“Πληρεξουσιότητα” και “Εξουσιοδότηση” – Ποιά η έννοια και η διαφορά τους

4238

 

Επειδή έπεσα τυχαία μπροστά σε ανυπόστατες νομικές αναλύσεις περί της εννοίας και των διαφορών “πληρεξουσίου” και “εξουσιοδότησης”, κάνω τις ακόλουθες διευκρινήσεις.

Όταν κάποιος αδυνατεί ή δεν θέλει να προβεί ο ίδιος σε κάποια δήλωση βούλησης, δηλαδή σε ενέργεια με νομικές συνέπειες, όπως π.χ. να παραστεί ο ίδιος στην κατάρτιση κάποιας σύμβασης, μπορεί να το πράξει μέσω τρίτου προσώπου, που το ορίζει ως “αντιπρόσωπό” του. Ο όρος αντιπρόσωπος και αντιπροσώπευση είναι η ακριβής ορολογία, που χρησιμοποιεί ο Αστικός Κώδικας στο άρθρο 211, για να υποδηλώσει τη σχέση αυτή, όταν κάποιος εμφανίζεται και ενεργεί δήλωση βούλησης (αντιπρόσωπος) στο όνομα άλλου (αντιπροσωπευομένου) μέσα στα όρια της εξουσίας αντιπροσώπευσης, οπότε και η δήλωση αυτή ενεργεί αμέσως υπέρ και κατά του αντιπροσωπευομένου.
Τώρα το μέσο δια του οποίου παρέχεται αυτή η εξουσία αντιπροσώπευσης είναι κατά τον Αστικό Κώδικα, άρθρο 216, η “πληρεξουσιότητα” . Αυτή είναι η δικαιοπραξία, δυνάμει της οποίας παρέχεται η σχετική εξουσία αντιπροσώπευσης. Επομένως ο νόμος δεν αναφέρεται στον όρο “εξουσιοδότηση” ούτε τον διακρίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την “πληρεξουσιότητα”.
Εκεί που προκαλείται η πλάνη είναι στο πώς καταρτίζεται αυτή η δικαιοπραξία της πληρεξουσιότητας. Το άρθρο 216 του Αστικού Κώδικα ορίζεται λοιπόν ότι αυτή “μπορεί να δοθεί με δήλωση προς τον εξουσιοδοτούμενο ή προς τον τρίτο, με τον οποίο επιχειρείται η δικαιοπραξία κι ότι εφόσον δεν συνάγεται κάτι άλλο, η δήλωση υποβάλλεται στον τύπο που απαιτείται για τη δικαιοπραξία την οποία αφορά η πληρεξουσιότητα”.
Τί σημαίνει το τελευταίο;
Υπάρχουν δικαιοπραξίες, όπως π.χ. η σύμβαση πώλησης ακινήτου, που ο νόμος απαιτεί να καταρτίζονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Συνεπώς και η πληρεξουσιότητα, για να καταρτιστεί σύμβαση πώλησης ακινήτου, θα πρέπει να καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Ωστόσο για πλήθος άλλων δικαιοπραξιών, για τις οποίες δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο ή δεν απαιτείται καν έγγραφο και συνεπώς μπορούν να καταρτιστούν ατύπως, η πληρεξουσιότητα μπορεί να παρασχεθεί είτε με απλό ιδιωτικό έγγραφο είτε και προφορικά (ατύπως).
Έτσι για παράδειγμα η σύμβαση της μίσθωσης (κινητού ή ακινήτου) πράγματος, η οποία είναι άτυπη σύμβαση, μη υποκείμενη σε οποιονδήποτε τύπο (ΑΠ 940/2018, ΑΠ 182/2009 ΑΠ 735/2008, Ι.Κατράς, Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις εκδ. 2020, παρ. 6), με βάση τη γενική αρχή του ατύπου του άρθρου 158 ΑΚ, μπορεί να καταρτιστεί με άτυπη επίσης πληρεξουσιότητα, δηλαδή ακόμη και παρασχεθείσα προφορικά. Η μίσθωση, συνήθως και ορθά, καταρτίζεται ρητώς και εγγράφως, χωρίς αυτό να απαιτείται από το νόμο, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών. Δεν αποκλείεται όμως ούτε και απαγορεύεται και η άτυπη (άνευ συμφωνητικού) σύναψή της, εφόσον στο νόμο δεν ορίζονται ορισμένες διατυπώσεις για την κατάρτισή της (ΕφΠειρ. 839/2000 ΕλλΔνη 2001.802). Τα ίδια ισχύουν και για τις εμπορικές μισθώσεις που διέπονται από πδ 34/1995 και το άρθρο 13 ν.422/2014.
Επανερχόμενος τώρα στην επιχειρουμένη σε πολλές διαδικτυακές σελίδες διάκριση του ότι η πληρεξουσιότητα είναι η συμβολαιογραφική πράξη παροχής δικαιώματος αντιπροσώπευσης και η εξουσιοδότηση η παροχή με ιδιωτικό έγγραφο, ξεκαθαρίζω ότι αυτό απλά δεν βρίσκει κανένα έρεισμα στο νόμο. Στην καθομιλουμένη πράγματι χρησιμοποιούμε τον όρο εξουσιοδότηση, για να υποδηλώσουμε την παροχή πληρεξουσιότητας με ιδιωτικό έγγραφο και τίποτα άλλο, οπότε είναι φανερό ότι και στην περίπτωση αυτή μιλάμε νομικά για πληρεξουσιότητα.
Κατωτέρω σας παραθέτω και τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα, στη μορφή που έχουν το έτος 2022.

Κυριάκος Κόκκινος , Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Διαπραγματευτής, Συστημικός Αναλυτής (CSAP)
Coach, Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Αρθρο: 211

Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΑΜΕΣΗ
Τίτλος Αρθρου
Άμεση αντιπροσώπευση
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΑΜΕΣΗ
Κείμενο Αρθρου ΚΑΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ Δήλωση βούλησης από κάποιον (αντιπρόσωπο) στο όνομα άλλου (αντιπροσωπευομένου) μέσα στα όρια της εξουσίας αντιπροσώπευσης ενεργεί αμέσως υπέρ και κατά του αντιπροσωπευομένου. Το αποτέλεσμα αυτό επέρχεται είτε η δήλωση γίνει ρητά στο όνομα του αντιπροσωπευομένου είτε συνάγεται από τις περιστάσεις ότι έγινε στο όνομά του. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η δήλωση της βούλησης απευθύνεται προς τον αντιπρόσωπο.

Αρθρο: 212
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)
Τίτλος Αρθρου
Ερμηνευτικός κανόνας
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
Κείμενο Αρθρου Αν δεν μπορεί να διαγνωστεί ότι κάποιος ενεργεί στο όνομα άλλου, θεωρείται ότι ενεργεί στο δικό του όνομα.

Αρθρο: 213
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Τίτλος Αρθρου
Ικανότητα αντιπροσώπου
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΝΟΣ
Κείμενο Αρθρου Όποιος έχει περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα μπορεί να επιχειρήσει δικαιοπραξία ως αντιπρόσωπος άλλου.

Αρθρο: 214
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Τίτλος Αρθρου
Στοιχεία που κρίνονται από τον αντιπρόσωπο
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Κείμενο Αρθρου Τα ελαττώματα της βούλησης, η γνώση ή η υπαίτια άγνοια ορισμένων περιστατικών, καθώς και η επίδρασή τους στη δικαιοπραξία κρίνονται από το πρόσωπο του αντιπροσώπου.

Αρθρο: 215
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΥ
Κείμενο Αρθρου Αν ο αντιπρόσωπος ενέργησε σύμφωνα με ορισμένες οδηγίες του αντιπροσωπευομένου, δεν μπορεί ο αντιπροσωπευόμενος να επικαλεστεί την άγνοια του αντιπροσώπου για περιστατικά που ο ίδιος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει.

Αρθρο: 216
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)
Τίτλος Αρθρου
Πληρεξουσιότητα
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ
Κείμενο Αρθρου Η εξουσία αντιπροσώπευσης παρέχεται με τη σχετική δικαιοπραξία (πληρεξουσιότητα).

Αρθρο: 217
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΛΩΣΗ, ΤΥΠΟΣ
Κείμενο Αρθρου Η πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί με δήλωση προς τον εξουσιοδοτούμενο ή προς τον τρίτο, με τον οποίο επιχειρείται η δικαιοπραξία. Εφόσον δεν συνάγεται κάτι άλλο, η δήλωση υποβάλλεται στον τύπο που απαιτείται για τη δικαιοπραξία την οποία αφορά η πληρεξουσιότητα.

Αρθρο: 218
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ
Τίτλος Αρθρου
Ανάκληση πληρεξουσιότητας
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ
Κείμενο Αρθρου Η πληρεξουσιότητα παύει με ανάκληση. Η παραίτηση από το δικαίωμα της ανάκλησης είναι άκυρη, εφόσον η πληρεξουσιότητα αφορά αποκλειστικά το συμφέρον του αντιπροσωπευομένου.

Αρθρο: 219
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ
Κείμενο Αρθρου Η ανάκληση της πληρεξουσιότητας γίνεται με δήλωση προς τον πληρεξούσιο ή τον τρίτο.

Αρθρο: 220
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΤΥΠΟΣ
Κείμενο Αρθρου Η πληρεξουσιότητα που δόθηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο ανακαλείται μόνο κατά τον ίδο τύπο.

Αρθρο: 221
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ
Κείμενο Αρθρου Αν η πληρεξουσιότητα δόθηκε με δήλωση προς τον τρίτο, η δήλωση ανάκλησης γίνεται μόνο προς αυτόν.

Αρθρο: 222
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ
Τίτλος Αρθρου
Παύση της πληρεξουσιότητας
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ, ΠΕΡΑΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Κείμενο Αρθρου Η πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο, παύει από τη στιγμή που περατώθηκε η έννομη σχέση στην οποία στηρίζεται, όπως είναι ιδίως η σύμβαση εντολής, εταιρίας, εργασίας.

Αρθρο: 223
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ, ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΥ
Κείμενο Αρθρου Η πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο, παύει με το θάνατο ή τη δικαιοπρακτική ανικανότητα αυτού που έδωσε ή αυτού που έλαβε την πληρεξουσιότητα.

Αρθρο: 224
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ
Τίτλος Αρθρου
Δικαιοπραξία μετά την παύση
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ
Κείμενο Αρθρου Δικαιοπραξία που επιχειρήθηκε μετά την παύση της πληρεξουσιότητας από πληρεξούσιο που αγνοούσε την παύση ισχύει υπέρ και κατά του αντιπροσωπευομένου ή των καθολικών του διαδόχων, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την παύση της πληρεξουσιότητας.

Αρθρο: 225
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ
Κείμενο Αρθρου Αν ο πληρεξούσιος κατά την επιχείρηση της δικαιοπραξίας με τον τρίτο γνώριζε ότι η πληρεξουσιότητα είχε πάψει, ο αντιπροσωπευόμενος που επικαλείται κατά του τρίτου την παύση αυτή, μπορεί κατά τις περιστάσεις να υποχρεωθεί σε εύλογη αποζημίωσή του, αν του ήταν εύκολο να έχει γνωστοποιήσει την παύση στον τρίτο.

Αρθρο: 226
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Τίτλος Αρθρου
Μονομερής δικαιοπραξία χωρίς επίδειξη του πληρεξουσίου
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Κείμενο Αρθρου Μονομερής δικαιοπραξία που επιχειρείται προς άλλον χωρίς επίδειξη του πληρεξουσίου εγγράφου είναι άκυρη, αν ο άλλος προς τον οποίο γίνεται την αποκρούσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

Αρθρο: 227
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση απόδοσης του πληρεξουσίου
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Σχόλια
– Στο τέλος του πρώτου εδαφίου, στο κείμενο του νόμου υπάρχει άνω τελεία. Για τεχνικούς λόγους τέθηκε τελεία και στη συνέχεια κεφαλαίο γράμμα.
Κείμενο Αρθρου Όταν η πληρεξουσιότητα πάψει, ο πληρεξούσιος και κάθε άλλος κάτοχος είναι υποχρεωμένος να αποδώσει το πληρεξούσιο έγγραφο ή να το καταθέσει σε δημόσια αρχή. Δεν έχει το δικαίωμα να αντιτάξει επίσχεσή του.

Αρθρο: 228
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ
Τίτλος Αρθρου
Βεβαίωση ότι έπαψε η πληρεξουσιότητα
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΥΣΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΥΣΗΣ
Κείμενο Αρθρου Όποιος έχει δώσει έγγραφη πληρεξουσιότητα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο να βεβαιώσει την παύση της πληρεξουσιότητας και να κηρύξει ανίσχυρο το πληρεξούσιο έγγραφο. Περίληψη του διατακτικού της απόφασης δημοσιεύεται στον τύπο κατά τον τρόπο που ορίζει η απόφαση. Όταν περάσει ένας μήνας από τη δημοσίευση αυτή, το πληρεξούσιο έγγραφο είναι ανίσχυρο.

Αρθρο: 229
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ
Τίτλος Αρθρου
Έλλειψη πληρεξουσιότητας
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΕΛΛΕΙΨΗ, ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ
Κείμενο Αρθρου Αν μια σύμβαση συνομολογήθηκε στο όνομα άλλου χωρίς την πληρεξουσιότητά του, το κύρος της εξαρτάται από την έγκριση του αντιπροσωπευομένου. Ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να εγκρίνει ρητά ο αντιπροσωπευόμενος τη σύμβαση μέσα σε εύλογη προθεσμία που καθορίζει ο ίδιος.

Αρθρο: 230
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΕΛΛΕΙΨΗ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Κείμενο Αρθρου Ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα έως την έγκριση να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εφόσον κατά τη συνομολόγησή της δεν γνώριζε την έλλειψη της πληρεξουσιότητας. Η υπαναχώρηση μπορεί να δηλωθεί και προς τον αντιπρόσωπο.

Αρθρο: 231
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Τίτλος Αρθρου
Συνέπειες της έλλειψης
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΨΕΥΔΟΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Κείμενο Αρθρου Όποιος κατάρτισε μια σύμβαση ως αντιπρόσωπος, εφόσον δεν αποδεικνύει την εξουσία αντιπροσώπευσης ή δεν εγκρίνει τη σύμβαση ο αντιπροσωπευόμενος, έχει την υποχρέωση, κατ’ επιλογήν του αντισυμβαλλομένου, ή να εκτελέσει ο ίδιος τη σύμβαση ή να καταβάλει αποζημίωση. Αν ο αντιπρόσωπος αγνοούσε την έλλειψη εξουσίας, έχει την υποχρέωση να ανορθώσει τη ζημία που έπαθε ο αντισυμβαλλόμενος επειδή πίστεψε ότι υπήρχε η εξουσία, εφόσον η ζημία δεν υπερβαίνει το διαφέρον από την έγκυρη σύμβαση. Ο αντιπρόσωπος απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, αν ο αντισυμβαλλόμενος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι δεν υπήρχε εξουσία αντιπροσώπευσης.

Αρθρο: 232
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΨΕΥΔΟΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Κείμενο Αρθρου Μονομερής δικαιοπραξία που επιχειρήθηκε από αντιπρόσωπο χωρίς να έχει εξουσία αντιπροσώπευσης είναι άκυρη.

Αρθρο: 233
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΓΚΡΙΣΗ-ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Κείμενο Αρθρου Μονομερής δικαιοπραξία που επιχειρείται προς άλλον από αντιπρόσωπο ο οποίος δεν έχει εξουσία, εφόσον ο άλλος δεν την απέκρουσε γι’ αυτό το λόγο, είναι ισχυρή αφότου την ενέκρινε ο αντιπροσωπευόμενος. Το άλλο μέρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να εγκρίνει ρητά τη δικαιοπραξία ο αντιπροσωπευόμενος μέσα σε εύλογη προθεσμία που του καθορίζει. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και όταν πρόκειται για μονομερή δικαιοπραξία, που επιχειρήθηκε με τη συναίνεσή του προς αντιπρόσωπο που στερείται την εξουσία για αντιπροσώπευση.

Αρθρο: 234
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΨΕΥΔΟΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΨΕΥΔΟΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Κείμενο Αρθρου Όποιος επιχείρησε ως αντιπρόσωπος μονομερή δικαιοπραξία προς άλλον, εφόσον δεν αποδεικνύει την εξουσία αντιπροσώπευσης ή δεν εγκρίνει τη δικαιοπραξία ο αντιπροσωπευόμενος, ευθύνεται κατά τη διάταξη του άρθρου 231 που εφαρμόζεται αναλόγως.

Αρθρο: 235
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗ
Τίτλος Αρθρου
Δικαιοπραξία του αντιπροσώπου με τον εαυτό του
Λήμματα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗ
Κείμενο Αρθρου Ο αντιπρόσωπος δεν μπορεί να επιχειρήσει στο όνομα του αντιπροσωπευομένου δικαιοπραξία με τον εαυτό του ατομικά ή με την ιδιότητά του ως αντιπροσώπου άλλου, εκτός αν ο αντιπροσωπευόμενος είχε επιτρέψει τη δικαιοπραξία ή αυτή συνίσταται αποκλειστικά στην εκπλήρωση υποχρέωσης. Αυτοσύμβαση που δεν έχει περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου είναι άκυρη.