Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4995/2022 για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου

Με τις νέες διατάξεις διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών που προέρχονται από Ποινικά Μητρώα μεταξύ των αρμόδιων Αρχών των κρατών μελών της Ε.Ε.

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4995/2022 με τίτλο “Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση της απόφασης – πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 151) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.”

Με τις νέες διατάξεις διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών που προέρχονται από Ποινικά Μητρώα μεταξύ των αρμόδιων Αρχών των κρατών μελών με αποτελεσματικό, ταχύ και ακριβή τρόπο. Ακόμη, επιδιώκεται η ταυτοποίηση των καταδικασθέντων υπηκόων τρίτων χωρών και των ανιθαγενών, ώστε να επιτρέπεται η ταυτοποίηση από τα κράτη μέλη που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες καταδίκες τους. Επιπλέον, εξυπηρετείται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στην Ε.Ε. και η λήψη κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και ιδίως του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

 

Προστασία ανηλικότητας

Στο νόμο 4995 περιλαμβάνεται πρόβλεψη για ειδικό σκέλος του Ποινικού Μητρώου για τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα:

-299 (ανθρωποκτονία με πρόθεση),

-306 (έκθεση σε κίνδυνο),

-312 (σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου),

-323Α (εμπορία ανθρώπων),

-324 (αρπαγή ανηλίκων),

-στο 19ο Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα [ν. 4619/2019] που αφορά εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

-στο ν. 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, όταν τα εγκλήματα αυτά στρέφονται σε βάρος ανηλίκου.

Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η περαιτέρω προστασία της ανηλικότητας, όταν προσβάλλονται τα έννομα αγαθά της γενετήσιας ελευθερίας, της προσωπικής ελευθερίας, της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας.

Η πρόβλεψη ειδικού σκέλους στο ποινικό μητρώο για τα ανωτέρω αδικήματα δημιουργεί κατ’ ουσίαν μία βάση δεδομένων, η οποία παρέχει περαιτέρω εγγυήσεις προστασίας της ανηλικότητας, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που το αντικείμενό τους άπτεται της προστασίας, φροντίδας, περίθαλψης και εκπαίδευσης των ανηλίκων. Η διάταξη αυτή αποτελεί εναρμόνιση με το άρθρο 5 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης (Σύμβαση Lanzarote) η οποία έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με τον ν. 3727/2008(ΦΕΚ 257/A’/18-12-2008).

 

Πρόγραμμα “Κομβίον Πανικού” για θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Περιλαμβάνει επίσης τις ρυθμίσεις για Πιλοτική λειτουργία του προγράμματος “Κομβίον Πανικού” για θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Με το άρθρο 19 θεσπίζεται πιλοτική λειτουργία του προγράμματος αξιοποίησης της ψηφιακής εφαρμογής “Κομβίον Πανικού” (panic button), η οποία εγκαθίσταται στα έξυπνα κινητά, και ειδοποιεί την Αστυνομία σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Το κουμπί πανικού, που στέλνει σύντομο γραπτό μήνυμα στην αστυνομία (sms), αφορά σε περιστατικά οικογενειακής βίας που συνδέονται με απειλή ή κίνδυνο της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας, προς τον σκοπό άμεσης επέμβασης της αστυνομικής δύναμης.

 

Αλλαγές στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, που διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π.

Επανακαθορίζεται το περιεχόμενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, που διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. για την πρόσληψη προσωπικού στους φορείς του δημόσιου τομέα, αναφορικά με την εξέταση γνώσεων η οποία εφεξής περιλαμβάνει εναλλακτικά και την αξιολόγηση γνώσεων που συνδέονται με τη φύση όλων των κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων (άρθρο 9 παρ.2, του ν.4765/2021).

 

Προσοντολόγιο προσωπικού Δημοσίου

Συμπληρώνεται το άρθρο 52 του ν.4830/2021 αναφορικά με το προσοντολόγιο του προσωπικού των φορέων του Δημοσίου και ειδικότερα:

-Ορίζεται ότι, εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του νέου προσοντολογίου σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, διαδικασίες μετατάξεων, αποσπάσεων και επιλογής προϊσταμένων των φορέων του Δημοσίου τομέα ολοκληρώνονται με βάση το προϊσχύον καθεστώς, κατά περίπτωση.

-Καθορίζεται, με υπουργική απόφαση, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, ο αρμόδιος φορέας πιστοποίησης της γνώσης ξένης γλώσσας ως προσόντος διορισμού ή πρόσληψης καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα περί αναγνώρισης τίτλων ή πιστοποιητικών γλωσσομάθειας από τον εν λόγω φορέα.

 

Αλλαγές στις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών

Συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης (ν.2328/1995 και ν.4779/2021).

Συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα γνωστοποίησης της προαναφερόμενης μεταβολής στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και με κατάθεση αντιγράφου του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού βέβαιης χρονολογίας (σήμερα προβλέπεται η γνωστοποίηση αποκλειστικά με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης).

 

Διαβάστε αναλυτικά

Νόμος 4995/2022 – ΦΕΚ 216/Α/18-11-2022

Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση της απόφασης – πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 151) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

To Top