Καταγραφή τροχαίου ατυχήματος από σύστημα βιντεοεπιτήρησης: Επιβολή προστίμου για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης (ΑΠΔΠΧ)

94

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε καταγγελία ιδιοκτήτη Ι.Χ. αυτοκινήτου για παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης σε δεδομένα που τον αφορούν.

Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρνήθηκε να ικανοποιήσει το έγγραφο αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου σε καταγεγραμμένο συμβάν αυτοκινητιστικού δυστυχήματος από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης που είχε εγκαταστήσει και λειτουργούσε στους χώρους ευθύνης του, επικαλούμενος αρχικά διαδικασία συμμόρφωσής του με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και ανάγκη έκδοσης εισαγγελικής ή δικαστικής εντολής, ενώ εν συνεχεία επικαλέσθηκε ότι τα δεδομένα είχαν διαγραφεί κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.
Η Αρχή διαπίστωσε ότι κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, τα δεδομένα δεν είχαν διαγραφεί και ο υπεύθυνος επεξεργασίας επέλεξε να μην ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης χωρίς νόμιμη αιτία.

Κατ’ αποτέλεσμα, η Αρχή επέβαλε στον υπεύθυνο επεξεργασίας για παραβίαση των άρθρων 15 παρ. 1 συνδ. 12 παρ. 1, 2 ΓΚΠΔ και 13 παρ. 1 της Οδηγίας της Αρχής 1/2011 πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης.

Δείτε την Απόφαση 61/2022 εδώ