Αδυναμία μετακίνησης δικηγόρου εξαιτίας περιορισμού κυκλοφορίας λόγω Covid-19 ως λόγος ανωτέρας βίας για άσκηση ανακοπής ερημοδικίας (ΜΕφΑθ)

93

ΜΕφΑθ 4243/2022: Αδυναμία μετακίνησης πληρεξουσίου δικηγόρου εξαιτίας περιορισμού κυκλοφορίας λόγω COVID ως λόγος ανωτέρας βίας για άσκηση ανακοπής ερημοδικίας

Ανακοπή ερημοδικίας – ανωτέρα βία, έννοια – H αδυναμία μετακίνησης του πληρεξουσίου δικηγόρου λόγω του περιορισμού που επιβλήθηκε στην κυκλοφορία των πολιτών μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας για την προστασία της δημοσίας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, δεν αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας καθώς σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/16.1.2021, από τις 5.00 έως τις 21.00 επιτρέπονταν οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους με χρήση βεβαίωσης κίνησης· πολύ δε μάλλον όταν υπάρχει η δυνατότητα παραστάσεως με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.