Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας (ΦΕΚ)

125

Διαδικασία χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη “Διαδικασία χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας”.

Η απόφαση προβλέπει:

Δικαιούμενα πρόσωπα

1. Στους αλλοδαπούς ή ανιθαγενείς, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι διεθνούς προστασίας με απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου ή των Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών χορηγείται ατελώς Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1030/2002, όπως τροποποιήθηκε από τους Κανονισμούς (ΕΚ) 380/2008 και (ΕΕ) 2017/1954 και ισχύει, με την μορφή αυτοτελούς εγγράφου σε μορφότυπο ID 1, η οποία επέχει και θέση δελτίου ταυτότητας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας.

2. Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόμενα, χορηγείται ατελώς και στα κάτωθι πρόσωπα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 23 του ν. 4939/2022 ως εξής:

i) στα μέλη της οικογένειας δικαιούχου καθεστώτος διεθνούς προστασίας, όπως αυτά ορίζονται στο στοιχείο (λβ’) του άρθρου 1 του ν. 4939/2022, τα οποία βρίσκονται στην χώρα και δεν πληρούν ατομικά τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση καθεστώτος, υπό την προϋπόθεση ότι η χορήγηση της Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) είναι συμβατή με άλλο καθεστώς που ήδη απολαμβάνουν, μετά από αίτησή τους. Το ως άνω δικαίωμα κτήσης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) δεν χορηγείται ή ανακαλείται όταν το μέλος της οικογένειας παύει να έχει την ιδιότητα του μέλους της οικογένειας ή αποκλείεται ή θα αποκλειόταν από το καθεστώς διεθνούς προστασίας, κατ’ εφαρμογή των Κεφαλαίων Γ’ και Ε’, του Δευτέρου Μέρους του ν. 4939/2022.

ii) στο ανήλικο τέκνο που απέκτησε ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα, στο πλαίσιο οικογένειας που υπήρχε πριν την είσοδο στη χώρα, μετά από αίτηση του δικαιούχου, iii) στα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, η οποία δημιουργήθηκε μετά την είσοδό του στη χώρα και εντός αυτής, εκτός εάν δεν το επιθυμούν ή αν η χορήγηση της άδειας δεν είναι συμβατή με άλλο καθεστώς που ήδη απολαμβάνουν, μετά από αίτηση του δικαιούχου.

3. Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1030/2002, όπως τροποποιήθηκε από τους Κανονισμούς (ΕΚ) 380/2008 και (ΕΕ) 2017/1954 και ισχύει, με την μορφή αυτοτελούς εγγράφου σε μορφότυπο ID 1, χορηγείται ατελώς και στα μέλη της οικογένειας πρόσφυγα που εισήλθαν στη χώρα στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 131/2006 όπως ισχύει.

Αρμόδιες Υπηρεσίες χορήγησης Αδειών Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.)

1. Αρμόδιες Υπηρεσίες χορήγησης Αδειών Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.), για τους δικαιούχους καθεστώτος διεθνούς προστασίας, ορίζονται τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου της Υπηρεσίας Ασύλου, τα οποία έχουν χορηγήσει το καθεστώς διεθνούς προστασίας. Στην περίπτωση αυτή, στο απόσπασμα του διατακτικού της απόφασης αναγνώρισης καθεστώτος διεθνούς προστασίας που επιδίδεται στον δικαιούχο, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4939/2022, προσαρτάται η απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας για τη χορήγηση άδειας διαμονής ενιαίου τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4939/2022.

2. Αρμόδιες Υπηρεσίες χορήγησης Αδειών Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.), για τις κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας είναι τα καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου της Υπηρεσίας Ασύλου.

3. Στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας με απόφαση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, αρμόδιες Υπηρεσίες χορήγησης Άδειών Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) είναι τα καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου ή Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου της Υπηρεσίας Ασύλου. Στην περίπτωση αυτή, στο απόσπασμα του διατακτικού της απόφασης, το οποίο εκδίδουν οι Επιτροπές Προσφυγών και επιδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4939/2022, προσαρτάται η απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας για τη χορήγηση άδειας διαμονής ενιαίου τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4939/2022.

4. Αρμόδιες κατά τόπο Υπηρεσίες χορήγησης Αδειών Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) των παρ. 2 και 3 της παρούσας είναι τα κατ’ άρθρα 28, 29 και 30 του π.δ. 106/ 2020 (Α’ 255) αρμόδια Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου ή Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου του τόπου διαμονής των προσώπων που δικαιούνται να λάβουν Α.Δ.Ε.Τ.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.