Διοικητικό πρωτοδικείο Χανίων 207/2020 Οφειλές τελών κυκλοφορίας – Δήλωση ακινησίας οχήματος – Άρση ακινησίας

106
Αριθμός απόφασης 207/2020

(Έγγραφο ΔΤΕΦΒ 1051842 ΕΞ 2013/22.3.2013)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
2ο ΤΜΗΜΑ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 10 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00΄, με δικαστή τον Χρήστο Γοργίλη, Πρωτοδίκη Δ.Δ και Γραμματέα τη Στυλιανή Νικολουδάκη, δικαστική υπάλληλο.

Για να δικάσει την από 1.9.2017 προσφυγή – ανακοπή (α.κ. ΠΡ302/2017),

Του…, κατοίκου …(οδός….), ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας του δικηγόρου,  Μανουηλίας – Ελευθερίας Εμμ. Ζουλάκη που νομιμοποιήθηκε με προφορική δήλωση του πρώτου στο ακροατήριο.

Κατά του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) … και παραστάθηκε διά της εξουσιοδοτημένης της υπαλλήλου, ….

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά τον Νόμο

1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή – ανακοπή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. τα υπ’ αριθμ. …. και …/1.9.2017 σειράς Α’ ειδικά έντυπα παραβόλου και το υπ’ αύξ. αριθμ. …/8.4.2019 διπλότυπο είσπραξης τύπου – Α του Τμήματος Εσόδων της ίδιας Δ.Ο.Υ.), ζητείται αφ’ ενός η ακύρωση: α) της εγγραφής του προσφεύγοντος – ανακόπτοντος στον υπ’ αριθμ. …/29.8.2017 χρηματικό κατάλογο της Δ.Ο.Υ. …για τέλη κυκλοφορίας παρελθόντων ετών, συνολικού ποσού 4.280 ευρώ, β) του υπ’ αριθμ. πρωτ. …/10.7.2017 εγγράφου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. …με θέμα «Οφειλή τελών κυκλοφορίας του οχήματος …», γ) της υπ’ αριθμ. …/29.8.2017 (αριθμ. γραμμών 5, 6, 7, 8, και 9) πράξης ταμειακής βεβαίωσης του αρμοδίου υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ. …, με την οποία βεβαιώθηκε εις βάρος του προσφεύγοντος – ανακόπτοντος το προαναφερόμενο συνολικό ποσό για την ίδια ως άνω αιτία και δ) της ρητής άρνησης της Δ.Ο.Υ. …., όπως αυτή εκδηλώθηκε στο υπ’ αριθμ. πρωτ. …/10.7.2017 έγγραφο, να θέσει το ανωτέρω όχημα σε ακινησία, καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης και, αφ’ ετέρου, να υποχρεωθεί το καθ’ ου να θέσει το ανωτέρω όχημα σε ακινησία.

2. Επειδή, κατ’ αρχάς, το υπό κρίση δικόγραφο κατά το μέρος αυτού, με το οποίο προσβάλλεται η ανωτέρω πράξη ταμειακής βεβαίωσης συνιστά ανακοπή, ενώ κατά το σκέλος, με το οποίο ζητείται η ακύρωση των λοιπών πράξεων αποτελεί προσφυγή, η οποία παραδεκτώς σωρεύεται στο ίδιο δικόγραφο με την ανακοπή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 227 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ. – ν. 2717/1999, Α’ 97).

3. Επειδή, περαιτέρω, το υπ’ αριθμ. πρωτ. …/10.7.2017 έγγραφο της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. …, συνιστά, ενόψει του όλου περιεχομένου του, στερούμενο εκτελεστότητας πληροφοριακό έγγραφο και, ως εκ τούτου, απαραδέκτως προσβάλλεται. Εξάλλου, αίτημα της προσφυγής, κατά το άρθρο 68 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., μπορεί να είναι η ολική ή μερική ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης ή η τροποποίησή της και, συνεπώς, όχι η υποχρέωση της Διοίκησης να προβεί στη διαμόρφωση μιας έννομης σχέσης. Τούτου δοθέντος, απαραδέκτως ζητείται να υποχρεωθεί η Διοίκηση να θέσει το όχημα του προσφεύγοντος – ανακόπτοντος σε ακινησία. Κατά τα λοιπά, τα υπό κρίση σωρευόμενα ένδικα βοηθήματα ασκούνται παραδεκτώς εν γένει και πρέπει να εξετασθούν περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

4. Επειδή, ο ν. 2367/1953 «Περί τίτλων κυριότητος, ταξινόμησεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων (Α’ 82), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζει, στο άρθρο 4, ότι: «1. … 2. Πλην των εν τω παρόντι αναφερομένων εξαιρέσεων ουδέν όχημα επιτρέπεται να κυκλοφορή εν τη χώρα παρά μόνον εφ’ όσον έχει ταξινομηθή δεόντως παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και έχει εφοδιασθή δι’ αδείας κυκλοφορίας και δια πινακίδων αριθμών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους, ανηρτημένων επί του οχήματος, καθ’ όν τρόπον ορίζεται εν τω παρόντι Νόμω, έχουν δε καταβληθή τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας και ταξινομήσεως», στο άρθρο 12, ότι: «Από 1ης Μαρτίου 1953 η κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων εν γένει υπόκειται εις τα δια των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 οριζόμενα τέλη κυκλοφορίας και πρόσθετον ειδικόν τέλος», στο άρθρο 15, ότι: «1. Τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων είναι ετήσια και ορίζονται, για κάθε κατηγορία, ως εξής: …. 3. Τα τέλη κυκλοφορίας της παραγράφου 1 είναι αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος. Αν το αυτοκίνητο τεθεί σε κυκλοφορία το δεύτερο εξάμηνο, οφείλεται το πενήντα τα εκατό (50%) των τελών κυκλοφορίας. Σε περίπτωση ακινησίας του αυτοκινήτου ολόκληρο ημερολογιακό τρίμηνο δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για το τρίμηνο αυτό. …» και, στο άρθρο 22, ότι: 1. Εις περίπτωσιν ακινησίας αυτοκινήτου οχήματος εξ οιασδήποτε αιτίας, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος αυτού υποχρεούται όπως προ της ενάρξεως του φορολογικού εξαμήνου από του οποίου το αυτοκίνητον τίθεται εις ακινησίαν, υποβάλη εις τον αρμόδιον Οικον. Έφορον δήλωσιν ακινησίας, εν τη οποία ν’ αναφέρωνται λεπτομερώς οι προκαλέσαντες την ακινησίαν λόγοι και ο τόπος σταθμεύσεως του ακινητούντος οχήματος (πόλις, οδός, αριθμός). Η δήλωσις ακινησίας δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν εάν δεν παραδοθώσιν συγχρόνως η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. … 4. Εις περίπτωσιν διακοπής ακινησίας επί σκοπώ θέσεως του αυτοκινήτου εις κυκλοφορίαν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος αυτού υποχρεούται προηγουμένως να δηλώση τούτο εις τον Οικονομικόν Έφορον. … 6. Εξαιρετικώς διαφυλαττομένης της ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3839/1958, χωρεί έκπτωσις των τελών κυκλοφορίας εν περιπτώσει αναγκαστικής ακινησίας του αυτοκινήτου εκ λόγων ανωτέρας βίας, κλοπής ή υπεξαιρέσεως αυτού. Ως λόγοι ανωτέρας βίας εν προκειμένω νοούνται αι περιπτώσεις, δι’ ας δεν καθίσταται εφικτή η τήρησις της κατά τ’ ανωτέρω οριζομένης διαδικασίας, είτε εκ λόγων αναγομένων εις την προσωπικήν κατάστασιν του κατόχου του αυτοκινήτου είτε εκ τοιούτων αναγομένων εις την πραγματικήν κατάστασιν του αυτοκινήτου και των στοιχείων κυκλοφορίας αυτού. 7.…». Περαιτέρω, στην υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: «1. … 7. α. Δεν επέρχεται μεταβίβαση της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος, εάν δεν καταβληθούν προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και τα τέλη κυκλοφορίας προηγουμένων ετών, τα οποία τυχόν οφείλονται για το χρόνο που το όχημα βρισκόταν στην κατοχή του μεταβιβάζοντος, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προστίμων». Εξάλλου, με την υπ’ αριθμ. Α-οικ. 68631/5717/18.12.2007 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Προσκόμιση ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου, για τα ενάριθμα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, κατά τη διαδικασία μεταβίβασης αυτών» (Β΄ 4/9.1.2008), η οποία ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίσθηκε ότι: «1. Κατά τη μεταβίβαση ενάριθμων επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, θα κατατίθεται, υποχρεωτικά, ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου, από ΚΤΕΟ. 2. Το ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου, θα κατατίθεται, εφόσον, το επιβατικό ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, υποχρεούται να έχει εφοδιασθεί με αυτό, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου, θα τίθεται μαζί με την άδεια κυκλοφορίας, στο σχηματιζόμενο φάκελο του αυτοκινήτου….».

5. Επειδή, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, κάθε όχημα το οποίο κυκλοφορεί στη Χώρα υπόκειται σε τέλη κυκλοφορίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μόνη δε περίπτωση κατά την οποία δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας (εκπίπτουν των τελών κυκλοφορίας), είναι όταν τεθεί ένα όχημα σε ακινησία και παραδοθούν ταυτοχρόνως, εμπροθέσμως, τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος (άδεια και πινακίδες) στην αρμόδια αρχή. Σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω διατάξεις, σε περίπτωση διακοπής της ακινησίας με σκοπό την κυκλοφορία του οχήματος, δηλαδή της επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας στον κάτοχο, τότε υποχρεωτικώς καταβάλλονται, κατά την άρση της ακινησίας, τα αντίστοιχα κατά περίπτωση τέλη κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ενώ δεν επέρχεται μεταβίβαση αυτοκινήτου οχήματος εάν προηγουμένως δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους της μεταβίβασης καθώς και παρελθόντων ετών μαζί με τα τυχόν πρόστιμα, από τον τελευταίο κάτοχο. Από τις ίδιες διατάξεις συνάγεται ότι για τα οχήματα, τα οποία έχουν τεθεί κατά τ’ ανωτέρω σε ακινησία και στη συνέχεια σε χρόνο μεταγενέστερο του έτους της ακινησίας, μεταβιβάζονται χωρίς να τίθενται σε κυκλοφορία, αίρεται μεν η ακινησία, αλλά μόνο για τις ανάγκες ενημέρωσης του μηχανογραφικού συστήματος και, συνεπώς, δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας κατά την άρση. Επομένως, στις περιπτώσεις αυτές, η ακινησία των εν λόγω οχημάτων πριν τη μεταβίβαση στην πραγματικότητα αίρεται μόνο «μηχανογραφικά», δηλαδή για τις ανάγκες ορθής απεικόνισης στο σύστημα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων [ή, σε κάθε περίπτωση, το Γενικό Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών (ήδη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων) ή της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.)]. Εξάλλου, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, συνδυαστικώς ερμηνευομένων, κατά τη μεταβίβαση ενάριθμου επιβατικού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου οχήματος, το οποίο έχει τεθεί σε ακινησία λόγω μηχανικής βλάβης, δεν απαιτείται η κατάθεση ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου, εφ’ όσον, στην περίπτωση αυτή (δηλαδή της μηχανικής βλάβης) το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, δεν υποχρεούται, κατά την έννοια της υπ’ αριθμ. Α-οικ. 68631/5717/18.12.2007 υπουργικής απόφασης, να έχει εφοδιασθεί με το δελτίο αυτό, δοθέντος ότι δεν καθίσταται εφικτή η τήρηση της εν λόγω υποχρέωσης για λόγους που ανάγονται στην πραγματική του κατάσταση. Αντίθετη ερμηνεία θα κατέληγε στον μη θεμιτό εξαναγκασμό του ιδιοκτήτη του οχήματος σε επισκευή του, προκειμένου, στη συνέχεια, να εφοδιασθεί με το δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ, ώστε να καταστεί τελικώς δυνατή η μεταβίβαση ενός οχήματος, το οποίο ούτως ή άλλως δεν κυκλοφορεί.

6. Επειδή, τέλος, από τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και της εκδοθείσας κατ’ εξουσιοδότησή της υπ’ αριθμ. 1055/2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και επομένων ετών τα οποία δεν έχουν καταβληθεί έως την καταληκτική προθεσμία πληρωμής τους, καθώς και των τυχόν οφειλομένων προστίμων επ’ αυτών» (Β΄ 881), οι οποίες ρυθμίζουν τη διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας από το έτος 2013 και εφ’ εξής, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του ν.δ/τος 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90) (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν, συνάγεται ότι ο καταλογισμός των τελών κυκλοφορίας, τα οποία δεν έχουν καταβληθεί έως την καταληκτική προθεσμία πληρωμής τους και η επιβολή συναφών προστίμων, διενεργείται με τη σύνταξη χρηματικού καταλόγου από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για λογαριασμό των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. ή από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση, χωρίς να προηγείται η έκδοση άλλης έγγραφης ατομικής καταλογιστικής πράξης. Επομένως, η εγγραφή στον σχετικό χρηματικό κατάλογο, η οποία περιλαμβάνει τα προσδιοριστικά στοιχεία του οφειλέτη και της οφειλής (είδος, ποσό, αιτία), συνιστά στην περίπτωση αυτή τον κατά το άρθρο 2 παρ. 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. νόμιμο τίτλο για την είσπραξη της οφειλής, ενώ ακολουθεί η καταχώριση των στοιχείων του τίτλου αυτού στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (ταμειακή βεβαίωση εν στενή εννοία) και η αποστολή ατομικής ειδοποίησης στον υπόχρεο, με την οποία καλείται να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό.

7. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Στις 16.11.2010 ο …υπέβαλε την υπ’ αριθμ. …/16.11.2010 δήλωση ακινησίας του υπ’ αριθμ. κυκλ. … επιβατηγού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου σε ιδιόκτητο οικόπεδο στο ….του Νομού…, λόγω μηχανικής βλάβης, καταθέτοντας ταυτοχρόνως τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας του. Στη συνέχεια, στις 6.8.2012 στο σώμα της ανωτέρω δήλωσης σημειώθηκε ότι «Παρελήφθη άδεια για μεταβίβαση 6/8/2012» και το προαναφερόμενο όχημα μεταβιβάσθηκε στον προσφεύγοντα – ανακόπτοντα, ο οποίος υπέβαλε αυθημερόν την υπ’ αριθμ. …/6.8.2012 δήλωση ακινησίας του ίδιου αυτοκινήτου στο προαύλιο συνεργείου επί της …λόγω μηχανικής βλάβης, καταθέτοντας ταυτοχρόνως τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας με την ένδειξη «Δεν ισχύει για κυκλοφορία. Μεταφερόμενο είδος. Έλλειψη ΚΤΕΟ». Εξάλλου, στο σώμα της ανωτέρω δήλωσης σημειώθηκε ότι «6/8/2012 Έγινε μεταβίβαση Αυθημερόν Εν ακινησία (συνέχεια της 16/11/2010 ακινησίας)». Με την από 27.4.2017 υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 προς τη Δ.Ο.Υ. …ο προσφεύγων – ανακόπτων ζήτησε τη διαγραφή των οποιωνδήποτε οφειλών προέκυπταν για το υπ’ αριθμ. κυκλ. … αυτοκίνητο, δηλώνοντας ότι ουδέποτε είχε κοινοποιηθεί στον ίδιο από καμία αρμόδια υπηρεσία οποιοδήποτε έγγραφο για την άρση ακινησίας του εν λόγω οχήματος, το οποίο εξακολουθούσε να παραμένει σε καθεστώς ακινησίας. Σε απάντηση της ανωτέρω δήλωσης εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. …/10.7.2017 έγγραφο της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. … «Οφειλή τελών κυκλοφορίας του οχήματος….», με το οποίο γνωστοποιήθηκε στον προσφεύγοντα-ανακόπτοντα ότι: α) Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΦΒ 1051842 ΕΞ 2013/22.3.2013 έγγραφο, προκειμένου να γίνει μεταβίβαση ενός ΕΙΧ οχήματος, το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση εκούσιας ακινησίας, πρέπει προηγουμένως να γίνει άρση αυτής και, κατόπιν, ο νέος ιδιοκτήτης, εφ’ όσον το επιθυμεί, μπορεί να θέσει το όχημα σε κατάσταση εκούσιας ακινησίας, β) Εάν μεταβιβασθεί όχημα ενώ βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας, τότε αυτομάτως, σε επίπεδο Κεντρικής Υπηρεσίας, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ήδη Α.Α.Δ.Ε.) διακόπτει την ακινησία και επαναφέρει το όχημα σε κατάσταση κίνησης με ημερομηνία εφαρμογής την ημερομηνία μεταβίβασης, γ) Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α-οικ. 68631/5717/18.12.2007 υπουργική απόφαση κατά τη διαδικασία μεταβίβασης των ενάριθμων επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων απαιτείται η προσκόμιση ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου, ενώ, σε περίπτωση μη κατάθεσής του εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας με την ένδειξη «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ», η οποία, ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ως δικαιολογητικό για τη θέση των εν λόγω οχημάτων σε κατάσταση εκούσιας ακινησίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 2637/1953, δ) Όσον αφορά τον ισχυρισμό περί μη κοινοποίησης οποιουδήποτε εγγράφου σχετικά με την ακινησία ή την άρση της, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1096/30.7.2009 και τον ν. 4093/2012, σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής ή καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας από λόγους μη οφειλόμενους αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του φορολογουμένου, υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής από τα πρόστιμα με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ε) Κατά τη μεταβίβαση του υπ’ αριθμ κυκλ…. οχήματος προσκομίσθηκε αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας που «ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΕΟ» και, ως εκ τούτου, οφείλονται τέλη κυκλοφορίας ετών 2013-2017, χωρίς πρόστιμο, καθώς ισχύει άρση ακινησίας που έγινε από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) στις 12.10.2012 με ισχύ από 6.8.2012 (βλ. τον από 29.6.2017 πίνακα με τις «Διαδοχικές αλλαγές αριθμού κυκλοφορίας» με το ιστορικό αλλαγών στοιχείων του ανωτέρω οχήματος), στ) Το προαναφερόμενο όχημα μπορεί να τεθεί εκ νέου σε ακινησία, αφού προσκομισθεί άδεια κυκλοφορίας ισχύουσα για κυκλοφορία και υπεύθυνη δήλωση για τον περιφραγμένο ή κλειστό χώρο φύλαξης του οχήματος. Ακολούθως, ο προσφεύγων – ανακόπτων ενεγράφη στον υπ’ αριθμ. …/29.8.2017 χρηματικό κατάλογο της Δ.Ο.Υ. …. για τα ποσά των 880, 880, 880, 820 και 820 ευρώ που αντιστοιχούν σε οφειλές από τέλη κυκλοφορίας παρελθόντων ετών 2013, 2014, 2015, 2016 και σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2017, ενώ, στη συνέχεια, με την υπ’ αριθμ…. /29.8.2017 πράξη ταμειακής βεβαίωσης (αριθμ. γραμμών 5, 6, 7, 8 και 9) του αρμοδίου υπαλλήλου της ίδιας υπηρεσίας βεβαιώθηκαν εις βάρος του τα ανωτέρω ποσά.

8. Επειδή, ήδη με την κρινόμενη προσφυγή – ανακοπή, όπως αναπτύσσεται με το νομίμως κατατεθέν στις 15.4.2019 υπόμνημα, ο προσφεύγων – ανακόπτων ζητεί την ακύρωση των ανωτέρω πράξεων ταμειακής βεβαίωσης και της εγγραφής του στον ως άνω χρηματικό κατάλογο, καθώς και της ρητής άρνησης της Δ.Ο.Υ. …να θέσει το όχημά του σε ακινησία, προβάλλοντας, κατ’ αρχάς, ότι συντρέχει περίπτωση της κατά το άρθρο 71 του ν. 542/1977 παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να βεβαιώσει τα ένδικα ποσά, ισχυριζόμενος ότι αφ’ ενός έχει παρέλθει το προβλεπόμενο από την ανωτέρω διάταξη τρίμηνο από την κτήση του τίτλου βεβαίωσης, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η ετήσια εκκαθάριση των τελών κυκλοφορίας και, αφ’ ετέρου, δεν εκδόθηκε χρηματικός κατάλογος. Ο λόγος, όμως, αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Και τούτο, διότι στην προκειμένη περίπτωση μετά τη σύνταξη του υπ’ αριθμ. …/29.8.2017 χρηματικού καταλόγου, ο οποίος, κατά τα εκτιθέμενα στη σκέψη 6, συνιστά τον νόμιμο τίτλο για την είσπραξη της ένδικης οφειλής, ακολούθησε η εν στενή εννοία ταμειακή βεβαίωση του ποσού της οφειλής αυθημερόν (α.τ.β. …/29.8.2017, γραμμές 5 έως 9), πάντως, δηλαδή, εντός της κατά το άρθρο 71 του ν. 542/1977 τρίμηνης προθεσμίας.

9. Επειδή, περαιτέρω, κατά τα εκτιθέμενα στις σκέψεις 4 και 5, η άρση της ακινησίας του υπ’ αριθμ. κυκλ…. οχήματος, το οποίο βρισκόταν σε κατάσταση εκούσιας ακινησίας ήδη από τις 16.11.2010 λόγω μηχανικής βλάβης και, στη συνέχεια, μεταβιβάσθηκε χωρίς να τεθεί σε κυκλοφορία, κατόπιν υποβολής της από 6.8.2012 δήλωσης ακινησίας, έγινε από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. μόνο για τις ανάγκες ενημέρωσης του μηχανογραφικού συστήματος και ορθής απεικόνισης των αλλαγών στοιχείων του οχήματος στο σύστημα αυτό. Συνεπώς, η ακινησία του εν λόγω οχήματος ουδέποτε ήρθη στην πραγματικότητα και, ως εκ τούτου, ενόψει και όσων εκτίθενται στη σκέψη 3, δεν τίθεται ζήτημα ακύρωσης της, κατά τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος, ρητής άρνησης της Διοίκησης να θέσει το όχημα αυτό σε ακινησία και, συνακολούθως, δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για τα έτη από τη μεταβίβασή του και εφ’ εξής (2013-2017), κατά τον βασίμως προβαλλόμενο λόγο της προσφυγής. Και τούτο, διότι, επί πλέον, κατά τις ίδιες ως άνω σκέψεις, κατά τη μεταβίβαση του εν λόγω οχήματος, το οποίο είχε τεθεί σε εκούσια ακινησία λόγω μηχανικής βλάβης, δεν απαιτείτο η προσκόμιση ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου από Κ.Τ.Ε.Ο., δοθέντος ότι η κατά τα ως άνω πραγματική κατάσταση του οχήματος απήλλασσε τον προσφεύγοντα από την προβλεπόμενη στην υπ’ αριθμ. Α-οικ. 68631/5717/18.12.2007 υπουργική απόφαση σχετική υποχρέωση. Επομένως, είναι απορριπτέα ως αβάσιμα όλα όσα αντιθέτως προβάλλονται με την από 9.4.2019 έκθεση απόψεων της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ…., με δεδομένο, άλλωστε, το γεγονός ότι το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΦΒ 1051842 ΕΞ 2013/22.3.2013 έγγραφο συνιστά μη δημοσιευθείσα εγκύκλιο, η οποία δεν έχει ισχύ νόμου ούτε είναι εκτελεστή πράξη και, ως εκ τούτου, δεν δεσμεύει τη Διοίκηση (ΣτΕ 1989/2015, 4279/2009) ούτε την κρίση του Δικαστηρίου (ΣτΕ 2787/2017, 390/2010, 4470/2010). Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και ενόψει των ανωτέρω διατάξεων και της ερμηνείας, η οποία δόθηκε σ’ αυτές, το Δικαστήριο κρίνει ότι παρίσταται μη νόμιμη η εγγραφή του προσφεύγοντος στον υπ’ αριθμ. …/29.8.2017 χρηματικό κατάλογο, συνακολούθως δε η προσβαλλόμενη πράξη ταμειακής βεβαίωσης απώλεσε το νόμιμο έρεισμά της και είναι για τον λόγο αυτό ομοίως ακυρωτέα.

10. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη προσφυγή – ανακοπή, να ακυρωθούν οι ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις, να αποδοθεί στον προσφεύγοντα – ανακόπτοντα το παράβολο που καταβλήθηκε (άρθρο 277 παρ. 9 εδ. α’ του Κ.Δ.Δ.) και να καταλογισθούν εις βάρος του καθ’ ου τα δικαστικά έξοδα του προσφεύγοντος – ανακόπτοντος, συνολικού ποσού … ευρώ [άρθρο 275 παρ. 1 εδ. α’ του Κ.Δ.Δ., σε συνδυασμό με το άρθρο 58 παρ. 4 και το οικείο Παράρτημα Ι του ν. 4194/2013 (Α’ 208), όπως ισχύει – βλ. και τα υπ’ αριθμ……

Διά ταύτα

Δέχεται την προσφυγή – ανακοπή.

Ακυρώνει την εγγραφή του προσφεύγοντος – ανακόπτοντος στον υπ’ αριθμ. …/29.8.2017 χρηματικό κατάλογο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας … και την υπ’ αριθμ. …./29.8.2017 (αριθμ. γραμμών 5, 6, 7, 8, και 9) πράξη ταμειακής βεβαίωσης του αρμοδίου υπαλλήλου της ίδιας ως άνω αρχής.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στον προσφεύγοντα – ανακόπτοντα.

Καταλογίζει εις βάρος του καθ’ ου τα δικαστικά έξοδα του προσφεύγοντος – ανακόπτοντος, ποσού ….

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου κατά την έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του στις 30.4.2020.

Ο Δικαστής
Χρήστος Γοργίλης

Η Γραμματέας
Στυλιανή Νικολουδάκη