Μη νόμιμη η επιβολή ρήτρας αναπροσαρμογής και η μονομερής αλλαγή τιμολόγησης κιλοβατώρας σε σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (ΜΠΑ 5268/2022)

Είχε συμφωνηθεί εξ αρχής η καταβολή ετήσιας συνδρομής για την οικιακή και την επαγγελματική παροχή του αιτούντος, την οποία κατέβαλε ανελλιπώς, προκειμένου να έχει σταθερή τιμή κιλοβατώρας και για τις δύο παροχές του

Το δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων έκρινε μη νόμιμη την επιβολή ρήτρας αναπροσαρμογής και τη μονομερή αλλαγή τιμολόγησης κιλοβατώρας σε σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, στην οποία είχε συμφωνηθεί μεταξύ του αιτούντος και της καθ’ ης εταιρείας η καταβολή ετήσιας συνδρομής, ώστε ο αιτών να έχει σταθερή τιμή κιλοβατώρας (ΜΠΑ 5268/2022).

Πιο αναλυτικά, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι καθ’ ης εταιρεία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας πρότεινε στον αιτούντα να συνάψει σύμβαση για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να πληρώνει για ρεύμα λιγότερα σε σχέση με τη ΔΕΗ, προτείνοντας του σταθερή τιμή κιλοβατώρας, εφόσον επιλέξει σχετικό πρόγραμμα το οποίο προβλέπει έναντι καταβολής ειδικής ετήσιας συνδρομής τόσο για την οικιακή όσο και για την επαγγελματική παροχή του αιτούντος.

Η σύμβαση αυτή υπεγράφη, γεγονός που συνομολογεί και ο Πρόεδρος της καθ’ ης εταιρείας με επιστολή του προς την ΡΑΕ.

Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν έπρεπε να λάβει χώρα αλλαγή τιμολόγησης, εφόσον είχαν συμφωνήσει εξ αρχής την καταβολή ετήσιας συνδρομής, την οποία κατέβαλλε ανελλιπώς ο αιτών, προκειμένου να έχει σταθερή τιμή κιλοβατώρας και για τις δύο παροχές του. Επίσης ο αιτών ποτέ δεν έλαβε από πριν γνώση των ουσιωδών τροποποιήσεων στις οποίες προέβη η καθ’ ης προκειμένου να μπορέσει να αντιδράσει.

Περαιτέρω, έκρινε ότι λόγω των μονομερών τροποποιήσεων από την καθ’ ης των ουσιωδών όρων των μεταξύ τους συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δια της επιβολής ρήτρας αναπροσαρμογής  καθώς και της απόφασης της να τροποποιήσει μονομερώς τη σταθερή τιμή κιλοβατώρας που έχουν συμφωνήσει, οι λογαριασμοί ρεύματος καθίστανται υπέρογκοι και ο αιτών αδυνατεί να τους εξοφλήσει, με συνέπεια να κινδυνεύει τόσο η οικία του όσο και το γραφείο του σε διακοπή της ηλεκτροδότησης της από την καθ’ ης με κίνδυνο να περιέλθει σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση ο αιτών και η οικογένεια του.

Συνεπώς, διέταξε την απαγόρευση της διακοπής της ηλεκτροδότησης τόσο για την οικία του αιτούντος όσο και για το γραφείο του, τόσο σε σχέση με τους προσβαλλόμενους με την αίτηση λογαριασμούς ρεύματος όσο και σε σχέση με μελλοντικούς λογαριασμούς ρεύματος της καθ’ ης, στους οποίους τυχόν εμπεριέχονται παρανόμως ρήτρες αναπροσαρμογής κόστους ενέργειας και τιμολόγησης κιλοβατώρας.

Απόσπασμα απόφασης

Κατ’ ακολουθίαν των παραπάνω δεν έπρεπε να λάβει χώρα αλλαγή τιμολόγησης εφόσον είχαν συμφωνήσει εξ αρχής την καταβολή ετήσιας συνδρομής ύψους 59 ευρώ για την οικιακή του παροχή και 79 ευρώ για την επαγγελματική του παροχή τις οποίες κατέβαλλε ανελλιπώς ο αιτών προκειμένου να έχει σταθερή τιμή κιλοβατώρας 0,064KWh και για τις δύο παροχές του. Επίσης ο αιτών ποτέ δεν έλαβε από πριν γνώση των ουσιωδών τροποποιήσεων στις οποίες προέβη η καθ’ ης προκειμένου να μπορέσει να αντιδράσει. Συνεπώς λόγω των μονομερών τροποποιήσεων από την καθ’ ης των ουσιωδών όρων των μεταξύ τους συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δια της επιβολής ρήτρας αναπροσαρμογής 558,71 καθώς και της ειδικής συνδρομής 29,95 ευρώ καθώς και της απόφασης της να τροποποιήσει μονομερώς τη σταθερή τιμή κιλοβατώρας 0,064KWh που έχουν συμφωνήσει και επέλεξε να τον χρεώσει για πρώτη φορά με χρέωση ενέργειας ημέρας 0,082E/KWh και με χρέωση ενέργειας νύχτας 0,078970E/KWh αντί της σταθερής 0,064KWh που είχαν συμφωνήσει για τον οικιακό λογαριασμό του καθώς και της ρήτρας αναπροσαρμογής 90,99 και 40,91 Ε στο επαγγελματικό του λογαριασμό οι λογαριασμοί ρεύματος καθίστανται υπέρογκοι και αδυνατεί να τους εξοφλήσει με συνέπεια να κινδυνεύει τόσο η οικία του όσο και το γραφείο του(επαγγελματική παροχή )σε διακοπή της ηλεκτροδότησης της από την καθ’ ης με κίνδυνο να περιέλθει σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση ο αιτών και η οικογένεια του (ο λογαριασμός της οικιακής του παροχής και μόνο ο οποίος έληγε την 9-5-2022 και στον οποίο περιλαμβάνεται ειδοποίηση διακοπής ανέρχεται σε 914,01 ευρώ για έναντι κατανάλωση μόλις 30 ημέρων). Κατά ακολουθίαν των παραπάνω η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας και να καταδικαστούν οι καθ’ ων στα δικαστικά έξοδα του αιτούντος λόγω της ήττας τους (άρθρο 176 ΚΠολΔ).

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο dsanet.gr.

To Top