Μέσω Gov.gr η αίτηση για χορήγηση αντιγράφου από το Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων της αστυνομίας

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ηλεκτρονικά αίτηση για να πάρουν αντίγραφο από το βιβλίο παραπόνων της αστυνομικής αρχής που έκαναν παράπονα.

Η Αίτηση χορήγησης αντιγράφου αποσπάσματος από το Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων Συλλήψεων Συστάσεων και Παραπόνων θα μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. Gr) από τους ενδιαφερόμενους πολίτες, για καταγγελίες, παράπονα και άλλα για τα οποία έχουν απευθυνθεί στις αστυνομικές αρχές.

Πριν από την υποβολή της αίτησης το φυσικό πρόσωπο ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής για το κόστος της αίτησης χορήγησης αντιγράφου αποσπάσματος από το Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων Συλλήψεων Συστάσεων και Παραπόνων και δύναται να δημιουργεί το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο.

Με την εξόφληση του ηλεκτρονικού παραβόλου το φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει την αίτηση χορήγησης.

Μετά την υποβολή της, η αίτηση θα αποστέλλεται στη θυρίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης αποστέλλεται στην Θυρίδα του αιτούντος αντίγραφο αποσπάσματος από το Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων Συλλήψεων Συστάσεων και Παραπόνων. Το αντίγραφο φέρει τα χαρακτηριστικά εγγράφου που εκδίδεται μέσω της ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. Gr) και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό.

Διαβάστε αναλυτικά

Κοινή Υπουργική Απόφαση 7011/7/59-δ – ΦΕΚ 1275/Β/18-3-2022

Ηλεκτρονική υπηρεσία για την χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος από το Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων Συλλήψεων Συστάσεων και Παραπόνων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

To Top