​Δικαίωμα έρευνας και πρόσβασης των Δικαστικών Λειτουργών στα κτηματολογικά στοιχεία

Αδικαιολόγητη η παράλειψη του Κτηματολογικού από τη λίστα επαγγελματιών με δικαίωμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Δικαίωμα έρευνας και πρόσβασης των Δικαστικών Λειτουργών στα κτηματολογικά στοιχεία

Με την υπ’ αριθμό 11206 ΕΞ 2021/15-4-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας ορίστηκε ο τρόπος λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” και οι όροι και τα δικαιούμενα πρόσωπα για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία, κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 21 παρ. 2 του ν. 2664/1998.

Με τη διάταξη του άρθρου 2 της παραπάνω ΚΥΑ ορίστηκαν περιοριστικά τα δικαιούμενα σε πρόσβαση πρόσωπα, μεταξύ δε αυτών (πέραν των ιδιωτών μόνο για τα ακίνητα επί των οποίων διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα), περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες επαγγελματιών: Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί Επιμελητές και οι Μηχανικοί.

Νομιμοποιητική βάση για την πρόσβαση αυτών στα κτηματολογικά δεδομένα αποτελεί η εξυπηρέτηση – διευκόλυνση στην άσκηση των προβλεπόμενων στο νόμο καθηκόντων τους (ενδεικτικά σύνταξη δικογράφων επί ακινήτων, κατάρτιση εμπράγματων δικαιοπραξιών, διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης και έκδοση οικοδομικών αδειών αντίστοιχα).

Στη συγκεκριμένη λίστα επαγγελματιών με δικαίωμα πρόσβασης ηχηρή είναι η απουσία του Κτηματολογικού Δικαστή, ειδικά θεσμοθετημένου δικαιοδοτικού οργάνου στη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 2664/1998 (ήδη με το άρθρο 11 του ν. 4821/2021 έχει θεσμοθετηθεί και ο Κτηματολογικός Εφέτης), με λειτουργική αρμοδιότητα στην επίλυση των κτηματολογικών διαφορών, που επενεργεί καταλυτικά στη διαμόρφωση των κτηματολογικών εγγραφών του κτηματολογικού βιβλίου.

Η συγκεκριμένη παράλειψη του Κτηματολογικού Δικαστή είναι αδικαιολόγητη, αφού στην περίπτωση του συντρέχει στο μέγιστο βαθμό (σε σχέση με τους ήδη δικαιούμενους παραπάνω επαγγελματίες) η νομιμοποιητική βάση της αποτελεσματικής άσκησης των δικαστικών του καθηκόντων (δημόσιας εξουσίας), κατά την επίλυση των κτηματολογικών διαφορών, για την πρόσβαση στα κτηματολογικά δεδομένα.

Συντρέχει συνεπώς περίπτωση άμεσης τροποποίησης της παραπάνω ΚΥΑ με την συμπερίληψη και όλων των Ελλήνων Κτηματολογικών Δικαστών στη λίστα των δικαιούμενων σε πρόσβαση προσώπων.

Τούτο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες ούτε συνεπάγεται καμία δαπάνη για το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς μπορεί να γίνει κεντρικά με τη συνεργασία Υπουργείων Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την πιστοποίηση των Δικαστών μέσω της επιτυχημένης πλατφόρμας OpenGov.gr.

Η νομική βάση για την πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία εντοπίζεται στη διάταξη του άρθρου 21 του ν. 2664/1998, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. ε του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, αφού ο Κτηματολογικός Δικαστής ως το δικαιοδοτικό όργανο στο οποίο η έννομη τάξη έχει αναθέσει την επίλυση των κτηματολογικών διαφορών, κατά την εκτέλεση των δικαιοδοτικών του καθηκόντων, που αποτελεί περίπτωση άσκησης δημόσιας εξουσίας, λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συνάπτονται της εκάστοτε κτηματολογικής διαφοράς και περιλαμβάνονται στο αρχείο της κτηματολογικής βάσης προβαίνοντας σε επεξεργασία αυτών με την ειδικότερη μορφή της μεταβολής – προσαρμογής.

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/dikaioma-ereynas-kai-prosvasis-ton-dikastikon-leitoyrgon-sta-ktimatologika-stoiheia

To Top