ουσιαστικά η υπόθεση.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά την με αριθμό 17 και ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2018 έφεση του κατηγορουμένου, κατά της με αριθμό 164-174/21-2-2018 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 394 του Κ.Ποιν.Δ. που κυρώθηκε με τον νόμο 4620/2019 και ισχύει από 1ης Ιουλίου 2019, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου για τη συγκρότηση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη Γραμματέα να διαβάσει τον κατάλογο των ενόρκων, που κληρώθηκαν στη συνεδρίαση της 1-7-2020 στο Τριμελές Εφετείο (Συμβούλιο) Θεσσαλονίκης, για το Α’ δωδεκαήμερο αυτής της συνόδου, όπως ο κατάλογος αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, αφού έγιναν διαγραφές και αντικαταστάσεις στη συνεδρίαση της 4-9-2020, δηλαδή την ημέρα της έναρξης των εργασιών του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης. Η ανάγνωση αυτή παραγγέλθηκε να γίνει μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 10 ενόρκων. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος παρήγγειλε σ’ όλους τους παρευρισκομένους ενόρκους ν’ ανακοινώσουν την παρουσία τους στο ακροατήριο όταν ο καθένας τους ακούσει την εκφώνηση του ονόματός του.

Στη συνέχεια η Γραμματέας του Δικαστηρίου με δυνατή φωνή διάβασε τον κατάλογο των ενόρκων σύμφωνα με τη σειρά των ονομάτων που είναι γραμμένα σ’ αυτόν, εκ των οποίων βρέθηκαν :

 

 1. … παρούσα
 2. … απών
 3. … παρούσα
 4. … παρών
 5. … παρούσα
 6. … απούσα
 7. … παρών
 8. … απών
 9. … παρούσα
 10. … απούσα
 11. … παρών
 12. … παρούσα
 13. … παρούσα
 14. … παρών

 

Σημειώνεται πως συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 10 παρόντων ενόρκων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 394 και 395 του Κ.Ποιν.Δ.

 

Στο σημείο όμως αυτό, διαπιστώθηκε πως λείπουν από το ακροατήριο οι ένορκοι:

 

1) .. και 4) …, που κλητεύθηκαν να παρουσιαστούν στη σημερινή συνεδρίαση του Δικαστηρίου τούτου. Οι ένορκοι … και …, υπέβαλαν αιτήσεις για χορήγηση άδειας απουσίας, οι οποίες έγιναν δεκτές με τις υπ’ αριθμ. 141/2020, 139/2020 και 140/2020 αντίστοιχα αποφάσεις του ιδίου Δικαστηρίου για τη δικάσιμο αυτή.

 

Στο σημείο αυτό διαπιστώθηκε ότι λείπει από το ακροατήριο ο ένορκος, …, που κλητεύθηκε να παρουσιαστεί στη σημερινή συνεδρίαση του Δικαστηρίου τούτου, όπως προκύπτει από το από 14-7-2020 αποδεικτικό ενόρκου του αρμοδίου για επίδοση οργάνου, …, Αρχ/κα του Α.Τ. Λευκού Πύργου.

 

Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε την τιμωρία του ενόρκου που λείπει, χωρίς νόμιμη δικαιολογία, με χρηματική ποινή 150 ευρώ.

 

Στη συνέχεια, το εκ τακτικών Δικαστών Δικαστήριο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης, αφού διασκέφθηκε, μυστικά, επί της έδρας του, παρουσία και της Γραμματέως, κατάρτισε και διά του Προέδρου του δημοσίευσε δημόσια στο ακροατήριό του με την παρουσία όλων των παραγόντων της δίκης, την υπ’ αριθμ. 156/2020 απόφαση, η οποία έχει ως εξής :

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

Όπως προκύπτει από το σχετικό επιδοτήριο του αρμοδίου οργάνου, ο ένορκος που αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας αποφάσεως, κλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα να εμφανισθεί σήμερα στο Δικαστήριο αυτό, μη εμφανισθέντος όμως, χωρίς να υπάρχει νόμιμη δικαιολογία, πρέπει να τιμωρηθεί με χρηματική ποινή 150 ευρώ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον χωρίς δικαιολογία απουσιάζοντα ένορκο, … κάτοικο Θεσσαλονίκης, Υπάλληλο Δήμου Θεσσαλονίκης (οδός …), χρηματική ποινή εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση

 

Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης, ο Πρόεδρος έβαλε τα καρτελάκια με τα ονόματα των 10 παρόντων ενόρκων στην κληρωτίδα, χωρίς από κανένα να προβληθεί αντίρρηση ή ένσταση. Μάλιστα ανακοίνωσε ότι είναι αναγκαίο για την συγκρότηση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης μόνο τέσσερις (4) ένορκοι που θα κληρωθούν για να πάρουν μέρος στη σημερινή συνεδρίαση του Δικαστηρίου τούτου.

 

Επίσης, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ο Εισαγγελέας και ο κατηγορούμενος έχουν δικαίωμα να εξαιρέσουν μέχρι δύο (2) ενόρκους, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να δικαιολογήσουν τον λόγο της εξαίρεσης.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ρώτησε τον κατηγορούμενο εάν την άσκηση του δικαιώματος της εξαιρέσεως θα την κάνει ο ίδιος προσωπικά ή το δικαίωμά του αυτό θα το ασκήσει ο συνήγορος του. Αυτός δήλωσε στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου πως αναθέτει την άσκηση του δικαιώματος της εξαιρέσεως στον συνήγορο της υπερασπίσεως του, που αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.

 

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος άρχισε την κλήρωση των ενόρκων, αφού προηγουμένως ανάδευσε τα καρτελάκια με τα ονόματά τους.

 

Έτσι, άρχισε και εξήγαγε από την κληρωτίδα ένα-ένα καρτελάκι που αντίστοιχα στο καθένα ήταν γραμμένο το όνομα του κάθε ενόρκου που κληρωνόταν. Σημειώνεται όμως, ότι ο Πρόεδρος αμέσως μετά την κλήρωση διάβαζε το όνομα του ενόρκου που ήταν γραμμένο στο καρτελάκι και παράλληλα έλεγε στον Εισαγγελέα πρώτα και στον κατηγορούμενο καθώς και στον παραπάνω συνήγορό του πως έχουν δικαίωμα εξαίρεσής του. Έτσι μ’ αυτή την τάξη και σειρά κληρώθηκαν οι παρακάτω ένορκοι, όπως ο νόμος ορίζει ειδικά για την περίπτωση αυτή.

 

 1. … εξαιρέθηκε από τον συνήγορο
 2. … εξαιρέθηκε από τον Εισαγγελέα
 3. … δεν εξαιρέθηκε από κανέναν
 4. … δεν εξαιρέθηκε από κανέναν
 5. … εξαιρέθηκε από τον συνήγορο
 6. … εξαιρέθηκε από τον Εισαγγελέα
 7. … δεν εξαιρέθηκε από κανέναν
 8. … δεν εξαιρέθηκε από κανέναν

 

Έτσι, τελικά συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των τεσσάρων (4) ενόρκων για τη συγκρότηση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης, που πρόκειται να δικάσει την προκειμένη υπόθεση.

 

Σημειώνεται ότι οι κληρωθέντες και μη εξαιρεθέντες τέσσερις ένορκοι πήραν τις προσδιορισμένες θέσεις τους δίπλα από τους Τακτικούς Δικαστές και σύμφωνα με τη σειρά κλήρωσης του καθένα.

 

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος είπε ότι όλοι πρέπει να σηκωθούν από τις θέσεις τους για να ορκιστούν οι ένορκοι. Κατόπιν ο Πρόεδρος διάβασε στους ενόρκους τον όρκο, όπως ακριβώς το περιεχόμενό του αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 398 παρ. 3 του Κ.Ποιν.Δικ. που ισχύει από 1η Ιουλίου 2019 και στη συνέχεια εκφώνησε το όνομα κάθε ενόρκου χωριστά για όρκιση. Μετά ο κάθε ένας από τους ενόρκους σήκωνε το δεξί του χέρι και όταν άκουγε το όνομά του πρόφερε την λέξη «ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ».

 

Αφού έγιναν όλα αυτά άρχισε η συζήτηση της υποθέσεως σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 403 του Κ.Ποιν.Δ. Ο Πρόεδρος κάλεσε τον κατηγορούμενο και τον ρώτησε για τα στοιχεία της ταυτότητάς του γενικά, αυτός απάντησε ότι ονομάζεται …, συνταξιούχος του Δημοσίου, το επάγγελμά του ήταν χημικός –μηχανικός, γεννήθηκε στην Δράμα το έτος 1953, είναι κάτοικος Δράμας (οδός …), έγγαμος, πατέρας δύο ενηλίκων τέκνων, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΕ . Δ.Α.Τ. και με ΑΦΜ . Δ.Ο.Υ. Δράμας.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στον κατηγορούμενο να προσέχει την κατηγορία που θα του απαγγείλει ο Εισαγγελέας και τη σχετικά μ’ αυτή συζήτηση, για να μπορέσει με τη σειρά του να απολογηθεί, συγχρόνως δε τον πληροφόρησε ότι έχει το δικαίωμα να αντιπαραθέσει στην κατηγορία όλους τους ισχυρισμούς του, καθώς και να υποβάλει ερωτήσεις στους μάρτυρες και τις παρατηρήσεις του, μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα ή την έρευνα οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου.

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Εισαγγελέα, ο οποίος απήγγειλε την κατηγορία, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 164-174/21-2-2018 προσβαλλόμενης αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης και εγχείρησε στον Πρόεδρο κατάλογο των μαρτύρων, που κλητεύθηκαν για την υποστήριξη της κατηγορίας (3) στον αριθμό, καθώς και των αναγνωστέων εγγράφων, που αντίγραφα τους επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στον κατηγορούμενο, όπως προκύπτει από το συνημμένο στη δικογραφία αποδεικτικό επίδοσης του αρμοδίου οργάνου.

 

Ο Πρόεδρος εκφώνησε τα ονόματα των μαρτύρων που είναι (3 ) στον αριθμό και εμφανίστηκαν όσοι αναφέρονται ότι εξετάστηκαν παρακάτω.

 

Ο Πρόεδρος ρώτησε τον κατηγορούμενο και τον συνήγορό του αν κλήτευσαν μάρτυρες υπερασπίσεως και αυτοί απάντησαν καταφατικά και ενεχείρισαν στον Πρόεδρο σημείωμα που περιέχει τα ονομάτων μαρτύρων υπερασπίσεως.

 

Ο Πρόεδρος εκφώνησε τα ονόματα των μαρτύρων της υποστήριξης της κατηγορίας και της υπεράσπισης και βρέθηκαν παρόντες όσοι στα πρακτικά αναφέρονται ότι εξετάστηκαν.

 

Ο Πρόεδρος εξήγησε στον κατηγορούμενο με τρόπο σαφή και με συνοπτική ακρίβεια τις κατ’ αυτού κατηγορίες, ζήτησε απ’ αυτόν γενικές πληροφορίες για τις πράξεις που κατηγορείται και του υπενθύμισε ότι η απολογία του θα γίνει μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας.

 

Ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται, δήλωσε ότι δεν είχε σαφή επίγνωση της ηλικίας του παιδιού και δήλωσε ότι θα εκθέσει τις απόψεις του στην απολογία του.

 

Στο σημείο αυτό, πήρε τον λόγο από τον Πρόεδρο ο συνήγορος του κατηγορουμένου, δήλωσε ότι ο εντολέας του δεν είχε σαφή επίγνωση της ηλικίας του ανήλικου, επίσης ο ανήλικος δεν κατέθεσε ποτέ σαφή χρόνο τέλεσης των πράξεων και παρακαλεί να κριθεί στο σωστό μέτρο. Επιφυλάχθηκε να καταθέσει αυτοτελείς ισχυρισμούς που αφορούν ελαφρυντικές περιστάσεις σε περίπτωση καταδίκης του εντολέα του.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος διέταξε την έναρξη της συζητήσεως και αφού προσδιόρισε την σειρά της εξετάσεως των μαρτύρων και της αναγνώσεως των εγγράφων, κάλεσε τον μάρτυρα κατηγορίας, ο οποίος όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται, …, γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1981, κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, γνωρίζει απλά τον κατηγορούμενο και δεν συγγενεύει με αυτόν. Κατόπιν ο μάρτυρας ορκίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως αυτό ισχύει μετά την κύρωση του Κώδικα με τον Ν. 4620/2019, δηλώνοντας, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή του, ότι θα πει όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσει ούτε να αποκρύψει τίποτε και εξεταζόμενος κατέθεσε τα ακόλουθα :

 

«Είμαι αστυνομικός τον Απρίλιο του έτους 2014 υπηρετούσα στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων/ΔΑΘ. Μου ανατέθηκε έρευνα για μία άσχημη υπόθεση, άσχετη με την εν λόγω υπόθεση. Δημιούργησα ένα προφίλ στο Facebook και παρίστανα ένα ανήλικο αγόρι 13 ετών με ομοφυλοφιλικές τάσεις. Το προφίλ μου ήταν «…» και με αυτό το προφίλ έκανα αιτήματα φιλίας σε άτομα που φαινόταν ομοφυλόφιλοι. Δέχτηκα αίτημα από άγνωστο σε μένα άτομο, με προφίλ «…», και το έκανα δεκτό. Τον 7/2014 δέχτηκα μήνυμα από αυτόν που με ρωτούσε τι κάνω πώς είμαι, με ρώτησε για την ηλικία μου και με ρώτησε αν θέλω να βρεθούμε. Σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης με ρωτούσε αν θέλω να βρεθούμε, εγώ του έλεγα ότι δεν είμαι σίγουρος, τον ρώτησα αν βρεθούμε τι θα κάνουμε, μου είπε ότι θα πάμε στο σπίτι του που βρίσκεται στην περιοχή Βούλγαρη και εκεί είπε επί λέξη «θα σε πηδήξω». Τον ρώτησα αν το έχει ξανακάνει και μου είπε ότι το έχει ξανακάνει με ανήλικα, μου είπε να μη φοβάμαι και μου είπε επί λέξη «θα σου αλείψω τον ποπό με λάδι και θα αλείψω με λάδι το πέος του και θα σου αρέσει τόσο πολύ που θα μου λες πιο δυνατά και δεν θα πονέσεις». Οι συνομιλίες μας συνεχίστηκαν τον Ιούλιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Αυτό το διάστημα δεχόμουν στενό μαρκάρισμα. Κλείσαμε το ραντεβού το Σεπτέμβριο, στο πάρκο της Χαριλάου, εκεί είχαμε βάλει έναν αστυνομικό που μικροέδειχνε, και όταν ο αστυνομικός του είπε: «… εσύ είσαι;» και αυτός απάντησε καταφατικά, τον συλλάβαμε. Στο Πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του, είχε λάδια, προφυλακτικά, προϊόντα σεξουαλικού περιεχομένου. Το ότι ασχολήθηκα μαζί του όπως σας είπα ήταν τυχαίο. Τα θυμάμαι αυτήν τη στιγμή και ταράζομαι πάρα πολύ, έχω δύο παιδιά, έτυχε την ώρα που αυτός έψαχνε στην οθόνη του να βρεθεί ένας αστυνομικός, θα μπορούσε να ήταν ο γιος μου ο γιος σας, οπότε φαντάζεσαι τι θα γινόταν. Ο καθένας στο internet γράφει ότι θέλει και όπως θέλει. Που το απάντησα ότι είμαι 13 ετών θα σταματούσε εκεί και τέρμα..».

 

Στη συνέχεια, προσήλθε άλλος μάρτυρας κατηγορίας, ο οποίος όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται …, γεννήθηκε στην Δράμα το έτος 1986, κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, γνωρίζει απλά τον κατηγορούμενο και δεν συγγενεύει με αυτόν. Κατόπιν ο μάρτυρας ορκίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως αυτό ισχύει μετά την κύρωση του Κώδικα με τον Ν. 4620/2019, δηλώνοντας, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή του, ότι θα πει όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσει ούτε να αποκρύψει τίποτε και εξεταζόμενος κατέθεσε τα   ακόλουθα :

 

«Είμαι Αστυνομικός και υπηρετώ στο Α.Τ. Χαριλάου. Συνεργάστηκα με το στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων/ΔΑΘ, για να παριστάνω το ανήλικο λόγω της εμφάνισής μου, ντύθηκα με κουκούλα, σχολικό σακίδιο και κάθισα στο παγκάκι, με πλησίασε ο κατηγορούμενος και φώναξε «..», δεν του απάντησα, ξανά φώναξε «…» και όταν έφτασε πολύ κοντά μου του είπα: «… εσύ είσαι;» μου απάντησε: «ναι αγόρι μου εγώ είμαι, πάμε να φύγουμε» και τότε έγινε η σύλληψή. Εγώ τότε υπηρετούσα όπως σας είπα στο Α.Τ. Χαριλάου, στην υπόθεση αυτή ενεπλάκην μόνο για αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω κάτι άλλο να σας πω» .

 

Στη συνέχεια ύστερα από την πρόταση της Εισαγγελέα αναγνώσθηκαν από τον Πρόεδρο, δημόσια στο ακροατήριο, τα πρακτικά της δημοσίας συνεδριάσεως του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, που είναι ενσωματωμένα στην υπ’ αριθμ. 164-174/2018 εκκαλουμένη απόφαση, καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στον κατάλογο των αναγνωστέων εγγράφων και στην πρωτόδικη απόφαση, και συγκεκριμένα :

 1. Φ/α πρακτικών και απόφασης της με αριθμό 292, 293/2017 του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης
 2. Φ/α πρακτικών και απόφασης της με αριθμό 651/2917 του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης.
 3. Η από 19-6-2015 και ώρα 12.15 έκθεση εξέτασης χωρίς όρκο του μάρτυρα   …, που δόθηκε ενώπιον ανακριτικών υπαλλήλων Δ.Α.Θ./Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι./ΤΜ Προστασίας Ανηλίκων, με την παρουσία ψυχολόγου
 4. Η από 9-9-2015 και ώρα 13.30΄έκθεση εξέτασης χωρίς όρκο συμπληρωματική του μάρτυρα …, που δόθηκε ενώπιον ανακριτικών υπαλλήλων Δ.Α.Θ./Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι./ΤΜ Προστασίας Ανηλίκων, με την παρουσία ψυχολόγου

5.α. Η με αριθμ.πρωτ../19-6-2015 έκθεση προκαταρκτικής ψυχολογικής πραγματογνωμοσύνης του ψυχολόγου …, β. η με αριθμό πρωτ. .-ιδ/19-6-2015 έκθεση διορισμού προαναφερομένου πραγματογνώμονα, γ. η από 19-6-2015 έκθεση ορκοδοσίας πραγματογνώμονα.

6.α. Η με αριθμ.πρωτ.ΔΥ/.-2015 έκθεση προκαταρκτικής ψυχολογικής πραγματογνωμοσύνης της … Αστυνόμου Β΄ Ψυχολόγου, β. η με αριθμ. πρωτ. .-κα/9-9-2015 έκθεση διορισμού της προαναφερομένης πραγματογνώμονα, γ. η από 9-9-2015 έκθεση ορκοδοσίας πραγματογνώμονα

 1. Η αριθμ. 77/2014 διάταξη του Ανακριτή του 6ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης
 2. Η αριθμ../2014 έκθεση κατάθεσης γραμματίου εγγυοδοσίας
 3. Η από 23-9-2014 και ώρα 9.10 έκθεση έρευνας οχήματος και κατάσχεσης, με συνημμένα τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες εκτυπωμένες σε τέσσερα φύλλα Α4 που απεικονίζονται τα κατασχεθέντα
 4. Η με αριθμ.πρω.ΕΠ.ΟΙΚ../20-10-2014 διαπιστωτική πράξη του τμήματος προσωπικού και μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Δράμας
 5. Οι με αριθμ.πρ../2014 και ./21.11.2014 διαπιστωτικές πράξεις του τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Περιφέρειας ΑΜΘ
 6. Η αριθμ. 95/2014 διάταξη του Ανακριτή του 6ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης
 7. Το αριθμ. 1236/2014 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης
 8. Το με αριθμ. πρωτ. ./27-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 9. Το με αριθμ.πρωτ..-ια/5-12-2014 έγγραφο του τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της ΥΔΕΖΙ/ΔΑΘ με συνημμένα τα από 26-11-2014 [ώρες 12.03 και 12.08] και 28-11-2014[ώρες 17.01 και 17.03] απαντητικά έγγραφα facebook και ένας ψηφιακός δίσκος με τα αποτελέσματα της έρευνας.
 10. Η με αριθμ. πρωτ. .-γ/24-6-2015 εργαστηριακή εξέταση του εργαστηρίου εξέτασης ψηφιακών πειστηρίων της Υπ/νσης Εγκ/κών Ερευνών Βόρειας Ελλάδας-Τμήμα Εργαστηρίων με συνημμένο οπτικό δίσκο [CD]
 11. Ένα χειρόγραφο σημείωμα
 12. Οι με από 22-9-2014 έκθεση εγχείρησης εκτυπώσεις από facebook: έγγραφο υπ΄ αριθμόν «01» [σελ.2], έγγραφο υπ΄ αριθμόν «03»   [σελ.3], έγγραφον υπ΄ αριθμόν 04 [σελ. 35]
 13. α. Το με αριθμ. πρωτ. ./27-4-2015 έγγραφο της COSMOTE με συνημμένο μία σελίδα με τα αποτελέσματα, β. Το με αριθμ. πρωτ. INFOSEC/OUT/AA/./27-4-2015 έγγραφο της WIND και γ. το με αριθμό CSRC/SR[ΚΡ/28-4-2015 ΈΓΓΡΑΦΟ Της VODAFONE
 14. Η από 23-9-2014 και ώρα 17.20 έκθεση παραδόσεως και κατασχέσεως
 15. Η από 23-9-2014 και ώρα 10.05 έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα με τη συναίνεση του ενοίκου
 16. Η από 3-9-2014 και ώρα 12.15 έκθεση έρευνας χώρου εργασίας και κατάσχεσης
 17. Η από 23-9-2014 και ώρα 13.15΄ έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα [με τη συναίνεση του ενοίκου].
 18. Η από 23-9-2014 έκθεση σύλληψης
 19. Η αριθμ. 104/2015 διάταξη του Ανακριτή του 6ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης
 20. Η με αριθμ.πρωτ../20-2-2018 βεβαίωση του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ν. Δράμας
 21. Η με αριθμ.πρωτ.04/15.2.2018 βεβαίωση του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Καλαμπακίου Δράμας «.»
 22. Το με αριθμ.πρωτ../9-9-2013 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Δοξάτου
 23. Το από 1.2.2015 εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, β. το από 24-5-2917 εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, γ. το από 24-5-2017 ενημερωτικό σημείωμα από το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας
 24. Δύο πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού φόρου για τα έτη 2015 και 2016
 25. α. Το με ΑΠ Γ.Π../3-2-2011 έγγραφο της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας, β. το με αριθμ.πρωτ.ΔΥ7β/ΓΠ οικ ./25-9-2001 έγγραφο του τμήματος Β της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας, γ. το με αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/οικ/./11-3-2013 έγγραφο του τμήματος Συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Υγείας, δ. το με αριθμ. πρωτ. ΔΥ 1δ/./29-3-2013 έγγραφο του τμήματος συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Υγείας, ε. η με αριθμ. πρωτ. ΓΠ ./15-2-2013 έγγραφο του τμήματος ΕΕ και Νομοθετικής εναρμόνισης του Υπουργείου Υγείας, στ. το με αριθμ.πρωτ../19-2-2015 έγγραφο του Καπνολογικού Ινστιτούτου Ελλάδος, ζ. η από 16-5-1994 απόφαση της Νομαρχίας Δράμας, η. το με αριθμ.πρωτ../2-12-1997 έγγραφο της 3ης εδαφικής Περιφέρειας Ν. Δράμας, θ. Σύσταση Μονίμων Επιτροπών, ι. ημερίδα του Γεωτεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος
 26. α. η με αριθμ.πρωτ../4-8-2015 απόφαση του τμήματος προσωπικού και μισθοδοσίας της Περιφέρειας ΑΜΘ, β. αρ. φύλλου ./2015 ΦΕΚ
 27. α. το από 28-2-2005 πιστοποιητικό του τμήματος χημείας του ΑΠΘ, β. φ/α αστυνομικής ταυτότητας, γ. η από 8-1-2015 βεβαίωση του τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, δ. η από 26-9-2012 αίτηση του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων – Ελληνικός Οργανισμός «.», ε. Ενδεικτικό του τμήματος Λευκώματος και Δέρματος σε επίσημη μετάφραση από την Γερμανική γλώσσα, με συνημμένο το ξενόγλωσσο έγγραφο, στ. η από 2-4-1982 βεβαίωση από την ΑΒΕΚ
 28. Η από 12-2-2018 ιατρική γνωμάτευση από την EGO-IDEAL

 

Επίσης αναγνώσθηκαν και τα υποβληθέντα κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας από τον κατηγορούμενο έγγραφα και συγκεκριμένα:

 1. Η με αρ. πρωτ. ./15-2-2018 Βεβαίωση του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Καλαμπακίου Δράμας
 2. Φωτ/φο καταστατικού του Σωματείου «.»

3) Η με αρ. πρωτ. ./9-9-20 βεβαίωση της Περιφέρειας ΑΜΘ, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

4) Η από 2-9-2020 Ιατρική Γνωμάτευση του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας .

5) Φωτ/φο χειρόγραφου σημειώματος.

 

Πριν από την ανάγνωση κάθε εγγράφου, ο Πρόεδρος ανακοίνωνε το έγγραφο που επρόκειτο να αναγνωσθεί και ρωτούσε τον Εισαγγελέα και τον συνήγορο τον κατηγορούμενου, καθώς και τον ίδιο τον κατηγορούμενο, εάν είχαν αντίρρηση για την ανάγνωση, εκείνοι δε απαντούσαν αρνητικά.

 

Κατόπιν προσήλθε ο μάρτυρας υπερασπίσεως, ο οποίος, όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται …, γεννήθηκε το έτος 1968, κατοικεί στην Δράμα, γνωρίζει τον κατηγορούμενο και δεν συγγενεύει με αυτόν. Κατόπιν ο μάρτυρας ορκίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως αυτό ισχύει μετά την κύρωση του Κώδικα με τον Ν. 4620/2019, δηλώνοντας, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή του, ότι θα πει όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσει ούτε να αποκρύψει τίποτε και εξεταζόμενος κατέθεσε τα ακόλουθα:

 

«Τον κατηγορούμενο τον γνωρίζω από το 1990, είναι γείτονάς του πεθερού μου. Εγώ ήμουν Διοικητής στην αστυνομία 31 χρόνια, ο κατηγορούμενος δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα. Όταν τον βρήκα μου είπε ότι είχε διαπράξει ένα μεγάλο λάθος, τα πράγματα στο πορτ μπαγκάζ ήταν για μια στιγμιαία ικανοποίηση της επιθυμίας. Για μένα προσωπικά ήταν και στιγμιαίο και τυχαίο λάθος. Κατά την προσωπική μου γνώμη επειδή έχω 5 παιδιά είναι πολύ κακιά πράξη, όμως στη Δράμα δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα πριν και λόγω της δουλειάς μου γνώριζα ποιοι ψωνίζονται στη Δράμα, άλλωστε η Δράμα είναι μία μικρή κοινωνία. Απολύθηκε από την υπηρεσία του, στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα και για αυτόν και για την οικογένειά του, προσπαθεί όμως, πολύ βοηθάει κόσμο, μοιράζει τρόφιμα και ρούχα ηλικιωμένους στο σπίτι τους, όλη η οικογένειά του είναι στον ψυχίατρο σε μόνιμη βάση.»

 

Έπειτα προσήλθε άλλος μάρτυρας υπερασπίσεως, ο οποίος, όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται …, γεννήθηκε το έτος 1956, κατοικεί στην Δράμα, γνωρίζει τον κατηγορούμενο και δεν συγγενεύει με αυτόν. Κατόπιν ο μάρτυρας ορκίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως αυτό ισχύει μετά την κύρωση του Κώδικα με τον Ν. 4620/2019, δηλώνοντας, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή του, ότι θα πει όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσει ούτε να αποκρύψει τίποτε και εξεταζόμενος κατέθεσε τα ακόλουθα:

 

«Με τον κατηγορούμενο ήμασταν συνάδελφοι από το 1982, δουλεύαμε στο ίδιο εργοστάσιο χημικών. Κάναμε και παρέα και πολλά επαγγελματικά ταξίδια μαζί. Δεν αντιλήφθηκα ποτέ κάτι, δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, μία βλακεία της στιγμής. Έχει κάνει, αναβάθμιση στο εργαστήριο μόνος του, με δωρεές, επαγγελματικά ήταν άριστος, ο γιος του είναι στα πρώτα βήματα της δικηγορίας, η κόρη του είναι οδοντίατρος. Τον είχαν απομονώσει όλοι. Εγώ τον έπαιρνα τηλέφωνο, βγήκαμε κάποιες φορές έξω, το είδε σαν παιχνίδι τι να πω, έκανε λάθος, ο ίδιος μου είπε ότι ήταν ένα λάθος, μία βλακεία της στιγμής.»

 

Έπειτα προσήλθε άλλος μάρτυρας υπερασπίσεως, ο οποίος, όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται …, γεννήθηκε το έτος 1985, κατοικεί στην Δράμα, γνωρίζει τον κατηγορούμενο και συγγενεύει με αυτόν.

 

Κατόπιν   ο μάρτυρας ορκίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως αυτό ισχύει μετά την κύρωση του Κώδικα με τον Ν. 4620/2019, δηλώνοντας, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή του,   ότι θα πει όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσει ούτε να αποκρύψει τίποτε και εξεταζόμενος κατέθεσε τα ακόλουθα:

 

«Ο κατηγορούμενος είναι πατέρας μου, εγώ είμαι δικηγόρος στο επάγγελμα. Αισθάνομαι αμήχανα, δεύτερη φορά καταθέτω ως μάρτυρας, εγώ μπορώ να πω ότι σαν πατέρας ήταν πάντα δίπλα μας και στη μητέρα μου, ήταν στοργικός και στα επαγγελματικά του ήταν πάρα πολύ καλός, όταν μάθαμε το συμβάν ήρθαμε με τη σύζυγο μου που είναι και αυτή δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη, ήταν δύσκολο να επικοινωνήσει μαζί μας, ήταν ταραγμένος είχε μετανιώσει από την πρώτη ώρα. Μέναμε στο ίδιο σπίτι, δεν ασχολιόταν με το facebook, θα το βλέπαμε.

 

Ασχολήθηκε μάλλον σε πολύ μεγάλη ηλικία τι να πω, πιστεύω ότι αν το έκανε θα το βλέπαμε, μου είπε όταν τον ρώτησα ότι πίστευε ότι ήταν ενήλικες και φυσικά δεν είχε γνώσεις υπολογιστή, ήξερε μόνο τόσο όσο, για να μπορέσει να μπει σε μία ιστοσελίδα, τώρα ούτε καν ασχολείται. Την θεωρώ αδικαιολόγητη εκτροπή. Ο ψυχίατρος μας είπε ότι υπάρχουν πολλές πόρτες μέσα στο μυαλό μας και ότι μπορεί να κάνεις πράγματα που ούτε θα τα σκεφτόσουν πριν. Τι να πω.»

 

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω μάρτυρες, οι οποίοι κλήθηκαν ένας-ένας και εξετάστηκαν προφορικά, μετά την εξέτασή τους παρέμειναν στο ακροατήριο και ότι σε κάθε μάρτυρα ο Πρόεδρος έδινε τον λόγο στον Εισαγγελέα, στους Δικαστές, στους ενόρκους, στον συνήγορο του κατηγορουμένου, καθώς και στον ίδιο τον κατηγορούμενο για να απευθύνουν, αν είχαν ερωτήσεις, προς τους μάρτυρες, οι ανωτέρω δε, ρωτούσαν και οι μάρτυρες απαντούσαν σχετικά με τις ερωτήσεις, όπως αναφέρεται ειδικότερα στην κατάθεση του κάθε μάρτυρα.

 

Ο Πρόεδρος ρώτησε τον Εισαγγελέα, τον συνήγορο υπερασπίσεως και τον κατηγορούμενο, αν θέλουν να προβούν σε δηλώσεις, εξηγήσεις και παρατηρήσεις σχετικά με τις καταθέσεις των μαρτύρων και τα έγγραφα που διαβάστηκαν στο ακροατήριο και αυτοί απάντησαν αρνητικά.

 

Έπειτα, ο Πρόεδρος κάλεσε τον κατηγορούμενο, προκειμένου να απολογηθεί και αυτός, απολογούμενος, κατέθεσε τα ακόλουθα :

 

«Είμαι συντετριμμένος από όλο το συμβάν, είμαι 67 χρόνων, γεννήθηκα και έζησα στη Δράμα, το επάγγελμά μου είναι πολιτικός μηχανικός, δούλευα επί 35 χρόνια στο χημικό ινστιτούτο Ελλάδος, είμαι παντρεμένος 36 χρόνια, έχω ένα γιο δικηγόρο και μία κόρη οδοντίατρο στη Γερμανία. Το διαδίκτυο είναι άγνωστο στη γενιά μας, πράγματα που ούτε να τα σκεφτούμε μπορούμε. Πέστε το από περιέργεια έκανα προφίλ στο Facebook, το οποίο ρωτάει την ηλικία, αν είσαι ενήλικος ή όχι αυτό έγινε τέλη του 2012. Με τον καιρό άρχισα να έχω μία μικρή εμπειρία. Η δημιουργία ήταν για φλερτ με διάφορα άτομα. Η ίδια η σελίδα πρότεινε φίλους. Τέλη του 2013 πρότεινε το άτομο σε μένα, το πρόσθεσα ως φίλο, μιλούσαμε, μου φάνηκε άτομο που ήξερε πολύ καλά τι του γίνεται, σε σημείο που με σόκαρε μάλιστα. Έγινε η συνάντηση τέλη του 11/2013. Μετά είχαμε συχνές συζητήσεις και sms. Τον Απρίλιο του 2014 με τον «…» μιλήσαμε με sms και μου είπε ότι είναι στα . και μου ζήτησε συναντηθούμε και μάλιστα να έχω και βοηθήματα μαζί μου. Από κει και μετά ελάχιστες ήταν οι συζητήσεις μας, το τελευταίο sms μαζί του ήταν τον Σεπτέμβριο του 2014. Στη σελίδα μου ο «…» βγήκε ως προτεινόμενος φίλος από τη σελίδα, τον κάνω φίλο τέλη Ιουλίου, και από τις συζητήσεις μας μου φάνηκε ότι ήταν άτομο που ψαχνόταν και ότι ήταν ενήλικος, άσχετα με την ηλικία έφερε στο προφίλ. Συμφωνούμε στα τέλη του Σεπτέμβρη να συναντηθούμε στο μέρος που μου υπέδειξε. Φορούσε μπουφάν, κουκούλα, όταν πλησίασα και του είπα . εσύ είσαι; έγινε η σύλληψή. Πήγαμε στο Α.Τ. Ήμουν σε κατάσταση σοκ, ήθελα να αυτοκτονήσω, ευχαριστώ τους αστυνομικούς που με παρακολουθούσαν και δεν με άφησαν να πέσω, πώς θα αντικρίσω την οικογένειά μου, μου ήταν αδύνατο να το διαχειριστώ όλο αυτό. Οι συναντήσεις έγιναν κοινή συναινέσει, μου είπε ότι είναι 18 χρονών. Εκείνη την εποχή κατά την προανάκριση δεν μπορούσα να σκεφτώ, ήμουν σε κατάσταση σοκ. Είχα ανάγκη ψυχιατρική, πήγα έκανα θεραπεία, σιγά-σιγά άρχισα να στέκομαι στα πόδια μου. Από τα τέλη του 13 μέχρι τον τέταρτο του 2014, ήταν   αυτό το διάστημα που ασχολήθηκα με αυτά. Είναι λάθος αυτό που είπε ο παθών για το 2012. Συναντήθηκα μαζί του τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2013 και τα τέλη Απρίλιου 2014. Τα εργαλεία μου ήταν άγνωστα, μου τα ζήτησε ο ίδιος και τα πήρα για αυτόν. Τα δύο εργαλεία τα ζήτησε αυτός. Μοναδική στήριξη ήταν η οικογένειά μου να σταθώ στα πόδια μου, ώστε σιγά-σιγά να αποκτήσω την αξιοπρέπειά μου. Σήμερα βοηθάω στα σωματεία, βοηθάω στο συσσίτιο, και ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έχω μετανιώσει και θα μετανιώνω σε όλη μου τη ζωή για αυτήν την εκτροπή μου, την ανήθικη συμπεριφορά μου σας παρακαλώ να με τιμωρήσετε, όμως μη με φυλακίσετε. Όταν τον συνάντησα, από την εμφάνιση του θεώρησα ότι είναι πλησίον της ενηλικίωσης, ήταν τραγικό λάθος δικό μου. Παρακαλώ μη με φυλακίζετε, τιμωρήστε με, σας μιλάω ειλικρινά ότι αυτά τα έξι χρόνια για μένα ήταν σαν φυλακή».

 

Μετά το τέλος της απολογίας του κατηγορουμένου ο Πρόεδρος απηύθυνε προς τον κατηγορούμενο ερωτήσεις, μετά έδωσε την άδεια στον Εισαγγελέα και τους Δικαστές, όπως και στους ενόρκους για να απευθύνουν και αυτοί, αν είχαν ερωτήσεις, στις οποίες ο κατηγορούμενος απάντησε όπως αναφέρεται στην απολογία του.

 

Ο Πρόεδρος ρώτησε τον Εισαγγελέα, τον συνήγορο υπερασπίσεως και τον κατηγορούμενο, αν έχουν ανάγκη από συμπληρωματική εξέταση ή διασάφηση και αυτοί αφού απάντησαν αρνητικά, ο Πρόεδρος κήρυξε το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας.

 

Ακολούθως, ο Εισαγγελέας πήρε τον λόγο από τον Πρόεδρο και αφού ανέπτυξε την κατηγορία πρότεινε την απαλλαγή του κατηγορουμένου για την γ’ πράξη η οποία έχει καταστεί ανέγκλητη και να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος των λοιπών δύο (α΄, β΄) πράξεων. Την αγόρευση του δε την ενεχείρισε και εγγράφως στο Δικαστήριο, η οποία έχει ως εξής:

 

<< Αγόρευση Εισαγγελέα Εφετών στο ΜΟΕ Θεσσαλονίκης στις 11/9/2020.

 

Κατά την διάταξη του άρθρου 339 παρ. 1 του ΠΚ όπως έχει αντικατασταθεί και έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος Ποινικός Κώδικας με τον νόμο 4619/2019, η οποία ορίζει: «Όποιος ενεργεί γενετήσια πράξη με πρόσωπο νεότερο των δεκαπέντε ετών ή το παραπλανά με αποτέλεσμα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη τιμωρείται, αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί βαρύτερα με το άρθρο 351Α, ως εξής: α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, με κάθειρξη, β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη έως δέκα έτη και γ) αν συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.»

Ο ως γενετήσια πράξη κατά την ανωτέρω διάταξη νοείται όχι μόνο η συνουσία ή παρά φύση ασέλγεια, αλλά και κάθε άλλη πράξη που ανάγεται στην γενετήσια σφαίρα και αντικειμενικά προσβάλλει το κοινό αίσθημα της αιδούς και των ηθών και υποκειμενικά κατευθύνεται στην ικανοποίηση ή την διέγερση της γενετήσιας επιθυμίας του δράστη. Ο δράστης πρέπει να γνωρίζει την ανηλικότητα του παθόντα, πως δηλαδή αυτός δεν συμπλήρωσε το δέκατο πέμπτο (15) έτος της ηλικίας του ή να αδιαφορεί γι’ αυτήν. Για την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος ο δράστης πρέπει να ενεργεί ή να παραπλανά πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε το 15 έτος της ηλικίας του με λόγο, υποσχέσεις ή χορηγίες στο να ενεργήσει ή να υποστεί γενετήσιες πράξεις. Η πράξη της αποπλανήσεως τιμωρείται αυστηρότερα όταν ο ανήλικος έχει ηλικία κάτω των 12 ετών. Το έννομο αγαθό που προσβάλλεται με το έγκλημα της αποπλάνησης ανηλίκου παιδιού είναι της ανηλικότητας, η οποία έχει αναχθεί σε έννομο αγαθό, προστατεύεται δηλαδή η αγνότητα της νεανικής ηλικίας, η οποία είναι αδύναμη να αυτοπροστατευτεί. Το έγκλημα της αποπλάνησης στοιχειοθετείται όχι μόνο με την επιχείρηση της συνουσίας ή της παρά φύση ασέλγειας αλλά και με κάθε ασελγή πράξη, εναγκαλισμό του ανηλίκου, ασπασμό αυτού στην στοματική περιοχή ή με θωπείες στην γενετική περιοχή ή σε άλλα απόκρυφα μέρη του σώματος αυτού, (ανηλίκου) ή με την τοποθέτηση των δακτύλων του δράστη στην πρωκτική περιοχή του ανηλίκου ή στην γενετική περιοχή αυτού. Όταν συντελούνται με σκοπό την ικανοποίηση της γενετήσιας επιθυμίας ή την διέγερση αυτής. (βλ.ΑΠ 282/2002 Ποιν/νη 2002 σελ. 791, ΑΠ 981/2002 Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου 2002 σελ 1105, ΑΠ 380/2009, ΑΠ 560/2010, ΑΠ 266/2010, ΑΠ 762/2013, ΑΠ 722/2013, ΑΠ 63/2013, ΑΠ 735/2014, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ, Αγγέλου Μπουρόπουλου Ερμ Ποιν. Κώδικα τομ. Β σελ 585 επ.). Ο δράστης του ανωτέρω εγκλήματος προσβάλλει εκτός της αγνότητας της νεανικής ηλικίας και την ομαλή εξέλιξη της γενετήσιας ζωής του ανηλίκου, που συντελείται με οιαδήποτε ασελγή πράξη, που κατατείνει στην διέγερση της γενετήσιας επιθυμίας του δράστη, δηλ η ασελγείς πράξεις στην προκειμένη περίπτωση λαμβάνονται υπόψη με την ευρεία έννοια του νόμου, Χωρίς να απαιτείται και η αντίληψη των συντελουμένων εκ μέρους του ανηλίκου, αρκεί ο δράστης να προβαίνει στην τέλεση των ασελγών πράξεων προς ικανοποίηση της γενετήσιας επιθυμίας του ή την διέγερση αυτής. Οι ασελγείς πράξεις διαστέλλονται από τις ερωτικές πράξεις, που προσβάλλουν την γενετήσια αξιοπρέπεια του παθόντος. Οι ασελγείς πράξεις κατατείνουν στην ικανοποίηση της γενετήσιας επιθυμίας του δράστη και στην διέγερση και ηδονισμό αυτού. ΟΙ θωπείες και ψαύσεις απόκρυφων μερών ανηλίκων δεν μπορεί να θεωρηθούν ως πράξεις ήσσονος ερωτικού χαρακτήρα αλλά ως ασελγείς πράξεις που οδηγούν στην ικανοποίηση της γενετήσιας επιθυμίας του δράστη. Για τον χαρακτηρισμό της πράξης ως ασελγούς λαμβάνονται υπόψη και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέστηκε αυτή (ΑΠ 220/2017, ΑΠ 118/2017, ΑΠ 146/2017, ΑΠ 1302/2017 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών της Νόμος, ΑΠ 1041/2017, ΑΠ 447/2019, ΑΠ 1310/2019 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.) Περαιτέρω κατά την διάταξη του άρθρου 337 παρ. 3 του ΠΚ όπως τροποποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με τον νέο Ποινικό Κώδικα (ν 4619/2019) ορίζεται ότι: 3.» Ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλων μέσων ή τεχνολογιών πληροφορικής αποκτά επαφή με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα δέκα πέντε έτη και με χειρονομίες ή προτάσεις, προσβάλλει την τιμή του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αν επακολούθησε συνάντηση ο ενήλικος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.» Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος που προβλέπεται από αυτήν απαιτείται, ενήλικος να προβαίνει διά μέσου του διαδικτύου ή άλλων τεχνολογικών μέσω (facebook, messenger, sms κλπ) σε βάρος προσώπου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του σε προτάσεις, οι οποίες προσβάλλουν τον ανήλικο στο πεδίο της γενετήσιας ζωής αυτού. Οι προτάσεις πρέπει να απευθύνονται στο πρόσωπο του ανηλίκου προσβάλλοντας την γενετήσια αξιοπρέπεια αυτού. Η συνάντηση κατόπιν των γενομένων προτάσεων του ενηλίκου με τον ανήλικο συνιστά διακεκριμένη περίπτωση τιμωρώντας τον δράστη του εγκλήματος αυτού αυστηρότερα. (ΑΠ 1546/2011, ΑΠ 1866/2019, ΑΠ 447/2019, ΑΠ 175/2019 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ). Για την συγκρότηση του εγκλήματος της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω του διαδικτύου ή άλλων τεχνολογικών μέσων πληροφορικής ο δράστης απαιτείται να γνωρίζει την ηλικία του ανηλίκου ή να αδιαφορεί γι’ αυτήν. Η συναίνεση του ανηλίκου ή η παρ’ αυτού πρωτοβουλία ή και πρόκληση είναι αδιάφορη. Επίσης είναι αδιάφορο και το πως εκλαμβάνει ο ανήλικος τις προτάσεις του δράστη και αν ενοχλήθηκε από αυτές. Για την συγκρότηση του εγκλήματος δεν απαιτείται όπως στην παράγραφο 1 οι προτάσεις να είναι βάναυσες αλλά αρκεί και απλές προτάσεις θίγουσες την αξιοπρέπεια του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής αυτού. Οι ασελγείς προτάσεις μπορεί να έχουν διάρκεια ή και ολιγόλεπτη επικοινωνία διά του διαδικτύου ή και με vaiber (νέος τεχνολογικός τρόπος επικοινωνίας) Οι προτάσεις πρέπει να προσβάλλουν αντικειμενικά το κοινό αίσθημα της αιδούς και των ηθών και υποκειμενικά να κατευθύνονται στην ικανοποίηση της γενετήσιας ορμής του δράστη και την διέγερση αυτού. Η προσθήκη της παραγράφου 3 στην διάταξη του άρθρου 337 του ΠΚ με την διάταξη του άρθρου 3 του νόμου 3727/2008 ήταν επιτακτική μετά την διάδοση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας (ΑΠ Ολ. 3/2018, ΑΠ 118/2017, ΑΠ 822/2015, ΑΠ 1546/2011, Συμεωνίδου – Καστανίδου Εγκλήματα προσωπικών αγαθών σελ 224, Καϊαφα – Γκμπάντι διαδικτυακά εγκλήματα Ποιν.Χρον 2012 σελ 161 επ.).

Κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 337 του προϊσχύσαντα Ποινικού Κώδικα οριζόταν ότι:

 1. «Ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, αποκτά επαφή με πρόσωπο που εμφανίζεται ως ανήλικο κάτω των δεκαπέντε ετών και, με χειρονομίες ή προτάσεις ασελγείς, προσβάλλει την αξιοπρέπεια του στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν η πράξη τελείται κατά συνήθεια ή αν επακολούθησε συνάντηση με το εμφανιζόμενο ως ανήλικο πρόσωπο, τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.” Στον νέο Ποινικό Κώδικα δεν προβλέφθηκε σχετική διάταξη, (παρ. 4 άρθρου 337 του ΠΚ) ούτε και μπορεί το αξιόποινο αυτής να υπαχθεί σε κάποια άλλη διάταξη νόμου, συνεπώς η προβλεπόμενη από τον προϊσχύσαντα Ποινικό Κώδικα πράξη έχει καταστεί κατά τον νέο Ποινικό Κώδικα ανέγκλητη. Κατά την διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του ΠΚ «Αν από της τελέσεως της πράξεως μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη ίσχυσαν περισσότερες διατάξεις νόμων, εφαρμόζεται στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτή που οδηγεί στην ευμενέστερη για την μεταχείριση του κατηγορουμένου.» Με την διάταξη αυτή προκύπτει πως τυγχάνει εφαρμογή ο νόμος που περιέχει την ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο διάταξη ανεξάρτητα του χρόνου τελέσεως αυτής. Αφού εφαρμόζεται η αρχή αναδρομικής ισχύος του επιεικέστερου νόμου. Σε μία διάταξη νόμου μπορεί να εφαρμοστεί αυτή που περιέχει την ευμενέστερη ποινική κύρωση και σε άλλο σκέλος αυτής να εφαρμοστεί άλλη διάταξη νόμου, για άλλο ζήτημα που περιέχει ευμενέστερη για τη μεταχείριση του κατηγορουμένου. . (ΑΠ 1389/2019, ΑΠ 1402/2019, ΑΠ 840/2019, ΑΠ 1426/2019, ΑΠ 453/2019 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ).

 

Στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία της προσβαλλομένης αποφάσεως, τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως, όλα τα αναγνωσθέντα έγγραφα σε συνδυασμό με την απολογία του κατηγορουμένου και τα αποδειχθέντα εν γένει κατά την ακροαματική διαδικασία της παρούσης δευτεροβάθμιας δίκης έχουν προκύψει τα ακόλουθα:

 

Ο κατηγορούμενος …, έγγαμος και πατέρας δύο ενηλίκων τέκνων δημόσιος υπάλληλος και κάτοικος Δράμας χρήστης του διαδικτυακού τόπου facebook και με προφίλ … από τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2012 μέχρι και τον Απρίλιο του έτους 2013 προσέγγιζε τον ανήλικο … γεννηθέντα στις 14/5/1999 προβαίνοντας σε ασελγείς προτάσεις, οι οποίες προσέβαλαν βάναυσα την γενετήσια αξιοπρέπεια του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής αυτού. Συγκεκριμένα απηύθυνε τις φράσεις έντονου προσβλητικού χαρακτήρα προσβάλλουσες την γενετήσια αξιοπρέπεια του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής αυτού και συγκεκριμένα ( θα σε γλύφω σε όλο σου το σώμα, θα βάλω λιπαντικό στο κολαράκι σου και στο πουλί μου για να μην πονάς, Εσύ επειδή θα σου αρέσει θα ζητάς πιο δυνατά να σε γαμώ κ.λπ. Οι φράσεις που απηύθυνε στον ανήλικο … ήταν πιο χυδαίες από τις ανωτέρω αναφερόμενες. Ανωτέρω αναφέρονται περιληπτικά ορισμένες από τις φράσεις που απηύθυνε στον ανωτέρω ανήλικο, οι οποίες εκτίθενται από υπηρεσιακή υποχρέωση και μόνο. (αισχρόν εστί και λέγειν.) Στην προσωπικότητα του κατηγορουμένου τυγχάνει εφαρμογή η ρήση του Προφητάνακτα Δαβίδ (Άνθρωπος εν τιμή ών παρεσυνεβλήθη τοις κτήνεσι τοις ανοήτοις και ομοιώθην αυτοίς) Οι ανωτέρω πράξεις του κατηγορουμένου τελέστηκαν στην Δράμα και στην Θεσσαλονίκη. Στην συνέχεια επακολούθησε συνάντηση με τον ανήλικο τον Νοέμβριο του 2012 στην Θεσσαλονίκη στην διατηρούμενη από αυτόν οικία στην οδό … στην περιοχή της Βούλγαρη, όπου οδήγησε τον ανήλικο ερχόμενος σε παρά φύση ασέλγεια μαζί του. Επακολούθησε νέα συνάντηση στην περιοχή του Σταυρού Θεσσαλονίκης όπου χρησιμοποίησε και ερωτικά βοηθήματα προς τούτο για να επιτευχθεί η ερωτική επαφή με τον ανήλικο. Ο κατηγορούμενος γνώριζε την ανηλικότητα του …, σύμφωνα με την κατάθεση αυτού, ο οποίος του ανέφερε κατά την διάρκεια των επικοινωνιών μεταξύ τους πως είναι μαθητής της πρώτης γυμνασίου ή της δευτέρας και πως δεν ξέρει τι θέλει, αυτός (κατηγορούμενος ) προέτρεπε τον ανήλικο να έλθει σε παρά φύση συνουσία μαζί του. Ο κατηγορούμενος μεταθέτει τον χρόνο τελέσεως των πράξεων του σε βάρος του ανηλίκου αναφέροντας ως χρόνο τελέσεως τον Νοέμβριο του έτους 2013 και Απρίλιο του έτους 2014 δηλαδή θέλοντας να εμφανίσει τον ανήλικο πως κατά τον χρόνο τελέσεως των σε βάρος του πράξεων είχε αυτός συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας του, για να τύχει ευμενέστερης μεταχειρίσεως του. Ο κατηγορούμενος δρώντας εξακολουθητικά κατά το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι τον Απρίλιο του 2013 στην Δράμα και Θεσσαλονίκη ήλθε σε επαφή με τον ανήλικο …, ο οποίος γεννήθηκε στις 14/5/1999 και συνεπώς δεν είχε συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του και διά του διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω του ιστότοπου facebook απηύθυνε ασελγείς προτάσεις προς τον ανήλικο προσβάλλουσες την προσωπικότητα του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής αυτού. Αντικειμενικά οι προτάσεις του προσέβαλαν το κοινό αίσθημα της αιδούς και των ηθών και υποκειμενικά κατευθύνονταν στην ικανοποίηση της γενετήσιας ορμής και την διέγερση αυτού. Οι απευθυνόμενες προς τον ανωτέρω ανήλικο προτάσεις προσέβαλαν το κοινό αίσθημα της αιδούς αυτού, αφού εμπεριείχαν φράσεις με έντονο ερωτικό περιεχόμενο. Τον Νοέμβριο του έτους 2012 και τον Απρίλιο του έτους 2013 χωρίς ιδιαίτερο προσδιορισμό συναντήθηκε με τον ανωτέρω ανήλικο, …, γεννηθέντα στις 14/5/1999 και ήλθε σε παρά φύση συνουσία μαζί του στην Θεσσαλονίκη την πρώτη φορά και στον Σταυρό Θεσσαλονίκης την δεύτερη, κατά την οποία έκανε και χρήση ερωτικών βοηθημάτων για την διέγερση του, αντικείμενα που βρέθηκαν στην οικία του για την διερεύνηση άλλης υποθέσεως. Η έρευνα είχε πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της διερεύνησης της υποθέσεως του Αστυνομικού …, ο οποίος είχε εισέλθει στο κύκλωμα ομοφυλοφίλων ανήλικων, εμφανίζοντας ως ανήλικο τον Αστυνομικό, …, ο οποίος, λόγω της σωματικής του διαπλάσεως, είχε εμφανιστεί ως ανήλικος ηλικίας 15 περίπου ετών, τον οποίο επιχείρησε να επιβιβάσει στο όχημα του για να μεταβούν στην οικία του και να έλθει σε παρά φύση ασέλγεια μαζί του. Την στιγμή όμως της επιβιβάσεως συνελήφθη από άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Η ανωτέρω συμπεριφορά του κατηγορουμένου πλέον έχει καταστεί ανέγκλητη και συνεπώς σύμφωνα με τα ανωτέρω γι’ αυτήν πρέπει να απαλλαγεί, αφού με τον νέο Ποινικό Κώδικα αυτή έχει καταστεί πλέον ανέγκλητη.

 

Συνεπώς πρέπει ο κατηγορούμενος να καταδικαστεί για τις πράξεις της αποπλανήσεως προσώπου που δεν συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 98 παρ. 1, 339 παρ. 1 β του ΠΚ) και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας διά μέσω του διαδικτύου με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 98 παρ. 1 337 παρ. 3 του ΠΚ) και επομένως πρέπει να καταδικαστεί γι’ αυτές, όπως πρωτόδικα.>>

 

Ο συνήγορος υπερασπίσεως του κατηγορουμένου, έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο και αφού ανέπτυξε την υπεράσπισή του ζήτησε να κηρυχθεί αθώος ο εντολέας του.

Ο Πρόεδρος ρώτησε τον κατηγορούμενο αν έχει να προσθέσει τίποτα για την υπεράσπισή του και αυτός απάντησε αρνητικά.

 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κήρυξε περαιωμένη τη συζήτηση.

 

Στη συνέχεια το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, αποσύρθηκε προς διάσκεψη στον ειδικό γι’ αυτό χώρο, πλην του Εισαγγελέως, και αφού διασκέφτηκε μυστικά, παρούσας και της Γραμματέως, κατάρτισε την απόφασή του και μετά από λίγο επανήλθε στην έδρα του, παρουσία και της Γραμματέως και των υπολοίπων παραγόντων της δίκης, διά του Προέδρου του, δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την υπ’ αριθμ. 157/2020 απόφασή του, η οποία έχει ως εξής:

 

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 339 παρ. 1 του νέου ΠΚ που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4619/2019 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου από 1ης Ιουλίου 2019, «όποιος ενεργεί γενετήσια πράξη με πρόσωπο νεότερο των δεκαπέντε ετών ή το παραπλανά με αποτέλεσμα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη τιμωρείται, αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί βαρύτερα με το άρθρο 351Α, ως εξής: α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, με κάθειρξη, β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη έως δέκα έτη και γ) αν συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Από την ως άνω διάταξη, που έχει ως σκοπό την προστασία της αγνότητας της παιδικής ηλικίας, συνάγεται ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της   γενετήσιας πράξης με ανήλικο, απαιτείται η τέλεση γενετήσιας πράξης με πρόσωπο νεότερο των δεκαπέντε ετών, κατά τις σε αυτήν ως προς την ηλικία διακρίσεις και προβλεπόμενες αντίστοιχα ποινές, η οποία, αντικειμενικά μεν, προσβάλλει το κοινό αίσθημα της αιδούς και την περί των ηθών κοινή αντίληψη, υποκειμενικά δε κατευθύνεται στην ικανοποίηση ή διέγερση της γενετήσιας ορμής και επιθυμίας του δράστη. Με την έννοια αυτή, αποτελεί γενετήσια πράξη όχι μόνον η συνουσία αλλά και άλλες πράξεις με την ίδια βαρύτητα, από πλευράς προσβολής του εννόμου αγαθού της γενετήσιας ελευθερίας, όπως είναι η «παρά φύσιν» συνεύρεση, ο ετεροαυνανισμός ή πεολειξία και η αιδιολειξία ή η χρήση υποκατάστατων μέσων, αλλά και η ψαύση και οι θωπείες των γεννητικών οργάνων ή άλλων απόκρυφων μερών του σώματος, η επαφή των γεννητικών οργάνων του δράστη στα γεννητικά όργανα του ανήλικου, ο εναγκαλισμός και ο ασπασμός στο πρόσωπο και το σώμα του παιδιού, εφόσον κατατείνουν στη διέγερση ή ικανοποίηση της γενετήσιας επιθυμίας του δράστη, αφού και αυτές προσβάλλουν την αγνότητα της παιδικής ηλικίας. Ο δράστης πρέπει να γνωρίζει, ότι το πρόσωπο κατά του οποίου κατευθύνεται η πράξη του έχει ηλικία κατώτερη των 15 ετών, αρκεί, όμως, ως προς το σημείο αυτό και ο ενδεχόμενος δόλος, που υπάρχει όταν ο δράστης αμφιβάλλει ως προς την ηλικία του παθόντος (Ολ.ΑΠ. 3/2018 ΝΟΜΟΣ). Το έγκλημα είναι διαζευκτικώς ή υπαλλακτικώς μικτό και επομένως αν τελεστεί με περισσότερους τρόπους κατά του ιδίου προσώπου, υπάρχει μία πράξη, αν πλήττεται η ίδια μονάδα του εννόμου αγαθού και δεν μεσολάβησε ειρήνευσή του. Αν περισσότερες πράξεις του δράστη στρέφονται κατά του ιδίου προσώπου, πρόκειται για έγκλημα κατ’ εξακολούθηση. Σ΄ αυτά είναι επιτρεπτή η μεταβολή της κατηγορίας σε άλλη υπαλλακτική μορφή από εκείνη για την οποία ο κατηγορούμενος εισάγεται( Μ. Μαργαρίτη Ποινικός Κώδικας   β΄ έκδοση 2009, άρθρα 18 αρ.8 και 9, 339 αρ.15). Επίσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 337 παρ. 1 και 3 του νέου ΠΚ «1. Όποιος με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, με προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, με γενετήσιες πράξεις που τελούνται ενώπιον άλλου ή με επίδειξη των γενετικών του οργάνων, προσβάλλει βάναυσα την τιμή άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή. ….. 3. Ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλων μέσων ή τεχνολογιών πληροφορικής αποκτά επαφή με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη και, με χειρονομίες ή προτάσεις, προσβάλλει την τιμή του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αν επακολούθησε συνάντηση ο ενήλικος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών». Κατά τις διατάξεις αυτές προστατεύεται η προσωπική ελευθερία στο πεδίο της γενετήσιας ελευθερίας, για τη στοιχειοθέτηση δε της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας αρκεί να λάβουν χώρα χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα ή προτάσεις, που αφορούν γενετήσιες πράξεις, προσβλητικές, κατά τρόπο βάναυσο, της τιμής του άλλου στη σφαίρα της γενετήσιας ζωής. Σε αντίθεση με τις γενετήσιες πράξεις, οι «χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα » είναι ελαφρότερες ερωτικές πράξεις, που δεν φθάνουν στο σημείο της γενετήσιας πράξεως, αλλά πάντως τελούνται σε σωματική επαφή, όπως λ.χ. ψαύσεις ή θωπείες στο στήθος, στους μηρούς κ.λπ. του παθόντος. Οι «προτάσεις» μπορούν να γίνουν ρητά ή με χειρονομίες, που πρέπει να αφορούν στην τέλεση πράξεων γενετήσιου χαρακτήρα και δεν προϋποθέτουν σωματική επαφή, ενώ για τη στοιχειοθέτηση της υποκειμενικής υποστάσεως του άνω εγκλήματος απαιτείται δόλος, συνιστάμενος στη γνώση και τη θέληση πραγματώσεως των στοιχείων της πράξεως. Με την τρίτη παράγραφο της ανωτέρω διάταξης   καθιερώνεται η διαδικτυακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου με την οποία προβλέπεται ειδικός τρόπος τέλεσης της πράξης μέσω διαδικτύου ή άλλων μέσων ή τεχνολογιών πληροφορικής, δηλαδή ο δράστης εκδηλώνει την επίθεσή του, ήτοι αποκτά επαφή και προσβάλει την γενετήσια αξιοπρέπεια του ανηλίκου, μέσω του διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, δηλαδή οποιοδήποτε μέσου που καθιστά δυνατή την επικοινωνία μεταξύ ατόμων με τη χρήση τεχνολογίας πληροφορικής. Τέλος αν περισσότερες διακεκριμένες πράξεις του δράστη στρέφονται κατά του ίδιου προσώπου, πρόκειται για έγκλημα κατ` εξακολούθηση (άρθρο 98 ΠΚ, ΑΠ 931/2012 ΝΟΜΟΣ). Τέλος κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 337 του προϊσχύσαντα Ποινικού Κώδικα οριζόταν ότι: 4. «Ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, αποκτά επαφή με πρόσωπο που εμφανίζεται ως ανήλικο κάτω των δεκαπέντε ετών και, με χειρονομίες ή προτάσεις ασελγείς, προσβάλλει την αξιοπρέπεια του στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν η πράξη τελείται κατά συνήθεια ή αν επακολούθησε συνάντηση με το εμφανιζόμενο ως ανήλικο πρόσωπο, τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.». Για την πράξη αυτή, στον νέο Ποινικό Κώδικα δεν προβλέφθηκε σχετική διάταξη (παρ. 4 άρθρου 337 του ΠΚ), ούτε και μπορεί το αξιόποινο αυτής να υπαχθεί σε κάποια άλλη διάταξη νόμου, συνεπώς η προβλεπόμενη από τον προϊσχύσαντα Ποινικό Κώδικα πράξη κατέστη ανέγκλητη κα ο υπαίτιος για την πράξη αυτή κηρύσσεται, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 1 του νέου Ποινικού Κώδικα, αθώος.

 

Στην προκειμένη περίπτωση από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων της κατηγορίας και της υπερασπίσεως στο ακροατήριο, που περιέχονται στα ενσωματωμένα στην παρούσα απόφαση πρακτικά της δημόσιας συνεδριάσεως του παρόντος Δικαστηρίου, τα έγγραφα, τα οποία αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο και καταχωρήθηκαν στα ίδια πρακτικά, σε συνδυασμό με την απολογία του κατηγορουμένου και γενικά από όλη τη συζήτηση της υποθέσεως, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

 

Την 29-4-2014 δημιουργήθηκε, από το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της Δ.Α.Θ./Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι, εικονικό προφίλ στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης «www.facebook.com» με όνομα “…”. Εκεί εμφανιζόταν ο …, ενήλικος γεννηθείς το έτος 1981, αστυνομικός του ως άνω τμήματος, και εξετασθείς ως μάρτυρας ανωτέρω, ως ανήλικο αγόρι κάτω των δεκαπέντε ετών, με δηλωμένη ημερομηνία γέννησης την 16-02-2001 και με ομοφυλοφιλικές τάσεις. Στο πλαίσιο αυτό είχε τις δημοσιεύσεις του ορατές σε όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης «www.facebook.com» και απέστειλε μηνύματα φιλίας στην ομάδα «G. Π. Θ.» και στην ομάδα «Ο. ΚΑΙ κ.», τα οποία έγιναν αποδεκτά με αποτέλεσμα στο προφίλ του “…” να φαίνεται ότι είναι μέλος αυτών. Την 2-5-2014 ο ως άνω αστυνομικός, ως χρήστης του προφίλ αυτού, δέχθηκε αίτημα φιλίας από άγνωστο σε αυτόν άτομο το οποίο εμφανιζόταν με το προφίλ «“…”, url : https://www.facebook.com/…, το οποίο αποδέχθηκε. Το προφίλ αυτό ως αποδείχθηκε ανήκε στον κατηγορούμενο, ο οποίος την 26-7-2014 ξεκίνησε διαδικτυακή συνομιλία με το χρήστη του προφίλ «…». Σε σχετική ερώτηση του κατηγορουμένου αναφορικά με την ηλικία του, ο ανωτέρω χρήστης («…») απάντησε ότι ήταν «13 στα 14», ο ίδιος δε (κατηγορούμενος) δήλωσε ηλικίας 42 ετών. Ακολούθως ο κατηγορούμενος ρώτησε εάν ο ανωτέρω χρήστης είχε εμπειρίες με άντρες και αφού ο χρήστης («…») του απάντησε ότι δεν ξέρει τι θέλει, ο κατηγορούμενος του έστειλε έγγραφο μήνυμα με λατινικούς χαρακτήρες, όπως και τα περισσότερα μηνύματα μεταξύ τους, οι οποίοι όταν διαβάζονται έχουν το εξής ακριβές περιεχόμενο «καλά, πάντως αν θέλεις να σου κάνω σεξ ΟΚ». Εν συνεχεία ο κατηγορούμενος την 21-8-2014 και περί ώρα 10.37 έστειλε στο χρήστη («…») έγγραφο μήνυμα με το οποίο τον πρότεινε να βρεθούν στη Θεσσαλονίκης και σε σχετική ερώτηση για το που θα πάνε και τι θα κάνουν, ο κατηγορούμενος απάντησε ότι θα πάνε στο σπίτι του στη Βούλγαρη, θα τον πάρει με το αυτοκίνητό του και ότι θα κάνουν έρωτα-σεξ. Από το σύνολο των μηνυμάτων δε που αντηλλάγησαν μεταξύ των ανωτέρω αποδεικνύεται ότι ενώ ο χρήστης («.») πολλές φορές δήλωσε στον κατηγορούμενο ότι φοβάται, ότι δεν έχει ξαναπροβεί σε τέτοια πράξη και δεν γνωρίζει τι να κάνει, ούτε ότι είναι σίγουρος ότι θέλει να προχωρήσει, ο τελευταίος (κατηγορούμενος), αν και γνώριζε ότι επρόκειτο για ανήλικο άτομο ηλικίας 13-14 ετών, ως καθίστατο προφανές από το ύφος και τη γλώσσα των μηνυμάτων, με ανύπαρκτη γνώση περί σεξουαλικών σχέσεων συνέχιζε να προσβάλλει χυδαία την αξιοπρέπειά του και να τον ωθεί στην τέλεση σεξουαλικών επαφών με εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στις σχέσεις αγοραίου έρωτα, υποδηλώνοντας πλήρη έλλειψη σεβασμού προς το πρόσωπο του αποδέκτη των συγκεκριμένων προτάσεων του και συναισθηματική νέκρωση, όπως: σε προγενέστερη ερώτηση του ως άνω χρήστη για το τι θα κάνουν αν συναντηθούν, απάντησε την 1-9-2014 «εγώ θα σου κάνω μασάζ στην πλάτη, θα σε χαϊδέψω, θα σε φιλώ σε όλο το σώμα και θα σε γαμήσω, θα το απολαύσεις είναι πολύ ωραίο, εσύ θα το απολαμβάνεις, αν θέλεις θα μου κάνεις πίπα», την 10-9-2014 έγραψε «θα έχουμε όλο το σπίτι στην διάθεσή μας… θα χαλαρώσουμε θα σου κάνω μασάζ θα δούμε τηλεόραση και φυσικά θα σε γαμήσω». Την ίδια ημέρα, δηλαδή την 10-9-2014 ο κατηγορούμενος έστειλε στο χρήστη «.» με μήνυμα το κινητό του τηλέφωνο με αριθμό …, που ανταποκρίνεται στο συνδρομητή … (κατηγορούμενο) και τον ενημέρωσε ότι θα πάει να τον βρει με ΙΧ μάρκας Mercedes και ότι τον λένε ., σε ερώτηση δε του χρήστη για το πώς θα λάβει χώρα η μεταξύ τους σεξουαλική επαφή απάντησε με μήνυμα «ειδικό λαδάκι για να μπαίνω μέσα σου πολύ εύκολα χωρίς πόνο γλιστράει άνετα, θα σου κάνω μασάζ να χαλαρώσεις θα σε φιλώ, θα σε χαϊδεύω οπότε το κωλαράκι ετοιμάζεται να δεχθεί το πουλί, βάζω ειδικό λαδάκι και στο κωλαράκι και στο πουλί και μπαίνει μετά άνετα μέσα όλο τότε θα μου λες πολύ δυνατά γάμα με πολύ δυνατά πολύ, πολύ και θα το ευχαριστιέσαι». Ακόμα την ίδια ημέρα σε ερώτηση του χρήστη («…») αν ο κατηγορούμενος έχει ξανακάνει έρωτα με αγόρι της ηλικίας του, ο τελευταίος απάντησε θετικά και δη ότι έχει κάνει σεξ με 14χρονο, σε ερώτηση δε του χρήστη («…») αν ο τελευταίος πόνεσε ο κατηγορούμενος απήντησε «δεν πόνεσε καθόλου ήταν η πρώτη του φορά/ πρέπει να ξέρεις να μην είναι κάποιος βίαιος/σιγά, σιγά/βάζω και ειδικό λιπαντικό». Μετά την αποστολή των ανωτέρω μηνυμάτων μεταξύ του κατηγορουμένου και του χρήστη («…») καθορίσθηκε να συναντηθούν στο πάρκο που βρίσκεται πλησίον της οδού … στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης και ώρα 08.30 το πρωί. Στο καθορισμένο σημείο πήγε ο αστυνομικός και ανωτέρω μάρτυρας … προσποιούμενος το χρήστη («…»), ο σωματότυπος του οποίου (ιδιαίτερα μικροκαμωμένος με εφηβική εμφάνιση) παραπέμπει πλήρως σε ανήλικο, μικρής ηλικίας μάλιστα, άτομο, ως έγινε άμεσα αντιληπτό στο Δικαστήριο κατά την εξέτασή του ως μάρτυρας στο ακροατήριο. Φθάνοντας στο σημείο της συνάντησης ο κατηγορούμενος οδηγώντας μια άσπρη Mercedes, είδε τον ανωτέρω αστυνομικό να περιμένει και φώναξε το όνομά του. Όταν ο τελευταίος απάντησε ότι όντως ήταν ο «.» και ρώτησε εάν ο κατηγορούμενος ήταν ο «.», ο τελευταίος, βεβαιώνοντάς τον ότι ήταν ο . και πιστεύοντας ότι το άτομο που είχε μπροστά του ήταν το ανήλικο αγόρι με το οποίο είχε διαδικτυακή επαφή, αφού και η εμφάνιση αυτού συνηγορούσε πλήρως για την ανηλικότητά του, τον προέτρεψε να μπει στο όχημά του. Στο σημείο εκείνο επενέβηκαν οι λοιποί αστυνομικοί και ακολούθησε η σύλληψη του κατηγορουμένου. Κατόπιν δε νομότυπης έρευνας που ακολούθησε στο όχημα και στο διαμέρισμα που διατηρεί ο κατηγορούμενος στην οδό … στη Χαριλάου ανευρέθηκαν : 1) 24 προφυλακτικά συσκευασμένα, 2) ένα λιπαντικό σκεύασμα μάρκας DUREX, 3) μια αποτριχωτική κρέμα σπρέι μάρκας VEET μαζί με δυο σπάτουλες για αποτρίχωση, 4) ένα τζελ για μασάζ-λιπαντικό μάρκας Durex, 5) ένα σωληνάριο στο οποίο αναγράφεται ‘GALPLAST Hyaluronic acid sodium salt’, 7) ένα σωληνάριο στο οποίο αναγράφεται “Xylocaine gelly 2%”, 8) ένα δονούμενο δακτυλίδι ερωτικής διέγερσης μάρκας Durex σε πλαστική θήκη, 9) ένα ερωτικό βοήθημα-ομοίωμα πέους τύπου “VIRATOR’, 10) τέσσερα γάντια μιας χρήσης, 11) ένα ερωτικό βοήθημα πρωκτικής διέγερσης με μπίλιες χρώματος μωβ, 12) δύο χάπια δισκία CIALIS καθώς και 13) δύο εκτυπωμένες σελίδες που απεικονίζουν χάρτες με οδηγίες για να μεταβεί στο σημείο συνάντησης ραντεβού, 14) μια κεντρική μονάδα Η/Υ μάρκας Multirama χρώματος μαύρου   με S/N ML., 15)μια κεντρική μονάδα Η/Υ μάρκας Multirama χρώματος μαύρου   με S/N MLR. και 16) ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας MOTOROLA, χρώματος ασημί, με ΙΜΕΙ: … στο οποίο περιέχονταν μια κάρτα SIM της εταιρίας PANAFON με αριθμό … και με αριθμό τηλεφωνικής κλήσης … Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι δεν πίστευε ότι επικοινωνούσε με ανήλικο δεν ευσταθεί, και τούτου διότι αφενός μεν ο χρήστης («…») ρητώς του είχε αναφέρει στη μεταξύ τους επικοινωνία, ερωτηθείς για την ηλικία του, ότι ήταν 13 στα 14, ενώ από το ύφος και τη σύνταξη των μηνυμάτων που είχε αποστείλει ο χρήστης («…») [όπως χαρακτηριστικά: «στην ηλικία του μπαμπά μου είσαι … κάνω και γω παρέα με αρκετούς φίλους του. Θέλω και γω να μεγαλώσω…., έρωτα; δηλαδή πως το εννοείς; Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ…, με φωνάζει η μαμά μου τα λέμε αργότερα…», σε ερώτηση του κατηγορουμένου εάν αρχίζουν τα σχολεία την επομένη απαντά «ναι ρε γαμώτο πίκρα» ενώ ο ίδιος ο κατηγορούμενος τον προτρέπει με μηνύματα να κάνει σκασιαρχείο (κοπάνα) από το σχολείο], δεν καταλείπεται σε κανένα αναγνώστη αυτών ότι επρόκειτο για ανήλικο άτομο αυτής της ηλικίας. Επιπροσθέτως η πρόθεση του κατηγορουμένου να βρει μέσω διαδικτύου άτομο ηλικίας νεότερης των 14 ετών για να συνευρεθεί ερωτικά μαζί του επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι όταν ο τελευταίος συνάντησε τον αστυνομικό … στην προκαθορισμένη συνάντηση, ο οποίος, ως προαναφέρθηκε λόγω σωματότυπου προσομοίαζε –τότε αλλά τώρα ακόμα – απόλυτα με νεαρό έφηβο, δεν απέφυγε την συνάντηση αλλά αντιθέτως προέτρεψε τον τελευταίο να μπει στο όχημά του προκειμένου να ολοκληρωθεί ο λόγος της επικοινωνίας   τους. Η πράξη αυτή, μετά την ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα, όπως αναφέρεται παραπάνω, κατέστη ανέγκλητη και κατά συνέπεια ο κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί αθώος ως ειδικότερα αναφέρεται και στο διατακτικό της παρούσας. Περαιτέρω από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος μέσω της ίδιας ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης «www.facebook.com και χρησιμοποιώντας το ίδιο προφίλ στο όνομα “… που είχε δημιουργήσει το έτος 2012, από το Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι και τον Απρίλιο του 2013 προσέγγισε τον ανήλικο (τότε) … που γεννήθηκε την 14-5-1999 κι ως εκ τούτου δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη της ηλικίας του, ο οποίος είχε το διαδικτυακό προφίλ «…» και απεύθυνε εγγράφως σε αυτόν προτάσεις που αφορούσαν την τέλεση από τον κατηγορούμενο στον ανήλικο γενετήσιων πράξεων, προσβάλλοντας έτσι την αξιοπρέπεια του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του. Ειδικότερα ως αποδείχθηκε, στις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιήθηκαν από τον κατηγορούμενο εκφράσεις όχι μόνο παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποίησε όταν επικοινώνησε με το χρήστη («…») και αναφέρονται ανωτέρω αλλά και με ακόμα τολμηρότερο και χυδαιότερο περιεχόμενο. Επιπλέον ο κατηγορούμενος κι ενώ γνώριζε ότι ο ανωτέρω ανήλικος ήταν μαθητής των πρώτων τάξεων του γυμνασίου, ήτοι ηλικίας 13-14 ετών (το 14ο έτος της ηλικίας το συμπλήρωνε την 14-5-2013) επεδίωξε και πέτυχε να συναντηθεί με τον ανωτέρω ανήλικο και να ενεργήσει με αυτόν   γενετήσιες πράξεις που αντικειμενικώς προσβάλλουν το κοινό αίσθημα της αιδούς και των ηθών, κατευθύνονταν στη διέγερση και ικανοποίηση της γενετήσιας ορμής και επιθυμίας του κατηγορουμένου και προσέβαλλαν την αγνότητα της παιδικής ηλικίας του ανηλίκου.   Ειδικότερα οι ανωτέρω, ήτοι ο κατηγορούμενος και ο ανήλικος …, με προτροπή του κατηγορουμένου και κατόπιν τηλεφωνικών μεταξύ τους επαφών συναντήθηκαν μια φορά το Νοέμβριο του 2012 στην οικία που ο κατηγορούμενος, μόνιμος κάτοικος Δράμας, διατηρούσε στη Θεσσαλονίκη επί της οδού … και άλλη μια φορά τον Απρίλιο του 2013 σε μη επακριβώς ορισθέν σημείο στην παραλία του Σταυρού Θεσσαλονίκης, όπου ήλθαν σε παρά φύση ασέλγεια, με τον ανήλικο σε ρόλο παθητικό και τον κατηγορούμενο σε ρόλο ενεργητικό, ενώ τη δεύτερη φορά και με τη χρήση διαφόρων ερωτικών βοηθημάτων επί του σώματος του ανηλίκου, όπως αυτά που βρέθηκαν μεταγενέστερα στην κατοχή του κατηγορουμένου. Ο κατηγορούμενος στην απολογία του αναφέρει ως χρόνους συναντήσεών του με τον ανωτέρω ανήλικο το Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2013 και τα τέλη Απρίλιου 2014, επιδιώκοντας να πείσει το Δικαστήριο ότι ο ανήλικος είχε ήδη συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του. Η κατάθεσή του αυτή όμως διαψεύδεται πλήρως από προαναφερόμενα αποδεικτικά μέσα (καταθέσεις μαρτύρων και εγγράφων που αναγνώσθηκαν δημοσίως) κατά την   διαδικασία ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου,   ότι όταν συνάντησε τον κατηγορούμενο ήταν Α ή Β γυμνασίου. Σύμφωνα με τη χρονολογία γέννησής του (14-5-1999) και την κοινή πείρα ο ανήλικος φοίτησε στην Α΄ γυμνασίου το ακαδημαϊκό έτος 2012-2012 και στη Β γυμνασίου το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, κι επομένως δεν είχε συμπληρώσει τον Απρίλιο του 2013, όταν έλαβε χώρα η τελευταία συνάντησή τους, το 14ο έτος της ηλικίας του. Επίσης ως ο ίδιος ο παθών κατέθεσε ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, τότε έδειχνε ακόμα πιο μικρός από την πραγματική του ηλικία, κι επομένως ακόμα κι αν ο κατηγορούμενος διατηρούσε οποιαδήποτε αμφιβολία για την ηλικία του, πιστεύοντας ότι ήταν μεγαλύτερος, αν και γνώριζε ότι συνομιλεί με μαθητή του γυμνασίου, στην πρώτη συνάντηση τους, του έγινε απόλυτα αντιληπτό και κατανοητό ότι επρόκειτο για άτομο της δηλωθείσας από αυτόν ηλικίας, ήτοι 13-14 ετών, ηλικία που σύμφωνα με την κατάθεση του ιδίου παθόντα ο τελευταίος τη γνωστοποίησε ρητά στον κατηγορούμενο και κατά την πρώτη τους συνάντηση.

 

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος: α) όντως ενήλικος, κατά το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2012 μέχρι και τον Απρίλιο του 2013 στη Θεσσαλονίκη και στη Δράμα τέλεσε με πρόθεση το αδίκημα του άρθρου 337 παρ.3 β΄ ΠΚ κατ’ εξακολούθηση, ήτοι απέκτησε επαφή μέσω διαδικτύου με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη και δη με τον γεννηθέντα την 14-5-1999 … και με προτάσεις ασελγείς που έκανε με περισσότερες από μία πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, προσέβαλε την τιμή του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του και β) με πρόθεση στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2012 – σε μη εξακριβωθείσα επακριβώς ημερομηνία και στην παραλία του Σταυρού Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο του 2013 ενήργησε, με περισσότερες από μία πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που συμπλήρωσε τα 12 όχι όμως και τα 14 έτη της ηλικίας του και δη με τον προαναφερόμενο γεννηθέντα την 14-5-1999   …, πράξεις για τις οποίες, ομόφωνα, πρέπει να κηρυχθεί ένοχος κατ’ εξακολούθηση, ως ειδικότερα αναφέρεται και στο διατακτικό της παρούσας.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντα τον κατηγορούμενο …, ο οποίος γεννήθηκε στην Δράμα το έτος 1953, είναι κάτοικος Δράμας (οδός …), κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΕ . Δ.Α.Τ. και με ΑΦΜ . Δ.Ο.Υ. ..

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτόν ομόφωνα α θ ώ ο του ότι: Γ) Στους ακόλουθους τόπους και στα χρονικά σημεία που κάτωθι εκτίθενται, με πρόθεση, όντως ενήλικος ο ίδιος μέσω διαδικτύου απέκτησε επαφή με πρόσωπο που εμφανιζόταν ως ανήλικο κάτω των δεκαπέντε ετών και με προτάσεις ασελγείς, προσέβαλλε την αξιοπρέπειά του στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, με περισσότερες από μία πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος. Ειδικότερα: Στην Δράμα όπου βρισκόταν στους ακόλουθους χρόνους αλλά και στην Θεσσαλονίκη όπου τότε βρίσκονταν το κάτωθι αναφερόμενο πρόσωπο, αφού μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης με την επωνυμία Facebook -ως εγγεγραμμένος χρήστης του εν λόγω ιστότοπου με όνομα «…»- απέκτησε επαφή με πρόσωπο το οποίο εμφανίζονταν ως ανήλικο κάτω των δεκαπέντε ετών, συγκεκριμένα με χρήστη του εν λόγω ιστότοπου που είχε μεν εγγραφεί με όνομα «.» και είχε δηλώσει ως ημερομηνία γέννησης την 16 Φεβρουαρίου 2001 αλλά στην πραγματικότητα επρόκειτο για τον ενήλικο αστυνομικό υπάλληλο …, ο οποίος υπηρετεί στο τμήμα προστασίας ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης απεύθυνε, περισσότερο από μια φορές, με πρόθεση εγγράφως σε αυτόν [μέσω του προαναφερθέντος ιστότοπου] προτάσεις που αφορούν την τέλεση –από τον κατηγορούμενο και αυτόν – ασελγών πράξεων. Συγκεκριμένα: 1] την 26-7-2014 έστειλε στον χρήστη «.» έγγραφο μήνυμα, με λατινικούς μεν χαρακτήρες οι οποίοι όμως όταν διαβάζονταν είχαν το εξής ακριβές περιεχόμενο «καλά πάντως αν ήθελες να σου κάνω σεξ ΟΚ» 2] την 21-8-2014 και περί ώρα 10.37 έστειλε στον χρήστη «.» έγγραφο μήνυμα, με το οποίο του πρότεινε να συναντηθούν στην Θεσσαλονίκη, να τον πάρει με το αυτοκίνητο του, να πάνε στο σπίτι του στην Βούλγαρη και να κάνουν έρωτα-σεξ. 3] την 1-9-2014 και περί ώρα 01.28 έστειλε στον χρήστη «.» έγγραφο μήνυμα, με λατινικούς μεν χαρακτήρες οι οποίοι όμως όταν διαβάζονταν είχαν το εξής ακριβές περιεχόμενο «εγώ θα σε κάνω μασάζ στην πλάτη – θα σε χαϊδέψω – θα σε φιλώ σε όλο το σώμα – και θα σε γαμήσω – θα το απολαύσεις είναι πολύ ωραίο – εσύ θα το απολαμβάνεις – αν θέλεις θα μου κάνεις πίπα. 4] την 10-9-2014 και ώρα 10.12 έστειλε στον χρήστη «.» έγγραφο μήνυμα με λατινικούς μεν χαρακτήρες οι οποίοι όμως όταν διαβάζονταν είχαν το εξής ακριβές περιεχόμενο «…θα έχουμε όλο το σπίτι στη διάθεση μας θα χαλαρώσουμε- θα σου κάνω μασάζ – θα δούμε τηλεόραση και φυσικά θα σε πηδήξω. 5] Την 10-9-2014 έστειλε στον χρήστη «.» έγγραφο μήνυμα, με λατινικούς μεν χαρακτήρες οι οποίοι όμως όταν διαβάζονταν είχαν το εξής ακριβές περιεχόμενο «ειδικό λαδάκι για να μπαίνω μέσα σου ποιο εύκολα χωρίς πόνο γλιστράει άνετα – θα σου κάνω μασάζ να χαλαρώσεις θα σε φιλώ θα σε χαϊδεύω οπότε το κολαράκι ετοιμάζεται να δεχτεί το πουλί – βάζω ειδικό λάδι και στο κολαράκι και στο πουλί και μπαίνει μετά άνετα μέσα όλο – τότε θα μου λες πιο δυνατά γάμα με πιο δυνατά πιο πολύ και θα το ευχαριστιέσαι», ασελγείς προτάσεις που προσβάλουν την αξιοπρέπεια του προαναφερθέντος στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του.

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτόν ομόφωνα έ ν ο χ ο του ότι:

 

Α) Στους ακόλουθους ειδικότερους τόπους και χρόνους, με περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, ενήργησε με πρόθεση γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που συμπλήρωσε τα δώδεκα όχι όμως και τα δεκατέσσερα έτη και ειδικότερα κατά τους μήνες Νοέμβριο 2012 και Απρίλιο του 2013, σε ημερομηνίες που δεν διευκρινίστηκαν, σε διαμέρισμα που διατηρεί σε οικοδομή επί της οδού … [στην περιοχή Χαριλάου], την πρώτη φορά και σε άγνωστο σημείο της παραλίας στο Σταυρό Θεσσαλονίκης, τη δεύτερη φορά, ενήργησε με ανήλικο άρρεν πρόσωπο και συγκεκριμένα με τον … που τότε είχε συμπληρώσει τα δώδεκα όχι όμως και δεκατέσσερα έτη καθότι γεννήθηκε την 14-5-1999, ερωτικές πράξεις με έντονο γενετήσιο και ηδονιστικό χαρακτήρα, καθότι κατέτειναν στην διέγερση και ικανοποίηση της γενετήσιας επιθυμίας του και αντικειμενικώς μεν προσβάλλουν το κοινό αίσθημα της αιδούς και των ηθών, εν προκειμένω δε προσέβαλαν και την αγνότητα της παιδικής ηλικίας του εν λόγω θύματος της σχετικής πράξης του. Ειδικότερα ήρθε σε παρά φύση ασέλγεια με το πρόσωπο αυτό, το οποίο είχε παθητικό ρόλο ενώ ο κατηγορούμενος είχε ενεργητικό, ενώ επίσης κατά την σχετική επαφή τους τη δεύτερη φορά χρησιμοποίησε πάνω στο σώμα του ως άνω θύματος ερωτικά βοηθήματα, ενώ γνώριζε ότι ο ανωτέρω ανήλικος είχε μεν συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, όχι όμως και το δέκατο τέταρτο.

 

Β) Στους ακόλουθους τόπους και χρόνους, με περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, ενήλικος ο ίδιος, με πρόθεση, μέσω διαδικτύου απέκτησε επαφή με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη και με προτάσεις ασελγείς προσέβαλλε την τιμή του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, ενώ επακολούθησε συνάντηση με αυτό. Ειδικότερα : Στην Δράμα όπου ο κατηγορούμενος βρισκόταν κατά το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2012 – Απρίλιος 2013, σε ημερομηνίες που δεν διευκρινίστηκαν επακριβώς, αλλά και στην Θεσσαλονίκη όπου τότε βρίσκονταν το κάτωθι αναφερόμενο πρόσωπο, με πρόθεση απέκτησε επαφή μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης με την επωνυμία Facebook ως εγγεγραμμένος χρήστης του εν λόγω ιστότοπου με όνομα «.» με τον …, που τότε δεν είχε συμπληρώσει τα δεκαπέντε έτη καθότι γεννήθηκε στις 14-5-1999 και ήταν εγγεγραμμένος χρήστης του εν λόγω ισότοπου με όνομα «.» και «.» κι απεύθυνε εγγράφως σε αυτόν [μέσω του προαναφερθέντος ιστότοπου] διάφορες προτάσεις που αφορούσαν την τέλεση – από τον κατηγορούμενο και τον ως άνω ανήλικο – γενετήσιων πράξεων, με εκφράσεις παρομοίου περιεχομένου με τις ανωτέρω υπό στοιχ. Γ αναφερόμενες αλλά και με πιο τολμηρό και αναξιοπρεπές περιεχόμενο, ήτοι με προτάσεις που προσέβαλαν χυδαία και ιδιαίτερα βαριά την τιμή του προαναφερθέντος ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, εν συνεχεία δε επακολούθησε συνάντηση δις με τον ως άνω ανήλικο.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Μετά την έκδοση της παραπάνω αποφάσεως, αποσφραγίσθηκε ο φάκελος, που περιείχε το ποινικό μητρώο του κηρυχθέντα ενόχου κατηγορουμένου και αυτό αναγνώσθηκε, χωρίς το περιεχόμενό του να ανακοινωθεί στο ακροατήριο, σύμφωνα με το άρθρο 572 παρ. 2 ΚΠΔ( 577 παρ. 2 προϋσχύσαντος κώδικα).

 

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου, στον οποίο δόθηκε ο λόγος από τον Πρόεδρο, ανέπτυξε προφορικά αυτοτελείς ισχυρισμούς περί αναγνωρίσεως στο πρόσωπο του εντολέα του των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ. 2 εδ. α’ και ε’ του Π.Κ., τους οποίους κατέθεσε και εγγράφως και έχουν ως εξής:

 

Ενώπιον του ΜΟΕ Θεσσαλονίκης

 

Αυτοτελής Ισχυρισμός (για καταχώρηση στα πρακτικά κατά το άρθρο 141 § 2 ΚΠΔ)

…, κατοίκου Δράμας (οδός .), με Α.Φ.Μ. . Δ.Ο.Υ. Δράμας.

 

Θεσσαλονίκη, 11/9/2020

 

Αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης του πρότερου σύννομου βίου (κατ’ άρθρο 84 παρ. 2 α’ ΠΚ. Ν. 4610/2019)

 

Α. Νομικό Ζήτημα

 

 1. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 84 §§ ι και 2 περ. α’ ΠΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το ν. 4619/2019, ορίζεται ότι: «ι. Η ποινή μειώνεται επίσης κατά το μέτρο που προβλέπει το προηγούμενο άρθρο και στις περιπτώσεις που το δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν ελαφρυντικές περιστάσεις. 2. Ελαφρυντικές περιστάσεις θεωρούνται ιδίως: α) το ότι ο υπαίτιος έζησε σύννομα ως το χρόνο που έγινε το έγκλημα, περίπτωση που δεν αποκλείεται από μόνη την προηγούμενη καταδίκη του για ελαφρό πλημμέλημα». Από τη διατύπωση της ανωτέρω διάταξης, αλλά και από τη νομολογιακή της επεξεργασία, συνάγεται ότι για τη χορήγηση της εν λόγω ελαφρυντικής περίστασης απαιτείται η ύπαρξη προηγούμενης νόμιμης ζωής του κατηγορούμενου, με την έννοια της συμμόρφωσής του προς τις διατάξεις των νόμων. Το στοιχείο αυτό, εκτός από αντικειμενικά διαπιστώσιμο, είναι και το μόνο νομικά κρίσιμο για ένα κράτος δικαίου.

 

 1. Υπογραμμίζεται περαιτέρω, ότι, κατά ρητή επιταγή του νόμου, ακόμα και η προηγούμενη καταδίκη του υπαίτιου της πράξης για ελαφρύ πλημμέλημα δεν αποκλείει τη συνδρομή στο πρόσωπό του της ως άνω ελαφρυντικής περίστασης. Υπό το ανωτέρω πρίσμα, καθίσταται σαφής η πρόθεση του νομοθέτη να απομακρυνθεί από την καθιερωθείσα υπό το προϊσχύον καθεστώς νομολογία, βάσει της οποίας δεν αρκούσε η συνήθης ανθρώπινη συμπεριφορά μέχρι την τέλεση της πράξης, αλλά απαιτείτο και μία θετική και επωφελής για την κοινωνία δράση (βλ. ενδεικτικά ΑΠ 434/2018). Εκτός αυτού, παρατηρείται και η βούληση του νομοθέτη να μη λαμβάνονται πλέον υπόψη στοιχεία αναγόμενα στην ιδιωτική, προσωπική και οικογενειακή ζωή του κατηγορούμενου, το απαραβίαστο της οποίας κατοχυρώνεται άλλωστε τόσο συνταγματικά (9 παρ. ι εδ. β’ Σ) όσο και υπερνομοθετικά (βλ. ΑιτΕκθ ν. 4619/2019).

 

 1. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η ισχύουσα διάταξη του άρθρου 84 παρ. 2 α’ ΠΚ είναι εμφανώς ηπιότερη για τον κατηγορούμενο από την προϊσχύουσα. αφού πλέον το μοναδικό ζήτημα που οφείλει να εξετάσει και να λάβει υπόψη ταυ το δικαστήριο κατά τον σχηματισμό της κρίσης του περί συνδρομής της εν λόγω ελαφρυντικής περίστασης, είναι η τυχόν προηγούμενη παραβίαση από τον κατηγορούμενο επιτακτικών και απαγορευτικών κανόνων δικαίου. Όπως άλλωστε έχει υπομνήσει ήδη ο ʼρειος Πάγος, «με τη νέα διάταξη διευρύνεται η δυνατότητα αναγνώρισης της ελαφρυντικής αυτής περίστασης, καθόσον υιοθετήθηκε το δεκτικό βεβαίωσης κριτήριο της «νόμιμης» ζωής έναντι του απροσδιόριστου κριτηρίου της «έντιμης» ζωής, που απαιτούνταν από την προϊσχύσασα διάταξη και δεν ελέγχεται πλέον η κατά το Σύνταγμα απαραβίαστη προηγούμενη ατομική και οικογενειακή ζωή του υπαιτίου». Επιπλέον, σημειώνεται, ότι, παρόλο που κατά την Εισηγητική Έκθεση του ν. 4619/2019 το λευκό ποινικό μητρώο δεν αρκεί για την αναγνώριση του πρότερου σύννομου βίου, ωστόσο αποτελεί έναν από τους βασικότερους ενδείκτες της μη αξιόποινης δράσης του κατηγορούμενου πριν την τέλεση της πράξης.

 

 1. Τέλος είναι κρίσιμο να επισημανθεί το ότι η αυξημένη βαρύτητα της πράξης που τελέστηκε δεν αρκεί ως αιτιολογία για τη απόρριψη του αιτήματος αναγνώρισης του ελαφρυντικού. Ειδικότερα, αναφορικά με την απόρριψη του ως άνω ελαφρυντικού, έχει κριθεί ότι δεν υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν εκθέτει αρνητικά περιστατικά που να δικαιολογούν τη μη συνδρομή της εν λόγω ελαφρυντικής περίστασης, παρά το γεγονός ότι ο ισχυρισμός που προβλήθηκε παραδεκτά από τον κατηγορούμενο ήταν σαφής και ορισμένος.

 

Β. Κρίσιμα Πραγματικά Περιστατικά

 

Είμαι 67 ετών, έγγαμος και πατέρας δύο (2) ενήλικων τέκνων, ηλικίας σήμερα 35 και 32 ετών. Ασκησα επί σαράντα έτη το επάγγελμα του χημικού μηχανικού, ενώ κατέχω διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η σύζυγος μου είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ο υιός μου δικηγόρος και η θυγατέρα μου οδοντίατρος. Εργάσθηκα ως μόνιμος δημόσιος υπάλληλος στο Κ. Ι. Ε. και επί σειρά ετών εκπροσωπούσα την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα ζητήματα που αφορούσαν στη θέσπιση κανονισμών που έπρεπε να τηρούνται από τις καπνοβιομηχανίες για την ποιότητα του καπνού, αλλά και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, παρέχοντας τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις μου για την απαιτούμενη ποιότητα του καπνού προς αποφυγή άλλως απάμβλυνση των επιπτώσεων του καπνίσματος στην υγεία των ανθρώπων, ενώ με τη συνδρομή μου και υπό την πλήρη επίβλεψη μου λειτούργησε το Κ. Ι. Ε., στο οποίο πραγματοποιούνταν αποκλειστικά έλεγχοι της ποιότητας των τσιγάρων που παράγονταν ή εισάγονταν από το σύνολο των εταιρών καπνού και διατίθεντο στην αγορά προς κατανάλωση, πανελληνίως. Επιπλέον ήμουν διορισμένος στον κατάλογο πραγματογνωμόνων ως χημικός μηχανικός στην Εισαγγελία Δράμας, ενώ συμμετείχα σε πολλές διυπουργικές επιτροπές του Υπουργείου Υγείας, για θέματα που αφορούσαν στον τρόπο προστασίας των καταναλωτών από το κάπνισμα, προτείνοντας τη λήψη σχετικών μέτρων από την Πολιτεία. Επίσης οργάνωνα συνεδρίες κι ομαδικές επισκέψεις στο χώρο του Κ. Ι. Ε. προς ενημέρωση των πολιτών για τις σοβαρές επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία, με σχετική παρουσίαση του τρόπου «καπνίσματος» των τσιγάρων και ανάλυσης των χημικών ουσιών που περιέχει. Ακόμη, μετά από προσωπικές μου παρεμβάσεις και ενέργειες, το Κ. Ι. Ε. απέκτησε εξειδικευμένο και υπερσύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια ερευνητικών προγραμμάτων για τα συστατικά και την τοξικότητα του καπνού. Τέλος συμμετείχα σε διαλέξεις, με την παρουσίαση εκ μέρους μου στατιστικών μελετών αναφορικά με τον αριθμό των καπνιζόντων ανά έτος και του ποσοστού εθισμού, ώστε να εξευρεθούν τρόποι μείωσης των καπνιζόντων.

 

Όλα αυτά τα έτη έως και την ημέρα διάπραξης από μέρους μου των πράξεων που μου αποδίδονται, έζησα έντιμο και σύννομο ατομικό, κοινωνικό και επαγγελματικό βίο, χωρίς να έχω υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση (λευκό ποινικό μητρώο), απέχοντας πλήρως από κάθε επιλήψιμη (νομικά και ηθικά) συμπεριφορά, ενώ κύριο μέλημα μου αποτελούσε κι αποτελεί η προστασία των συμφερόντων της οικογένειας μου. Η πρόσκαιρη και αδικαιολόγητη εκτροπή μου σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με το ήθος, την προσωπική, κοινωνική και οικογενειακή μου κατάσταση, αλλά και τον εν γένει βίο μου έως τη δεδομένη χρονική στιγμή, γι’ αυτό το λόγο δε, διακατέχομαι έως και σήμερα από αισθήματα βαθιάς ντροπής και ταπείνωσης. Όπως σημειώνει και ο γιατρός μου στην από 02.09-2020 ιατρική του γνωμάτευση «με βάση την κλινική συνέντευξη, αλλά και τις ακόλουθες ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες, φαίνεται ότι ο κος … είναι άτομο με αυξημένη αίσθηση καθήκοντος, προσήλωση στον κώδικα αξιών, ισχυρή συναίσθηση για τις επιπτώσεις των ενεργειών του στους άλλους. Ως αποτέλεσμα πάντα φρόντιζε κατά προτεραιότητα να είναι συνεπής και τυπικός σε όλες τις δράσεις του. Αυτοί είναι και οι λόγοι που ξεχώρισε επαγγελματικά, αλλά και στην προσωπική και κοινωνική του ζωή».

 

2.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (άρθρο 84 παρ. 2 περ. ε ΠΚ).

 

Α. Νομικό Ζήτημα

 

Η εν λόγω ελαφρυντική περίσταση αναφέρεται στη θετική αξιολόγηση της συμπεριφοράς του δράστη για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την τέλεση της πράξης. Νομολογιακά κρίνεται ότι για την αναγνώριση της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς δεν αρκεί η αρνητική (παθητική) αναφορά ότι ο κατηγορούμενος δεν τέλεσε άλλες αξιόποινες πράξεις ή είχε μια συνήθη συμπεριφορά4 αλλά κυρίως η θετική αναφορά συγκεκριμένων περιστατικών από τα οποία να προκύπτει η καλή συμπεριφορά . Σημειώνεται ότι η αναγνώριση της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη δεν μπορεί να επιβαρύνεται από την απαξία της τελεσθείσας πράξης ή από το προηγούμενο ποινικό παρελθόν του κατηγορουμένου, ενώ για την αιτιολογημένη απόρριψή της θα πρέπει να εκτίθενται αρνητικά περιστατικά, σκέψεις και συλλογισμοί προς αντίκρουση των επικαλουμένων θετικών περιστατικών από τον κατηγορούμενο.

 

Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μεταβολή της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 α’ ΠΚ για το «σύννομο βίο» δεν μπορεί παρά να έχει ερμηνευτικές συνέπειες στην έννοια της καλής συμπεριφορά του κατηγορουμένου μετά την τέλεση της πράξης για μακρό χρονικό διάστημα. Στο βαθμό που ο νομοθέτης δεν απαιτεί διακριτή συμπεριφορά για την αναγνώριση του σύννομου βίου, οι ίδιες προϋποθέσεις που αναζητήθηκαν για τη θεμελίωση της ελαφρυντικής περίσταση του άρθρου 84 παρ. 2 α’ ΠΚ, θα πρέπει να έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την αναγνώριση της για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την πράξη καλής συμπεριφοράς. Έτσι, οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 ε’ ΠΚ θα πρέπει να είναι ανάλογες με αυτές που απαιτούνται για την αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης του «σύννομου βίου»: το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος αποδεδειγμένα δεν παραβαίνει απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις του νόμου σε όλο το εύρος των πεδίων του, σηματοδοτεί την αναγνώριση ότι συμπεριφέρθηκε καλά για μακρό χρονικό διάστημα.

 

Β. Κρίσιμα Πραγματικά Περιστατικά

 

Παρά την πλήρη ψυχική συντριβή που βίωσα εξαιτίας των συνεπειών των πράξεων μου, του καταιγιστικού κοινωνικού διασυρμού μου και της ατιμωτικής απόλυσης μου, με την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση της οικογένειας μου, αλλά και τη ψυχιατρική υποστήριξη, καταβάλλω ανελλιπώς προσπάθειες συνεισφοράς στο κοινωνικό σύνολο, νιώθοντας βαθιά μετανιωμένος για την επίδειξη της εκ μέρους μου ηθικά αξιόμεμπτης συμπεριφοράς στο παρελθόν και αντιλαμβανόμενος πλέον πλήρως τις συνέπειες αυτής. Από την ανάδειξη της εν λόγω ποινικής υπόθεσης και εφεξής, αναπτύσσω κοινωνική δράση στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Δράμας όπου διαμένω μόνιμα, αποτελώντας ενεργό μέλος μη κερδοσκοπικών σωματείων που σκοπός τους αποτελεί η προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων κι εν γένει συμπολιτών μας που χρήζουν βοήθειας και συμπαράστασης.

 

Επιπλέον αποτελώ μέλος του φιλανθρωπικού συλλόγου Καλαμπακίου «.», συμμετέχοντας στη διανομή τροφίμων, ιματισμού, αναλώσιμου φαρμακευτικού υλικού και κάθε είδους πρώτης ανάγκης σε άπορους συμπολίτες μας, ενώ παρέχω τη συνδρομή μου για την διοργάνωση πάσης φύσεως εκδήλωσης του Συλλόγου (πολιτιστικής και ενημερωτικής). Επιπροσθέτως παρέχω τη στήριξη μου στο ανθρωπιστικό, φιλανθρωπικό, πολιτιστικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «.», που εδρεύει στην πόλη της Δράμας, σκοπός του οποίου είναι η προσφορά κοινωνικού και ανθρωπιστικού έργου στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και η συμβολή του στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής και κοινωνικής κρίσης. Ειδικότερα, συνδράμω στην πραγματοποίηση διανομών αγαθών, όπως διανομή άρτου και αρτοσκευασμάτων, οπωροκηπευτικών και γαλακτοκομικών ειδών στους ωφελούμενους του Σωματείου και στη μεταφορά και τοποθέτηση επίπλων και οικιακών συσκευών που δωρίζονται από τους πολίτες της Δράμας προς χρήση των ωφελουμένων.

 

Από τα προαναφερόμενα πραγματικά περιστατικά προκύπτει η ηθική μεταστροφή μου, αλλά και η πλήρως συνειδητή απόφαση μου για επίδειξη στο εξής άκρως έντιμης και σύννομης ζωής.

 

Ενόψει λοιπόν όλων των ανωτέρω αιτούμαι να αναγνωριστεί ότι συντρέχουν οι ελαφρυντικές περιστάσεις του προτέρου έντιμου βίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 84 παρ. 2 περ. α’ του ΠΚ και της επίδειξης μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την τέλεση των παράνομων πράξεων που μου αποδίδονται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 84 παρ. 2 περ. ε του ΠΚ.

 

Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε να αναγνωρισθεί στο πρόσωπο του κατηγορουμένου η ελαφρυντική περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 εδ. ε’ του ΠΚ και να απορριφθεί ελαφρυντική περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 εδ. α’ του ιδίου ΠΚ.

 

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, δήλωσε ότι εμμένει στους ως άνω ισχυρισμούς και ζήτησε την αποδοχή τους από το Δικαστήριο.

 

Στη συνέχεια, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης αποσύρθηκε προς διάσκεψη στον ειδικό γι’ αυτό χώρο, πλην του Εισαγγελέως, και αφού διασκέφθηκε μυστικά, παρούσας και της Γραμματέως, κατάρτισε την απόφασή του και μετά από λίγο επανήλθε στην έδρα του, παρουσία και της Γραμματέως και των υπολοίπων παραγόντων της δίκης, διά του Προέδρου του, δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την υπ’ αριθμ. 157/2020. απόφασή του, η οποία έχει ως εξής:

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 83 και 84 του κυρωθέντος με το ν. 4619/2019 και ισχύοντος από 1.7.2019 (άρθρο δεύτερο του ν.4619/19) Ποινικού Κώδικα, το δικαστήριο της ουσίας, κατά τον ακροαματικό έλεγχο κάθε υπόθεσης, ερευνά μεν αυτεπαγγέλτως αν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από το δεύτερο ως άνω άρθρο ελαφρυντικές περιστάσεις, οι οποίες επιφέρουν μείωση της ποινής, δεν είναι όμως υποχρεωμένο να προβεί οίκοθεν στην αιτιολόγηση της μη συνδρομής τέτοιας περίστασης. Εφόσον όμως υποβληθεί από τον κατηγορούμενο ή τον συνήγορό του τέτοιος ισχυρισμός περί αναγνωρίσεως σ` αυτόν μιας ή περισσοτέρων από τις ελαφρυντικές αυτές περιστάσεις, το δικαστήριο έχει υποχρέωση να τον ερευνήσει και αν τον απορρίψει να αιτιολογήσει ειδικά και εμπεριστατωμένα την κρίση του. Προϋπόθεση, όμως, της εξέτασης της ουσιαστικής βασιμότητας τέτοιου αυτοτελούς ισχυρισμού αποτελεί η προβολή του κατά τρόπον σαφή και ορισμένο, με όλα δηλαδή τα πραγματικά περιστατικά που είναι αναγκαία για τη θεμελίωση της επικαλούμενης ελαφρυντικής περίστασης. Μόνη η επίκληση της νομικής διάταξης που προβλέπει την ελαφρυντική περίσταση ή τον χαρακτηρισμό με τον οποίον είναι αύτη γνωστή στη νομική ορολογία, καθιστά το σχετικό ισχυρισμό αόριστο, στον οποίον ως τέτοιο δεν έχει υποχρέωση το δικαστήριο της ουσίας να απαντήσει ή να δικαιολογήσει ειδικά τη σιωπηρή ή ρητή απόρριψή του (ΑΠ 379/2013, ΑΠ 217/2011, ΑΠ 613/2010 ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω ως ελαφρυντική περίσταση θεωρείται, κατά τη διάταξη του άρθρου 84 παρ. 2 και η υπό στοιχείο α’ που συνίσταται στο “ότι ο υπαίτιος έζησε σύννομα ως τον χρόνο που έγινε το έγκλημα, περίσταση που δεν αποκλείεται από μόνη την προηγούμενη καταδίκη του για ελαφρό πλημμέλημα”. Κριτήριο για τη συνδρομή της ελαφρυντικής αυτής περίστασης είναι η σύννομη ζωή του υπαιτίου, που υπάρχει όταν αυτός δεν έχει διαπράξει αξιόποινη πράξη, παραβιάζοντας επιτακτικούς ή απαγορευτικούς κανόνες δικαίου, του λευκού ποινικού μητρώου μη όντος του μόνου αποδεικτικού στοιχείου για την κατάφαση της περίστασης αυτής, του δικαστού δυνάμενου να κρίνει στα πλαίσια που ορίζονται από το άρθρο 178 ΚΠΔ(ΑΠ1466/2019). Επίσης σύννομη είναι η ζωή ενός ατόμου όταν αυτό στη διάρκεια του χρόνου σέβεται τα έννομα αγαθά και συμπεριφέρεται με τις επιταγές του νόμου, ώστε το έγκλημα που έχει τελέσει να εμφανίζεται ως μοναδική παραφωνία, κάτι που κανένας δεν περίμενε από τον συγκεκριμένα δράστη. Ο σύννομος βίος δεν ταυτίζεται με το λευκό ποινικό μητρώο, αλλά με τον πραγματικό σεβασμό των έννομων αγαθών στην καθημερινή ζωή, η δε παραβίαση των νόμων δεν εκφράζεται μόνο με την τέλεση εγκληματικών πράξεων. Ενόψει των ανωτέρω, η διάταξη αυτή (84 παρ.2α) του ισχύοντος από 1.7.2019 ΠΚ είναι ευμενέστερη της αντίστοιχης προϊσχύσασας διάταξης, που όριζε ότι η υπό στοιχείο α’ ελαφρυντική περίσταση συνίσταται στο “ότι ο υπαίτιος έζησε ως το χρόνο που έγινε το έγκλημα έντιμη, ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή”, αφού με τη νέα διάταξη διευρύνεται η δυνατότητα αναγνώρισης της ελαφρυντικής αυτής περίστασης, καθόσον υιοθετήθηκε το δεκτικό βεβαίωσης κριτήριο της “νόμιμης” ζωής έναντι του απροσδιόριστου κριτηρίου της “έντιμης” ζωής, που απαιτούνταν από την προϊσχύσασα διάταξη.

 

Στην προκειμένη περίπτωση, από την ανάγνωση του ποινικού μητρώου του ως άνω καταδικασθέντος κατηγορουμένου, ηλικίας σήμερα 67 ετών, έγγαμου, αλλά και από τα λοιπά αποδεικτικά μέσα, που αναφέρονται παραπάνω, δεν προέκυψε ότι ο βίος του κατηγορουμένου μέχρι τη διάπραξη των ανωτέρω πράξεων, για τις οποίες κηρύχθηκε ένοχος, ήταν σύννομος, το γεγονός δε και μόνο ότι ο κατηγορούμενος έχει λευκό ποινικό μητρώο, δεν αρκεί για την αναγνώριση του σύννομου βίου του πριν από την τέλεση των παραπάνω πράξεων. Αντιθέτως αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος μέσω της ιστοσελίδας του https://www.facebook.com/.”, πριν από την τέλεση της ως άνω πράξης, συνομιλούσε και με άλλους ανήλικους, ηλικίας κάτω των 15 ετών, τους οποίους προσπαθούσε να πείσει να συναντηθούν για να ενεργήσει σε βάρος τους γενετήσιες πράξεις, προσβάλλοντας έτσι την αξιοπρέπεια αυτών στο πεδίο της γενετήσιας ζωής τους. Επομένως, ενόψει των ανωτέρω, πρέπει, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγηθείσα νομική σκέψη, να απορριφθεί ο αυτοτελή ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι συντρέχει στο πρόσωπό του η προβλεπόμενη από το άρθρο 84 παρ. 2α΄ του ΠΚ ελαφρυντική περίσταση. Περαιτέρω, ως ελαφρυντική περίσταση θεωρείται, κατά τη διάταξη του άρθρου 84 παρ. 2 και η υπό στοιχείο ε’ που συνίσταται στο το ότι «συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του, ακόμα και κατά την κράτησή του». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η καλή συμπεριφορά του καταδικασθέντος πρέπει   να εκτείνεται σε σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την πράξη λαμβανομένης προς τούτο υπόψη και της βαρύτητας της εγκληματικής δραστηριότητάς του και καλή συμπεριφορά δεν εννοείται ως παθητική καλή διαγωγή ή μόνο ως απουσία παραβατικότητας αλλά περιλαμβάνει και τη θετική δραστηριότητα του υπαιτίου, η οποία εκδηλώνεται αυτοβούλως και όχι ως αποτέλεσμα φόβου ή καταναγκασμού. Συντρέχει δε στο πρόσωπο εκείνου του δράστη, ο οποίος, πραγματικά, μεταστράφηκε ηθικά και ψυχικά, έχοντας αντιληφθεί τις επιπτώσεις της αξιόποινης πράξεως του και απέχοντας, μετά ταύτα, για σχετικά μεγάλο διάστημα, από οποιοσδήποτε φύσης επιλήψιμη, ενέργεια και συμπεριφορά.

 

Στην προκειμένη περίπτωση αποδείχθηκαν τέτοια πραγματικά περιστατικά εκ των οποίων να υποδηλώνεται η ουσιαστική μεταστροφή του κατηγορουμένου προς ενστερνισμό των κανόνων της ομαλής κοινωνικής συμβίωσης και προς αγαθοποιό δραστηριότητα και η στάση τους να παρέχει αυθεντική μαρτυρία για την ποιότητα του ήθους του και της κοινωνικής προδιαθέσεώς τους. Ειδικότερα αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος μετά την τέλεση των παραπάνω πράξεων (2012-2013), για τις οποίες έχει μετανιώσει, καταβάλλει μέχρι και σήμερα ανελλιπώς προσπάθειες συνεισφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Από την ανάδειξη της εν λόγω ποινικής υπόθεσης και εφεξής, αναπτύσσει κοινωνική δράση στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Δράμας όπου διαμένω μόνιμα, αποτελώντας ενεργό μέλος μη κερδοσκοπικών σωματείων που σκοπός τους αποτελεί η προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων κι εν γένει συμπολιτών μας που χρήζουν βοήθειας και συμπαράστασης. Πρέπει επομένως ο υποβληθείς δια του συνηγόρου του κατηγορουμένου αυτοτελής ισχυρισμός περί αναγνωρίσεως της ελαφρυντικής περιστάσεως της επίδειξης καλής συμπεριφοράς για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την τέλεση της πράξεως του (άρθρο 84 παρ.2ε’ ΠΚ),   να γίνει δεκτός.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ομόφωνα τον αυτοτελή ισχυρισμό του κατηγορουμένου, ότι ο ίδιος έζησε σύννομα ως τον χρόνο που έγιναν οι πράξεις για τις οποίες κρίθηκε ένοχος.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ ομόφωνα ότι ο κατηγορούμενος συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά τις ως άνω πράξεις του.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο, σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μετά την έκδοση της παραπάνω αποφάσεως, ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε να επιβληθεί στον κηρυχθέντα ένοχο κατηγορούμενο, η ποινή της φυλακίσεως πέντε (5) ετών για την α’ πράξη και ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών για την β’ πράξη, για τις οποίες κηρύχθηκε ένοχος.

 

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, ζήτησε να επιβληθεί στον εντολέα του, το ελάχιστο όριο της προβλεπόμενης από το Νόμο ποινής.

 

Ακολούθως, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, αποσύρθηκε προς διάσκεψη στον ειδικό γι’ αυτό χώρο, πλην του Εισαγγελέα, και αφού διασκέφθηκε μυστικά, παρούσας και της Γραμματέως, κατάρτισε την απόφασή του και μετά από λίγο επανήλθε στην έδρα του, παρουσία και της Γραμματέως και των υπολοίπων παραγόντων της δίκης, διά του Προέδρου του, δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την υπ’ αριθμ. 157/2020 απόφασή του, η οποία έχει ως εξής:

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Οι πράξεις για τις οποίες κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος, προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 14, 16, 17, 18, 26 παρ.1 εδ. α΄, 27 παρ.1, 51, 52, 60, 61, 63, 65, 79, 84 παρ. 2 εδ. ε’, 94 παρ.1, 98, 339 παρ.1 περ. β, 337 παρ.3β ΠΚ.

 

Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ.3 του Ν.4239/2014 και 79 του ΠΚ, που κυρώθηκε με τον νόμο Ν. 4619/2019 και ισχύει από 1-7-2019, το Δικαστήριο για την επιμέτρηση της ποινής που θα εφαρμόσει σύμφωνα με το διατακτικό, μέσα στα όρια που διαγράφονται με τα παραπάνω άρθρα, αξιολογεί ευεργετικώς τη μέχρι την έκδοση της παρούσας απόφασης διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και τις εξ αυτής επιπτώσεις σε βάρος του κατηγορουμένου, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του (ΑΠ 1070/2018 ΝΟΜΟΣ) και λαμβάνει περαιτέρω υπόψη του τις επί μέρους διατάξεις του ως άνω άρθρου 79 του ΠΚ. Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 79 του ΠΚ, με την επιμέτρηση της ποινής καθορίζεται η ανάλογη και δίκαιη τιμωρία του εγκλήματος με βάση τη βαρύτητα της πράξης και το βαθμό ενοχής του υπαιτίου γι` αυτή. Το δικαστήριο σταθμίζει τα στοιχεία που λειτουργούν υπέρ και σε βάρος του υπαιτίου και συνεκτιμά τις συνέπειες της ποινής για τον ίδιο και τους οικείους του. Για την εκτίμηση της βαρύτητας του εγκλήματος το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του: α) τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα ή τον κίνδυνο που προκάλεσε, β) τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, καθώς επίσης όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου που συνόδευσαν την προπαρασκευή ή την εκτέλεσή του (παρ. 2). Για την εκτίμηση του βαθμού ενοχής του υπαιτίου, το δικαστήριο εξετάζει: α) την ένταση του δόλου ή το βαθμό της αμέλειάς του, β) τα αίτια που τον ώθησαν στην εκτέλεση του εγκλήματος, την αφορμή που του δόθηκε και τον σκοπό που επιδίωξε, γ) τον χαρακτήρα του και τον βαθμό της ανάπτυξής του που επηρέασαν την πράξη, δ) τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούμενη ζωή του στο μέτρο που σχετίζονται με την πράξη, ε) τον βαθμό της δυνατότητας και της ικανότητάς του να πράξει διαφορετικά, στ) τη διαγωγή του κατά τη διάρκεια της πράξης και μετά την πράξη και ιδίως τη μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία του να επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης του (παρ. 3). Στοιχεία που λειτουργούν υπέρ του υπαιτίου θεωρούνται ιδίως: α) το ότι αυτός διαδραμάτισε έναν σαφώς υποδεέστερο ρόλο σε πράξη που τελέστηκε από πολλούς, β) το ότι τέλεσε την πράξη σε δικαιολογημένη συναισθηματική φόρτιση, γ) το ότι έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών χωρίς σημαντική καθυστέρηση, ενώ μπορούσε να διαφύγει, δ) το ότι διευκόλυνε ουσιωδώς την εξιχνίαση του εγκλήματος (παρ. 4). Στοιχεία που λειτουργούν σε βάρος του υπαιτίου θεωρούνται ιδίως: α) η κατ` επάγγελμα τέλεση της πράξης, β) η ιδιαίτερη σκληρότητα, γ) η εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης του θύματος, δ) το γεγονός ότι το θύμα δεν μπορούσε να προστατεύσει τον εαυτό του, ε) το ότι ο υπαίτιος διαδραμάτισε ιθύνοντα ρόλο σε πράξη που τελέστηκε με συμμετοχή πολλών (παρ. 5). Στοιχεία που έχουν αξιολογηθεί από το νομοθέτη για τον προσδιορισμό της απειλούμενης ποινής δεν λαμβάνονται από το δικαστήριο επιπροσθέτως υπόψη κατά την επιμέτρησή της (παρ. 6).

 

Στην προκειμένη περίπτωση, με βάση όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, όπως όλα αυτά προκύπτουν από τα κατά τα άνω αποδεικτικά μέσα, πρέπει, σύμφωνα και με όσα εκτενώς αναπτύσσονται στην προηγηθείσα νομική σκέψη, με βάση τη βαρύτητα των προπεριγραφομένων πράξεων που τέλεσε ο κατηγορούμενος και το βαθμό της ενοχής του, να επιβληθούν σε βάρος του, οι αναφερόμενες ειδικότερα στο διατακτικό ποινές φυλάκισης(για κάθε πράξη του αντίστοιχα), οι οποίες αποτελούν την ανάλογη και δίκαιη τιμωρία του, ύστερα από συνεκτίμηση των συνεπειών της συγκεκριμένης ποινής για τον ίδιο και τους οικείους του και αφού λήφθηκαν, ιδίως, υπόψη μεταξύ των άλλων, η βλάβη που προξένησαν οι ανωτέρω αξιόποινες πράξεις του, η φύση και το είδος τους (των εν λόγω πράξεων του), τα αίτια που τον ώθησαν στην εκτέλεση των εγκλημάτων, το γεγονός ότι οι πράξεις του έγιναν κατ΄ εξακολούθηση, καθώς επίσης και όλες τις προπεριγραφόμενες περιστάσεις χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου που συνόδευσαν την εκτέλεσή τους, σε συνδυασμό με την όλη στάση και διαγωγή του κατά τη διάρκεια και μετά απ’ αυτές.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον κατηγορούμενο που κηρύχθηκε ένοχος, α) σε ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών, για την πράξη γενετήσιας πράξης με ανήλικο που συμπλήρωσε τα 12 έτη όχι όμως τα 14 έτη, κατ’ εξακολούθηση και β) σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών, για την πράξη της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω διαδικτύου προσώπου που δεν συμπλήρωσε τα 15 έτη και επακολούθησε συνάντηση, κατ’ εξακολούθηση.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο, σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Θεσσαλονίκη, 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μετά την έκδοση της ανωτέρω αποφάσεως, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Εισαγγελέα, για να προτείνει περί της συνολικής στερητικής της ελευθερίας ποινής, που πρέπει να επιβληθεί στον κατηγορούμενο.

 

Ο Εισαγγελέας πρότεινε να επιβληθεί στον κηρυχθέντα ένοχο κατηγορούμενο, συνολική ποινή φυλάκισης έξι (6) ετών, αποτελούμενη από τη βαρύτερη των ποινών φυλάκισης των πέντε (5) ετών, που επιβλήθηκαν σ’ αυτόν, ως ποινή βάσης, επαυξημένη κατά ένα (1) έτος από τη συντρέχουσα ποινή φυλάκισης των δύο (2) ετών.

 

Μετά τον Εισαγγελέα, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον συνήγορο υπερασπίσεως του κατηγορουμένου, ο οποίος ζήτησε την επιβολή στον εντολέα του, μιας συνολικής ποινής φυλάκισης, αποτελούμενης από τη βαρύτερη των ποινών, που επιβλήθηκαν σ’ αυτόν, επαυξημένη με το ελάχιστο νόμιμο όριο από την συντρέχουσα ποινή.

 

Μετά τα προαναφερόμενα, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης αποσύρθηκε προς διάσκεψη στον ειδικό γι’ αυτό χώρο, πλην του Εισαγγελέα και αφού διασκέφθηκε μυστικά, παρούσας και της Γραμματέως, κατάρτισε την απόφασή του και μετά από λίγο επανήλθε στην έδρα του, παρουσία και της Γραμματέως και των υπολοίπων παραγόντων της δίκης, διά του Προέδρου του, δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την υπ’ αριθμ. 157/2020 απόφασή του, η οποία έχει ως εξής:

 

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 94 παρ. 1 και 2 του Π.Κ. που κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 και ισχύει από 1ης Ιουλίου 2019, κατά του υπαιτίου δύο ή περισσότερων εγκλημάτων που τελέστηκαν με περισσότερες πράξεις και τιμωρούνται με πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, επιβάλλεται, μετά την επιμέτρησή τους, συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από τη βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές επαυξημένη. Αν οι συντρέχουσες ποινές είναι του ίδιου είδους και ίσης διάρκειας, η συνολική ποινή σχηματίζεται με την επαύξηση μιας από αυτές. Η επαύξηση της βαρύτερης ποινής για κάθε μία από τις συντρέχουσες ποινές δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο κάθε συντρέχουσας ποινής, ούτε μπορεί η συνολική ποινή να ξεπεράσει τα είκοσι έτη, όταν η βαρύτερη ποινή είναι κάθειρξη και τα οκτώ έτη όταν πρόκειται για φυλάκιση. Αν τα εγκλήματα που συρρέουν τελέστηκαν με μία πράξη, το δικαστήριο επαυξάνει ελεύθερα τη βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές, αλλά όχι πέρα από το ανώτατο όριο του είδους της ποινής.

 

Στην προκειμένη περίπτωση, ο κατηγορούμενος καταδικάσθηκε στη στερητική της ελευθερίας ποινή, που αναφέρθηκαν παραπάνω, για εγκλήματα που τέλεσε με αντίστοιχες πράξεις. Συνεπώς, πρέπει να του επιβληθεί μία συνολική ποινή   φυλακίσεως, η οποία θα αποτελείται από τη βαρύτερη των ποινών αυτών, ως ποινή βάσης, επαυξημένη από τις λοιπές συντρέχουσες ποινές, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μείζονα σκέψη και κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του κατηγορουμένου συνολική ποινή φυλάκισης έξι (6) ετών, η οποία αποτελείται, από την ποινή φυλάκισης των πέντε (5) ετών, που του επιβλήθηκε για την πράξη γενετήσιας πράξης με ανήλικο που συμπλήρωσε τα 12 έτη όχι όμως τα 14 έτη, κατ’ εξακολούθηση, ως ποινή βάσης, η οποία επαυξάνεται κατά ένα (1) έτος από την ποινή φυλάκισης των δύο (2) ετών, που του επιβλήθηκε για την πράξη της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω διαδικτύου προσώπου που δεν συμπλήρωσε τα 15 έτη και επακολούθησε συνάντηση, κατ’ εξακολούθηση. (Σ.Π.Φ. 5 έτη + 1 έτος = 6 έτη).

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο, σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο, πρότεινε να αφαιρεθεί από την στερητική της ελευθερίας ποινή, που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο, ο χρόνος της κρατήσεώς του.

 

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, δήλωσε ότι συντάσσεται με την πρόταση του Εισαγγελέα.

 

Στη συνέχεια, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης αποσύρθηκε προς διάσκεψη στον ειδικό γι’ αυτό χώρο, πλην της Εισαγγελέα και αφού διασκέφθηκε μυστικά, παρούσας και της Γραμματέως, κατάρτισε την απόφασή του και μετά από λίγο επανήλθε στην έδρα του, παρουσία και της Γραμματέως και των υπολοίπων παραγόντων της δίκης, διά του Προέδρου του, δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την υπ’ αριθμ. 157/2020 απόφασή του, η οποία έχει ως εξής:

 

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 369 παρ. 4 εδάφ. α’ του Κ.Π.Δ., το δικαστήριο αφαιρεί από την ποινή που επιβλήθηκε τον χρόνο της προσωρινής κράτησης του καταδικασμένου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ποινικού κώδικα Από δε τη διάταξη του άρθρου 82 παρ. 1,2 και 4 του Π.Κ., όταν επιβάλλεται στερητική της ελευθερίας ποινή, αφαιρείται ο χρόνος κράτησης μετά τη σύλληψη, ο χρόνος της προσωρινής κράτησης, καθώς και ο χρόνος παραμονής σε θεραπευτικές μονάδες για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στην περίπτωση συρροής εγκλημάτων που συνεκδικάζονται, αφαιρείται από την επιβληθείσα συνολική ποινή ο χρόνος της κράτησης που διατάχθηκε για οποιοδήποτε από αυτά, ακόμη και όταν η απόφαση κήρυξε τον καταδικασθέντα αθώο για το έγκλημα για το οποίο είχε κρατηθεί. Αν ο κρατηθείς αθωωθεί για το έγκλημα για το οποίο είχε κρατηθεί και γι αυτά που συνεκδικάσθηκαν, ο χρόνος κράτησης αφαιρείται από άλλες ποινές, εφόσον επιβάλλονται για εγκλήματα που διαπράχθηκαν πριν από την κράτηση.

 

Στην προκειμένη περίπτωση, από τα αναγνωσθέντα έγγραφα, προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος συνελήφθη την 23-9-2014 ενώ αφέθηκε ελεύθερος την 27-9-2014, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 77/2014 Διατάξεως, που εξέδωσε ο Ανακριτής του 6ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, υπό την προϋπόθεση τηρήσεως περιοριστικών όρων. Συνεπώς, πρέπει από τη στερητική της ελευθερίας ποινή, που του επιβλήθηκε να αφαιρεθεί ο παραπάνω χρόνος της κρατήσεώς του.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΑΦΑΙΡΕΙ από τη συνολική ποινή φυλάκισης, που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο, το χρόνο κράτησης του από 23-9-2014 έως 27-9-2014, ήτοι χρόνο τεσσάρων (4) ημερών.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του, σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Μετά την έκδοση της παραπάνω αποφάσεως, ο Εισαγγελέας, στον οποίο δόθηκε ο λόγος από τον Πρόεδρο, πρότεινε η συνολική ποινή φυλακίσεως των έξι (6) ετών που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο, να μετατραπεί σε χρηματική και να καθορισθεί το ποσό της μετατροπής σε πέντε ευρώ (5 €) για την κάθε ημέρα φυλακίσεως.

 

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, ζήτησε το ελάχιστο ποσό της μετατροπής της ποινής σε χρηματική.

 

Μετά τα προαναφερόμενα, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης αποσύρθηκε προς διάσκεψη στον ειδικό γι’ αυτό χώρο, πλην του Εισαγγελέα και αφού διασκέφθηκε μυστικά, παρούσας και της Γραμματέως, κατάρτισε την απόφασή του και μετά από λίγο επανήλθε στην έδρα του, παρουσία και της Γραμματέως και των υπολοίπων παραγόντων της δίκης, διά του Προέδρου του, δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την υπ’ αριθμ. 157/2020 απόφασή του, η οποία έχει ως εξής:

 

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 82 παρ. 1 του προισχύσαντος Π.Κ., που έχει εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση( άρθρο 2 παρ. 1 και 465 νέου ΠΚ), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο ΙΓ.1 παράγραφος 1. του Ν. 4093/2012, η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από δύο έτη και δεν υπερβαίνει τα πέντε μετατρέπεται σε χρηματική ποινή, εκτός αν το δικαστήριο με απόφασή του ειδικά αιτιολογημένη κρίνει ότι απαιτείται η μη μετατροπή της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων. Κατά δε την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, το ποσό της μετατροπής καθορίζεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, αφού ληφθεί η υπόψη η προσωπική και οικονομική κατάσταση του δράστη για τον προσδιορισμό της οποίας λαμβάνονται υπόψη τα καθαρά έσοδα, που έχει από την εργασία του κατά μέσο όρο κάθε ημέρα, άλλα εισοδήματα και η περιουσία του, καθώς και οι οικογενειακές του υποχρεώσεις. ʼλλες υποχρεώσεις του μπορούν επίσης να συνυπολογισθούν από το Δικαστήριο. Τέλος, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του ιδίου άρθρου κάθε ημέρα φυλακίσεως   υπολογίζεται σε ποσό από πέντε ευρώ [5,00€] έως εκατό ευρώ [100,00€].

 

Στην προκειμένη περίπτωση, επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο, η συνολική ποινή της φυλακίσεως έξι (6) ετών {με ποινή βάσης την ποινή των πέντε (5) ετών}. Συνεπώς, αυτή (επιβληθείσα ποινή), της οποίας η ποινή βάσης είναι μεγαλύτερη από δύο έτη και δεν υπερβαίνει τα πέντε, πρέπει να μετατραπεί σε χρηματική ποινή, εφόσον δεν κρίνεται ότι απαιτείται η μη μετατροπή της. Το ποσό της μετατροπής πρέπει να καθορισθεί, λαμβανομένης υπόψη της προσωπικής και οικονομικής καταστάσεως του άνω κατηγορουμένου, καθώς και των οικογενειακών του υποχρεώσεων σε πέντε ευρώ (5 €) για την κάθε ημέρα φυλακίσεως.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ τη συνολική ποινή φυλακίσεως των έξι (6) ετών, που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο, σε χρηματική και καθορίζει για την κάθε ημέρα φυλακίσεως το ποσό των πέντε ευρώ (5 €).

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του, σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης, ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο, πρότεινε να διαταχθεί η οριστική απόδοση στον καταθέσαντα, της χρηματικής εγγυήσεως ποσού πέντε χιλιάδων (5.000€), που καταβλήθηκε υπέρ του κατηγορουμένου, σε εκτέλεση των υπ’ αριθ. 77/2014 Διατάξεως του Ανακριτή του 6ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και του υπ’ αριθμ. 590/2016 βουλεύματος μα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης

 

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, στον οποίο δόθηκε ο λόγος στη συνέχεια, συντάχθηκε με την Εισαγγελική πρόταση.

 

Μετά τα προαναφερόμενα, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης αποσύρθηκε προς διάσκεψη στον ειδικό γι’ αυτό χώρο, πλην του Εισαγγελέα και αφού διασκέφθηκε μυστικά, παρούσας και της Γραμματέως, κατάρτισε την απόφασή του και μετά από λίγο επανήλθε στην έδρα του, παρουσία και της Γραμματέως και των υπολοίπων παραγόντων της δίκης, διά του Προέδρου του, δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την υπ’ αριθμ. 157/2020 απόφασή του, η οποία έχει ως εξής:

 

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Από τη διάταξη του άρθρου 299 παρ. 1 του Κ.Π.Δ., προκύπτει ότι αν ο κατηγορούμενος αθωωθεί ή παύσει η εναντίον ποινική δίωξη, η εγγύηση επιστρέφεται, ενώ την απόδοση διατάσσει το δικαστήριο με την ίδια απόφαση. Από δε τη διάταξη της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου, σε συνδυασμό με το άρθρο 298 παρ. 1, προκύπτει ότι αν καταδικαστεί ο κατηγορούμενος, το δικαστήριο ή το συμβούλιο της προηγούμενης παραγράφου διατάσσει την απόδοση της εγγύησης. Η απόδοση εκτελείται από τον εισαγγελέα, μόλις ο αμετάκλητα καταδικασμένος φυλακιστεί για να εκτίσει την ποινή του, εκτός αν διατάχθηκε η αναστολή της εκτέλεσης της ποινής. Από το ποσό της εγγύησης που επιστρέφεται και όταν ακόμη έχει κατατεθεί από τρίτους, αφαιρούνται τα δικαστικά έξοδα και οι χρηματικές ποινές. Στον κατηγορούμενο και στον τρίτο που κατέθεσε την εγγύηση επιτρέπεται έφεση κατά του βουλεύματος του συμβουλίου.

 

Στην προκειμένη περίπτωση, με τα υπ’ αριθμ. 77/2014 Διατάξεως του Ανακριτή του 6ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και του υπ’ αριθμ. 590/2016 βουλεύματος μα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο, ο όρος καταβολής χρηματικής εγγυήσεως, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000€) ευρώ, η οποία κατατέθηκε από τον ίδιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Δράμας (βλ. το υπ’ αριθμ. ./2014 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης). Συνεπώς, αφού ο κατηγορούμενος εμφανίσθηκε στο παρόν Δικαστήριο και καταδικάσθηκε με την παραπάνω ταυτάριθμη απόφαση, πρέπει να διαταχθεί η οριστική απόδοση της ως άνω κατατεθείσας χρηματικής εγγυήσεως στον καταθέτη αυτής.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την οριστική απόδοση της χρηματικής εγγυήσεως, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000€) ευρώ, στον καταθέτη αυτής, …, κάτοικο Δράμας, εγγύηση που καταβλήθηκε υπέρ του ιδίου (κατηγορούμενου), ως περιοριστικός όρος, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 77/2014 Διατάξεως του Ανακριτή του 6ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και του υπ’ αριθμ. 590/2016 βουλεύματος μα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, για την οποία κατάθεση συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης η με αριθμό 185/2014 έκθεση κατάθεσης του υπ’ αριθ. 51499/2014 (χρήσεως 2014) γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Δράμας.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο, σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Μετά την έκδοση της παραπάνω αποφάσεως, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Εισαγγελέα, για να προτείνει περί της τύχης των κατασχεθέντων.

 

Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο, πρότεινε να επικυρωθούν οι κατασχέσεις και να διαταχθεί η δήμευσή τους.

 

Ο συνήγορος υπερασπίσεως του κατηγορουμένου, στον οποίο δόθηκε ο λόγος στη συνέχεια, δήλωσε ότι επαφίεται στην κρίση του Δικαστηρίου.

 

Στη συνέχεια το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης αποσύρθηκε προς διάσκεψη στον ειδικό γι’ αυτό χώρο, πλην του Εισαγγελέα και αφού διασκέφθηκε μυστικά, παρούσας και της Γραμματέως, κατάρτισε την απόφασή του και μετά από λίγο επανήλθε στην έδρα του, παρουσία και της Γραμματέως και των υπολοίπων παραγόντων της δίκης, διά του Προέδρου του, δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την υπ’ αριθμ. 157/2020 απόφασή του, η οποία έχει ως εξής:

 

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

 

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 372 του Κ.Π.Δ., που κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 και ισχύει από 1ης Ιουλίου 2019, με την τελειωτική απόφαση το δικαστήριο διατάσσει να αποδοθούν στον ιδιοκτήτη τα πράγματα που αφαιρέθηκαν και τα πειστήρια, όσα κατασχέθηκαν ή παραδόθηκαν κατά την ανάκριση και δεν έγινε άρση της κατάσχεσής τους σύμφωνα με το άρθρο 269. Διατάσσει επίσης τη δήμευση των αντικειμένων που πρέπει να δημευτούν. Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του άρθρου 68 του Π.Κ., (1)αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία που είναι προϊόντα κακουργήματος ή πλημμελήματος, το οποίο πηγάζει από δόλο, καθώς και το τίμημά τους, και όσα αποκτήθηκαν με αυτά αμέσως ή εμμέσως, επίσης και αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία που χρησίμευσαν ή προορίζονταν για την εκτέλεση τέτοιας πράξης μπορούν να δημευθούν αν αυτά ανήκουν στον αυτουργό ή σε κάποιον από τους συμμετόχους. Αν τα παραπάνω αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία έχουν αναμειχθεί με περιουσία που αποκτήθηκε από νόμιμες πηγές, η σχετική περιουσία υπόκειται σε δήμευση μέχρι την καθορισμένη αξία των αναμειχθέντων αντικειμένων. (2) Δήμευση δεν επιβάλλεται, όταν το δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτημα διαδίκου ή τρίτου, κρίνει ότι αυτή είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση δυσανάλογη, όπως όταν υπάρχει κίνδυνος να αποστερήσει τον καταδικασθέντα ή τρίτο, ιδίως την οικογένειά τους, από πράγμα που εξυπηρετεί τον αναγκαίο βιοπορισμό τους ή να προκαλέσει σε αυτούς υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ανάλογα περιορισμένη δήμευση ή να επιβάλει χρηματική ποινή, σύμφωνα με την παράγραφο. (3) Αν τα αντικείμενα ή τα περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 δεν υπάρχουν πλέον ή δεν έχουν βρεθεί, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει δήμευση (αναπληρωματική δήμευση) σε ίσης, κατά το χρόνο έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, αξίας περιουσιακά στοιχεία του δράστη. (4) Αν το δικαστήριο δεν μπορεί να επιβάλει δήμευση στα αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία των προηγούμενων παραγράφων, επειδή αυτά δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ή ανήκουν εν όλω ή εν μέρει σε τρίτο, στον οποίο δεν μπορεί να επιβληθεί δήμευση, μπορεί να επιβάλει στον δράστη χρηματική ποινή μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία των αντικειμένων αυτών. (5)Η δήμευση επιβάλλεται σε τρίτο αν τα αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάσθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, από τον δράστη σε αυτόν ή αν αποκτήθηκαν από αυτόν ή περιήλθαν με άλλο τρόπο σε αυτόν, εφόσον κατά το χρόνο κτήσης των περιουσιακών στοιχείων γνώριζε ότι ενδέχεται να προέρχονται από κακούργημα ή πλημμέλημα εκ δόλου και ότι σκοπός της μεταβίβασής τους ήταν να αποφευχθεί η δήμευση. Η γνώση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, πρέπει να προκύπτει από το συνδυασμό περισσότερων ειδικά αναφερόμενων στην απόφαση του δικαστηρίου περιστατικών, όπως ιδίως ότι η μεταβίβαση ή η απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου πραγματοποιήθηκε χωρίς αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα σημαντικά κατώτερο από την αγοραία αξία ή από εκείνο που θα προέκυπτε, με βάση τη συνήθη πρακτική, στις οικείες βιοτικές σχέσεις. Η δήμευση επιβάλλεται στον τρίτο μόνο εφόσον δεν μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του δράστη δήμευση του ανταλλάγματος που έλαβε για τη μεταβίβαση ή αναπληρωματική δήμευση. Όταν ο τρίτος είναι νομικό πρόσωπο, εξετάζεται αν υπήρχε η προβλεπόμενη γνώση σχετικά με την προέλευση των περιουσιακών στοιχείων, σε όποιον έχει εξουσία εκπροσώπησής του ή είναι εξουσιοδοτημένος για τη λήψη αποφάσεων ή για την άσκηση ελέγχου, στο πλαίσιο του νομικού προσώπου ή της επιχείρησης ή σε όποιον ασκεί εν τοις πράγμασι τα καθήκοντα αυτά. (6)Σε κάθε περίπτωση δήμευσης, το δικαστήριο αποφασίζει αν αυτά που δημεύθηκαν, επιβάλλεται να καταστραφούν ή αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το δημόσιο συμφέρον ή για κοινωνικούς σκοπούς ή για την ικανοποίηση του θύματος.

 

Στην προκειμένη περίπτωση, με τις από α) 23-9-2014 και ώρα 9.10 έκθεση έρευνας οχήματος και κατάσχεσης, β) 23-9-2014 και ώρα 17.20 έκθεση παραδόσεως και κατασχέσεως, γ) 23-9-2014 και ώρα 12.15΄ έκθεση έρευνας χώρου εργασίας και κατάσχεσης, δ) 23-9-2014 και ώρα 13.15; έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα [με τη συναίνεση του ενοίκου], κατασχέθηκαν τα αντικείμενα που αναφέρονται σε αυτές. Το Δικαστήριο κρίνει σύμφωνα με τα πιο πάνω, ότι πρέπει να επικυρωθεί η κατάσχεση και να διαταχθεί η δήμευση των ως άνω αντικειμένων, ως σχετιζόμενων με τα αδικήματα, για τα οποία κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 23-9-2014 και ώρα 9.10 έκθεση έρευνας οχήματος και κατάσχεσης της Υ/Α … της ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ/Τμ. Προστασίας Ανηλίκων με την παρουσία του Ανθ/μου … της ιδίας υπηρεσίας.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση των διά της παραπάνω εκθέσεως έρευνας οχήματος και κατάσχεσης κατασχεθέντων και συγκεκριμένα:

 

1] είκοσι τέσσερα [24] προφυλακτικά συσκευασμένα,

2] ένα [1] λιπαντικό σκεύασμα μάρκας DUREX

3] μία [1] αποτριχωτική κρέμα σπρέι μάρκας VEET μαζί με δύο [2] σπάτουλες για αποτρίχωση,

4] ένα [1] τζελ για μασάζ-λιπαντικό μάρκας DUREX,

5] ένα [1] γυάλινο βαζάκι «play Ο» μάρκας DUREX,

6] ένα [1] σωληνάριο, στο οποίο αναγράφεται «JALPLAST Hyalurouic acid sodium Solt»,

7] ένα [1] σωληνάριο στο οποίο αναγράφεται «Xylocaine jelly 2%»,

8] ένα [1] δονούμενο δαχτυλίδι ερωτικής διέγερσης μάρκας DUREX,

9] ένα [1] ερωτικό βοήθημα – ομοίωμα πέους τύπου «VIBRATOR»,

10] τέσσερα [4] γάντια μιας χρήσεως,

11] ένα [1] ερωτικό βοήθημα πρωκτικής διέγερσης με μπίλιες χρώματος μωβ,

12] δύο [2] χάπια δισκία μάρκας GALISKAL,

13] δύο [2] εκτυπωμένες σελίδες που απεικονίζουν χάρτες με οδηγίες για να μεταβεί στο σημείο συνάντησης – ραντεβού.

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 23-9-2014 και ώρα 17.20 έκθεση παραδόσεως και κατασχέσεως της Υπαστυνόμου Α΄ … της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, με την παρουσία του Ανθ/μου … της ιδίας υπηρεσίας.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση των διά της παραπάνω εκθέσεως παραδόσεως και κατασχέσεως κατασχεθέντων και συγκεκριμένα:

 

1] ένα [1] κινητό τηλέφωνο μάρκας MOTOROLA χρώματος ασημί και τη μπαταρία του, με IMEI:. μετά κάρτας SIM της εταιρίας PANAFON με αριθμό . και αριθμό κλήσης .,

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 23-9-2014 και ώρα 12.15΄ έκθεση έρευνας χώρου εργασίας και κατάσχεσης του Υ/Α … της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Υπαρχ/κα … της ιδίας υπηρεσίας.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση των διά της παραπάνω εκθέσεως έρευνας χώρου εργασίας και κατάσχεσης κατασχεθέντων και συγκεκριμένα:

 

1] μία κεντρική μονάδα Η/Υ μάρκας Multirama χρώματος μαύρου, με S/N MIR.,

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 23-9-2014 και ώρα 13.15; έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα [με τη συναίνεση του ενοίκου] του Υ/Α … του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της ΔΑΘ με την παρουσία Δικαστικού Λειτουργού – Ειρηνοδίκη Δράμας ..

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση των διά της παραπάνω εκθέσεως έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα [με τη συναίνεση του ενοίκου] κατασχεθέντων και συγκεκριμένα:

 

1] μία κεντρική μονάδα Η/Υ, μάρκας Multirama, χρώματος μαύρου με S/N MLB..

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο, σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης, ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο, πρότεινε να επιβληθεί στον καταδικασθέντα η καταβολή των εξόδων της προκειμένης ποινικής διαδικασίας.

 

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, στον οποίο δόθηκε ο λόγος στη συνέχεια, δήλωσε ότι επαφίεται στην κρίση του Δικαστηρίου.

 

Κατόπιν αυτών, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης αποσύρθηκε προς διάσκεψη στον ειδικό γι’ αυτό χώρο, πλην του Εισαγγελέα και αφού διασκέφθηκε μυστικά, παρούσας και της Γραμματέως, κατάρτισε την απόφασή του και μετά από λίγο επανήλθε στην έδρα του, παρουσία και της Γραμματέως και των υπολοίπων παραγόντων της δίκης, διά του Προέδρου του, δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την υπ’ αριθμ. 157/2020απόφασή του, η οποία έχει ως εξής:

 

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Από τις διατάξεις των άρθρων 372 και 577 του Κ.Ποιν.Δ. που κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 και ισχύει από 1ης Ιουλίου 2019, προκύπτει ότι κάθε κατηγορούμενος καταδικαζόμενος σε ποινή καταδικάζεται συγχρόνως με την ίδια απόφαση και στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, το ποσό δε των εξόδων ορίζεται με την καταδικαστική απόφαση. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της 123827/23-12-2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης επί αποφάσεων Μικτού Ορκωτού Εφετείου, το ποσό των δικαστικών εξόδων έχει καθορισθεί στα πεντακόσια (500) ευρώ. Στην προκειμένη περίπτωση, αφού ο κατηγορούμενος καταδικάσθηκε με την παραπάνω απόφαση στην ποινή που αναφέρθηκε, πρέπει να καταδικασθεί και στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον καταδικασθέντα, την καταβολή των δικαστικών εξόδων της προκειμένης ποινικής διαδικασίας, το ύψος των οποίων καθορίζει στο χρηματικό ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €).

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο, σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Μετά την απαγγελία της απόφασης, ο Πρόεδρος,   σύμφωνα με το άρθρο 369 παρ. 5 του ΚΠΔ,   ανακοίνωσε στον κατηγορούμενο ότι έχει το δικαίωμα να ασκήσει αναίρεση μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Μετά ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδριάσεως

 

Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν πρακτικό.

 

Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Καθαρογράφηκε σήμερα

την ……………………….

Θεσσαλονίκη, …………….

 

Η Καθαρογράψασα Γραμματέας

 

Καταχωρήθηκε στο οικείο

Βιβλίο (άρθρο 473 παρ. 3 του Κ.Π.Δ.)

με αύξοντα αριθμό …………………

Θεσσαλονίκη, …………………..

Ο Καταχωρήσας Γραμματέας

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/MOEThes156-157.2020.htm