Ως γνωστόν, οι επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζόμενων υποχρεούνται εκ του νόμου να καταρτίζουν πολιτικές κατά της βίας και παρενόχληση συμφώνως προς τα άρθρα 9 & 10 του ν. 4808/2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 11, εφόσον στην επιχείρηση δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση, οι πολιτικές καταρτίζονται μονομερώς από τον εργοδότη με ενημέρωση του προσωπικού και ανάρτηση του σχεδίου πολιτικής σε εμφανές σημείο της επιχείρησης προκειμένου να διατυπωθούν απόψεις από το προσωπικό. Δυνατή είναι και η συμπερίληψη των πολιτικών στον Κανονισμό Εργασίας. Ειδικώς οι προβλέψεις για πειθαρχικά παραπτώματα και κυρώσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στους Κανονισμούς Εργασίας, όπου υπάρχουν.

Η από 25-02-2022, με αρ. πρωτοκόλλου 18547 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, προβλέπει για όσους υποχρεούνται να τροποποιήσουν τον Κανονισμό Εργασίας τους κατά τα παραπάνω την εξής διαδικασία: αρχικά, ο εργοδότης υποβάλλει αίτηση τροποποίησης Κανονισμού στα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (ΤΣΕΕΣ) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά με την επισύναψη α) υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη όπου θα αναγράφεται ο συνολικός αριθμός εργαζόμενων στην επιχείρηση και θα βεβαιώνεται η έλλειψη σωματείου και συμβουλίου εργαζομένων στην επιχείρηση , β) χρηματικού παραβόλου, όπως προβλέπεται στην Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με αριθμό 2322/19-03-2002 ,γ) σχέδιο τροποποίησης του Κανονισμού, που θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες κατά τον νόμο αλλαγές και δ) φωτοαντίγραφο του ισχύοντος Κανονισμού ή, εφόσον εκκρεμεί έγκριση του Κανονισμού, φωτοαντίγραφο του σχεδίου που έχουν υποβάλλει στην αρμόδια αρχή.

Ειδικώς για δημόσιες επιχειρήσεις, Τράπεζες και Κλινικές, αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το σχέδιο τροποποίησης είναι η  Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (άρθρο 19 π.δ. 134/2017), η οποία προβαίνει στην επεξεργασία και κύρωση των σχεδίων, με έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων κατόπιν γνωμοδότησης του Τμήματος Αμοιβής και Όρων Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε).

To Top