ΕΓΚ. Συντονιστικής Συμβ/φων: Τροποποιήσεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων 

“Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄216/18.11.2022 ο Ν. 4995/2022 με τίτλο «Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση της απόφασης – πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 151) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις», με τον οποίο τροποποιήθηκαν διατάξεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων (Ν.2830/2000), οι οποίες αφορούν:

 • Στις μεταθέσεις των συμβολαιογράφων και στην κάλυψη κενών θέσεων συμβολαιογράφων, όπου, μεταξύ άλλων, εισάγεται η εξαίρεση των συμβολαιογράφων που εδρεύουν στις έδρες ειρηνοδικειακών περιφερειών, στις οποίες έλαβε χώρα κατάργηση ειρηνοδικείου σύμφωνα με το π.δ. 110/2012 (Α’ 193), οι οποίοι μπορούν να μετατεθούν από μία έδρα σε άλλη της ιδίας ειρηνοδικειακής περιφέρειας υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο (2) έδρες έχουν διαφορετική κατά τόπον αρμοδιότητα.
 • Στην κατανομή αναλογικών δικαιωμάτων από κρατικά συμβόλαια, όπου προβλέπεται ότι ο συμβολαιογράφος που τα συντάσσει παρακρατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και αποδίδει το υπόλοιπο ποσό.
 • Στα συμβόλαια τραπεζών και προβληματικών επιχειρήσεων, όπου προβλέπεται αύξηση του ποσοστού που παρακρατά ο συμβολαιογράφος.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4995/2022, η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (18.11.2022). Συνεπώς, οι τροποποιούμενες διατάξεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων καταλαμβάνουν τις συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν από τη δημοσίευση του Ν.4995/2022 στο ΦΕΚ.

Ειδικότερα:

 1. ε το άρθρο 11 του Ν.4995/2022 με τίτλο «Κάλυψη κενών θέσεων συμβολαιογράφων με μεταθέσεις – Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 2830/2000», το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 του Κώδικα Συμβολαιογράφων (ν. 2830/2000, Α’ 96) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των θέσεων που καλύπτονται με μετάθεση και με διαγωνισμό και το άρθρο 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 18

Κάλυψη κενών θέσεων

Οι κενές θέσεις συμβολαιογράφων καλύπτονται με διαγωνισμό και με μετάθεση. Με μετάθεση καλύπτεται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των θέσεων κάθε ειρηνοδικειακής περιφέρειας, που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και το υπόλοιπο ποσοστό με διαγωνισμό.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου θα καλυφθεί με μετάθεση το πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων. Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον το υπόλοιπο είναι από μηδέν κόμμα έξι (0,6) και άνω, θεωρείται ως ακέραιη μονάδα και κάτω από αυτό παραλείπεται. Αν οι κενούμενες θέσεις είναι μόνο δύο, η μία καλύπτεται με μετάθεση και η άλλη με διαγωνισμό. Αν υπάρχει μόνο μία κενή θέση, αυτή καλύπτεται με διαγωνισμό. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου η μοναδική θέση θα καλυφθεί με μετάθεση. Όσες θέσεις παραμείνουν κενές για οποιονδήποτε λόγο καλύπτονται το επόμενο έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

 • Με το άρθρο 12 του Ν.4995/2022 με τίτλο «Χρονικό σημείο υπολογισμού κενών θέσεων για την προκήρυξη εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων συμβολαιογράφων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25 ν. 2830/2000» τροποποιείται ως προς το χρονικό σημείο υπολογισμού των κενών θέσεων, προκειμένου να ορισθούν οι θέσεις που θα πληρωθούν σε κάθε ειρηνοδικειακή περιφέρεια των Εφετείων της χώρας και διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 25 παρ.2

«2. Στην προκήρυξη ορίζεται ο συνολικός αριθμός θέσεων που θα πληρωθούν σε κάθε ειρηνοδικειακή περιφέρεια των Εφετείων της χώρας, με βάση τις κενές θέσεις που υπάρχουν την 1η Απριλίου του έτους έκδοσης της υπουργικής απόφασης, ο χρόνος έναρξης του διαγωνισμού, η κατανομή των εφετειακών περιφερειών στα εξεταστικά κέντρα της παρ. 1, και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το διαγωνισμό.»

 • Με το άρθρο 13 του Ν.4995/2022 με τίτλο «Μετάθεση συμβολαιογράφου εντός της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 28 ν. 2830/2000», στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2830/2000 (Α’ 96) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την κάλυψη του ποσοστού των κενών θέσεων των συμβολαιογράφων με μετάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με ποινή του απαραδέκτου αυτής, τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, στην οποία να φέρεται η συγκεκριμένη κενή θέση την οποία επιθυμούν να καταλάβουν. Δεν επιτρέπεται μετάθεση συμβολαιογράφου εντός της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας. Από την παρούσα εξαιρούνται οι συμβολαιογράφοι, που εδρεύουν στις έδρες ειρηνοδικειακών περιφερειών, στις οποίες έλαβε χώρα κατάργηση ειρηνοδικείου σύμφωνα με το π.δ. 110/2012 (Α’ 193), οι οποίοι μπορούν να μετατεθούν από μία έδρα σε άλλη της ιδίας ειρηνοδικειακής περιφέρειας υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο (2) έδρες έχουν διαφορετική κατά τόπον αρμοδιότητα.»

«Άρθρο 116

Κατανομή αναλογικών δικαιωμάτων από κρατικά συμβόλαια

Από τα αναλογικά δικαιώματα του συμβολαιογράφου τα οποία προέρχονται από τη σύνταξη συμβολαίων, πράξεων ή εκθέσεων των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 115, ο συμβολαιογράφος που τα συντάσσει παρακρατεί ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και αποδίδει το υπόλοιπο ποσό στο ταμείο του οικείου Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο, προκειμένου να διανεμηθεί σύμφωνα με το άρθρο 120.»

 • Με το άρθρο 16 του Ν.4995/2022 με τίτλο «Συμβόλαια τραπεζών και προβληματικών επιχειρήσεων – Διαμαρτυρικά – Τροποποίηση άρθρου 117 ν. 2830/2000», οι παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 117 του ν. 2830/2000 (Α’ 96) τροποποιούνται ως προς τα ποσοστά επί των αναλογικών δικαιωμάτων που κατατίθενται και παρακρατούνται, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 117 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 117

Συμβόλαια τραπεζών και προβληματικών επιχειρήσεων – Διαμαρτυρικά

 1. Για συμβόλαια ημεδαπών ή αλλοδαπών Τραπεζών οι οποίες λειτουργούν ή συμβάλλονται στην Ελλάδα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 115, ο συμβολαιογράφος που τα συντάσσει καταθέτει το ογδόντα τοις εκατό (80%) των αναλογικών δικαιωμάτων στο ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο, προκειμένου αυτά να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 120, και παρακρατεί το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%).

Η ίδια υποχρέωση βαρύνει τον συμβολαιογράφο και για τα συμβόλαια στα οποία συμβαλλόμενες είναι θυγατρικές εταιρίες των Τραπεζών του πρώτου εδαφίου ή εταιρίες κατά τη σύσταση, τροποποίηση, μετατροπή ή συγχώνευση των οποίων μετέχουν οι πιο πάνω Τράπεζες ή θυγατρικές εταιρίες των εν λόγω Τραπεζών.

 1. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και ως προς τις πράξεις που αφορούν την εκκαθάριση προβληματικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, αν εκκαθαριστής ή υπό εκκαθάριση επιχείρηση ή αγοραστής είναι πρόσωπο από τα αναφερόμενα στην ίδια παράγραφο.
 2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και ως προς τις πράξεις που ακολουθούν τη διαδικασία του αναγκαστικού, εκούσιου ή δικαστικού πλειστηριασμού, όπως η περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, η πράξη παράδοσης πράγματος και η εξόφληση πλειστηριάσματος, αν επισπεύδων ή αιτών ή συνεχίζων ή καθ’ ου είναι πρόσωπο από τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.

Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου ο συμβολαιογράφος από τα αναλογικά δικαιώματα έχει υποχρέωση να καταθέσει στο Ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και παρακρατεί το υπόλοιπο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Κατά τα λοιπά ισχύει το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1.

 1. Για τα δικαιώματα από διαμαρτυρικά που ο συμβολαιογράφος συντάσσει κατά μήνα, ανεξάρτητα από την Τράπεζα από την οποία αυτά προέρχονται, ισχύουν τα

ακόλουθα:

α. στα πρώτα εκατό (100) διαμαρτυρικά κρατεί για τον εαυτό του το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων και αποδίδει το υπόλοιπο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) στο ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο,

β. στα επόμενα εκατό (100), κρατεί για τον εαυτό του το πενήντα τοις εκατό (50%) των δικαιωμάτων και αποδίδει το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) στο ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο,

γ. για διαμαρτυρικά από διακόσια ένα (201) και πάνω κρατεί για τον εαυτό του ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) και από το υπόλοιπο αποδίδει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) στον Σύλλογο.

 1. Η συνολική αμοιβή που παρακρατεί ο συμβολαιογράφος από τη σύνταξη των συμβολαίων των παρ. 1, 2 και 3 δεν μπορεί να υπερβεί κατ’ έτος, για όσους συμβολαιογράφους έχουν την έδρα τους στις περιφέρειες ειρηνοδικείων που υπάγονται στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, το διπλάσιο του ποσού της ανώτατης σύνταξης που χορηγεί ετησίως σε συμβολαιογράφους το Ταμείο Νομικών και για τους συμβολαιογράφους που υπηρετούν στις περιφέρειες των λοιπών ειρηνοδικείων της χώρας, το αντίστοιχο του ετήσιου εισοδήματος της πιο πάνω σύνταξης.

Ποσά που αντιστοιχούν στο ποσοστό που παρακρατεί ο συμβολαιογράφος από τη σύνταξη των συμβολαίων των παρ. 1, 2 και 3 αποδίδονται υποχρεωτικά στο ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή τον εντεταλμένο συμβολαιογράφο, στην περίπτωση που υπερβαίνουν τα όρια του προηγούμενου εδαφίου, προκειμένου και αυτά να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 120.»

Ακολουθεί Πίνακας τροποποιούμενων διατάξεων:

Προηγούμενες διατάξεις Νέες διατάξεις
Αρθρο 18 Κάλυψη κενών θέσεων Οι κενές θέσεις συμβολαιογράφων καλύπτονται με διαγωνισμό και με μετάθεση. Με μετάθεση καλύπτεται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των θέσεων κάθε ειρηνοδικειακής περιφέρειας, που υπάρχουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και το υπόλοιπο ποσοστό με διαγωνισμό. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου θα καλυφθεί με μετάθεση το 50% των θέσεων. Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον το υπόλοιπο είναι από 0,6 και άνω, θεωρείται ως ακέραιη μονάδα και κάτω από αυτό παραλείπεται. Αν οι κενούμενες θέσεις είναι μόνο δύο, η μία καλύπτεται με μετάθεση και η άλλη με διαγωνισμό. Αν υπάρχει μόνο μία κενή θέση, αυτή καλύπτεται με διαγωνισμό. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου η μοναδική θέση θα καλυφθεί με μετάθεση. Οσες θέσεις παραμείνουν κενές για οποιονδήποτε λόγο καλύπτονται το επόμενο έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Άρθρο 18 Κάλυψη κενών θέσεων Οι κενές θέσεις συμβολαιογράφων καλύπτονται με διαγωνισμό και με μετάθεση. Με μετάθεση καλύπτεται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των θέσεων κάθε ειρηνοδικειακής περιφέρειας, που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και το υπόλοιπο ποσοστό με διαγωνισμό. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου θα καλυφθεί με μετάθεση το πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων. Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον το υπόλοιπο είναι από μηδέν κόμμα έξι (0,6) και άνω, θεωρείται ως ακέραιη μονάδα και κάτω από αυτό παραλείπεται. Αν οι κενούμενες θέσεις είναι μόνο δύο, η μία καλύπτεται με μετάθεση και η άλλη με διαγωνισμό. Αν υπάρχει μόνο μία κενή θέση, αυτή καλύπτεται με διαγωνισμό. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου η μοναδική θέση θα καλυφθεί με μετάθεση. Όσες θέσεις παραμείνουν κενές για οποιονδήποτε λόγο καλύπτονται το επόμενο έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 25 Εισαγωγικός διαγωνισμός υποψηφίων συμβολαιογράφων 2. Στην προκήρυξη ορίζεται ο συνολικός αριθμός θέσεων που θα πληρωθούν σε κάθε ειρηνοδικειακή περιφέρεια των Εφετείων της χώρας, με βάση τις κενές θέσεις που υπάρχουν δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα της έκδοσης της υπουργικής απόφασης, ο χρόνος έναρξης του διαγωνισμού, η κατανομή των εφετειακών περιφερειών στα εξεταστικά κέντρα της παραγράφου 1, και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το διαγωνισμό. Άρθρο 25 Εισαγωγικός διαγωνισμός υποψηφίων συμβολαιογράφων 2. Στην προκήρυξη ορίζεται ο συνολικός αριθμός θέσεων που θα πληρωθούν σε κάθε ειρηνοδικειακή περιφέρεια των Εφετείων της χώρας, με βάση τις κενές θέσεις που υπάρχουν την 1η Απριλίου του έτους έκδοσης της υπουργικής απόφασης, ο χρόνος έναρξης του διαγωνισμού, η κατανομή των εφετειακών περιφερειών στα εξεταστικά κέντρα της παρ. 1, και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το διαγωνισμό.
Άρθρο 28 Μετάθεση συμβολαιογράφου 1. Για την κάλυψη του ποσοστού των κενών θέσεων των συμβολαιογράφων με μετάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με ποινη του απαραδέκτου αυτής, το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, στην οποία να φέρεται η συγκεκριμένη κενή θέση την οποία επιθυμούν να καταλάβουν. Δεν επιτρέπεται μετάθεση συμβολαιογράφου εντός της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας. Άρθρο 28 Μετάθεση συμβολαιογράφου 1. Για την κάλυψη του ποσοστού των κενών θέσεων των συμβολαιογράφων με μετάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με ποινή του απαραδέκτου αυτής, τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, στην οποία να φέρεται η συγκεκριμένη κενή θέση την οποία επιθυμούν να καταλάβουν. Δεν επιτρέπεται μετάθεση συμβολαιογράφου εντός της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας. Από την παρούσα εξαιρούνται οι συμβολαιογράφοι, που εδρεύουν στις έδρες ειρηνοδικειακών περιφερειών, στις οποίες έλαβε χώρα κατάργηση ειρηνοδικείου σύμφωνα με το π.δ. 110/2012 (Α’ 193), οι οποίοι μπορούν να μετατεθούν από μία έδρα σε άλλη της ιδίας ειρηνοδικειακής περιφέρειας υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο (2) έδρες έχουν διαφορετική κατά τόπον αρμοδιότητα.
Άρθρο 116 Κατανομή αναλογικών δικαιωμάτων από κρατικά συμβόλαια Τα αναλογικά δικαιώματα του συμβολαιογράφου τα οποία προέρχονται από τη σύνταξη συμβολαίων, πράξεων ή εκθέσεων των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 115 αποδίδονται στο Ταμείο του οικείου Συλλόγου ή στον εντεταλμένο Συμβολαιογράφο και διανέμονται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 120, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι εισφορές υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Τ.Α.Σ. που βαρύνουν το συμβολαιογράφο που συνέταξε το συμβόλαιο, την πράξη ή την έκθεση και καταβάλλονται στα αντίστοιχα Ταμεία. Άρθρο 116 Κατανομή αναλογικών δικαιωμάτων από κρατικά συμβόλαια Από τα αναλογικά δικαιώματα του συμβολαιογράφου τα οποία προέρχονται από τη σύνταξη συμβολαίων, πράξεων ή εκθέσεων των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 115, ο συμβολαιογράφος που τα συντάσσει παρακρατεί ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και αποδίδει το υπόλοιπο ποσό στο ταμείο του οικείου Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο, προκειμένου να διανεμηθεί σύμφωνα με το άρθρο 120.
Άρθρο 117 Συμβόλαια τραπεζών και προβληματικών επιχειρήσεων – Διαμαρτυρικά 1. Για συμβόλαια ημεδαπών ή αλλοδαπών Τραπεζών οι οποίες λειτουργούν ή συμβάλλονται στην Ελλάδα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 115, ο συμβολαιογράφος που τα συντάσσει καταθέτει το 68% των αναλογικών δικαιωμάτων στο Ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο, προκειμένου αυτά να διανεμηθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 120, το 25% στο Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.) από τα οποία 10% για τον κλάδο Πρόνοιας, 15% για τον κλάδο Υγείας και παρακρατεί το υπόλοιπο 7%. Η ίδια υποχρέωση βαρύνει το συμβολαιογράφο και για τα συμβόλαια στα οποία συμβαλλόμενες είναι θυγατρικές εταιρίες των Τραπεζών του εδαφίου α` ή εταιρίες κατά τη σύσταση, τροποποίηση, μετατροπή ή συγχώνευση των οποίων μετέχουν οι πιο πάνω Τράπεζες ή θυγατρικές εταιρίες των εν λόγω Τραπεζών. 2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος εφαρμόζεται και ως προς τις πράξεις που αφορούν την εκκαθάριση προβληματικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, αν εκκαθαριστής ή υπό εκκαθάριση επιχείρηση ή αγοραστής είναι πρόσωπο από τα αναφερόμενα στην ίδια παράγραφο. 3. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος εφαρμόζεται και ως προς τις πράξεις που ακολουθούν τη διαδικασία του αναγκαστικού, εκούσιου ή δικαστικού πλειστηριασμού, όπως η περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, η πράξη παράδοσης πράγματος και η εξόφληση πλειστηριάσματος, αν επισπεύδων ή αιτών ή συνεχίζων ή καθ` ου είναι πρόσωπο από τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου αυτής της παραγράφου ο συμβολαιογράφος από τα αναλογικά δικαιώματα έχει υποχρέωση να καταθέσει στο Ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο το 60%, στο Τ.Α.Σ. το 25%, από τα οποία το 10% υπέρ του κλάδου Πρόνοιας και το 15% υπέρ του κλάδου Υγείας και παρακρατεί το υπόλοιπο 15%. Κατά τα λοιπά ισχύουντα όσα ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1. 4. Για τα δικαιώματα από διαμαρτυρικά που ο συμβολαιογράφος συντάσσει κατά μήνα, ανεξάρτητα από την Τράπεζα που αυτά προέρχονται, ισχύουν τα ακόλουθα: α. στα πρώτα εκατό (100) διαμαρτυρικά κρατεί για τον εαυτό του το 75% των δικαιωμάτων και το υπόλοιπο 25% αποδίδει στο Τ.Α.Σ., β. στα επόμενα εκατό (100), κρατεί για τον εαυτό του το 50% των δικαιωμάτων και από το υπόλοιπο 50% αποδίδει το 25% στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο ή στον οριζόμενο κατά ειρηνοδικειακή περιφέρεια συμβολαιογράφο και 25% στο Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων, το οποίο επιμερίζεται στον κλάδο Πρόνοιας κατά 10% στον κλάδο Υγείας κατά 15%, γ. για διαμαρτυρικά από διακόσια ένα (201) και πάνω κρατεί για τον εαυτό του ποσοστό 10% και από το υπόλοιπο αποδίδει το 70% στο Σύλλογο ή στον οριζόμενο κατά ειρηνοδικειακή περιφέρεια συμβολαιογράφο και το 20% στο Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων, το οποίο κατανέμεται ισομερώς ανά 10% στους κλάδους Πρόνοιας και Υγείας. 5. Η συνολική αμοιβή που παρακρατεί ο συμβολαιογράφος από τη σύνταξη των συμβολαίων των παραγράφων 1 , 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να υπερβεί κατ` έτος, για όσους συμβολαιογράφους έχουν την έδρα τους στις περιφέρειες ειρηνοδικείων που υπάγονται στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, το διπλάσιο του ποσού της ανώτατης σύνταξης που χορηγεί ετησίως σε συμβολαιογράφους το Ταμείο Νομικών και για τους συμβολαιογράφους που υπηρετούν στις περιφέρειες των λοιπών ειρηνοδικείων της χώρας, το αντίστοιχο του ετήσιου εισοδήματος της πιο πάνω σύνταξης. Ποσά που αντιστοιχούν στο ποσοστό του 7% που ο συμβολαιογράφος εισπράττει για τη συγκεκριμένη αιτία από μία ή περισσότερες πράξεις αποδίδονται υποχρεωτικά στο Ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή τον εντεταλμένο συμβολαιογράφο, στην περίπτωση που υπερβαίνουν τα όρια του προηγούμενου εδαφίου, προκειμένου και αυτά να διανεμηθούν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 120 του παρόντος. Άρθρο 117 Συμβόλαια τραπεζών και προβληματικών επιχειρήσεων – Διαμαρτυρικά 1. Για συμβόλαια ημεδαπών ή αλλοδαπών Τραπεζών οι οποίες λειτουργούν ή συμβάλλονται στην Ελλάδα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 115, ο συμβολαιογράφος που τα συντάσσει καταθέτει το ογδόντα τοις εκατό (80%) των αναλογικών δικαιωμάτων στο ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο, προκειμένου αυτά να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 120, και παρακρατεί το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%). Η ίδια υποχρέωση βαρύνει τον συμβολαιογράφο και για τα συμβόλαια στα οποία συμβαλλόμενες είναι θυγατρικές εταιρίες των Τραπεζών του πρώτου εδαφίου ή εταιρίες κατά τη σύσταση, τροποποίηση, μετατροπή ή συγχώνευση των οποίων μετέχουν οι πιο πάνω Τράπεζες ή θυγατρικές εταιρίες των εν λόγω Τραπεζών. 2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και ως προς τις πράξεις που αφορούν την εκκαθάριση προβληματικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, αν εκκαθαριστής ή υπό εκκαθάριση επιχείρηση ή αγοραστής είναι πρόσωπο από τα αναφερόμενα στην ίδια παράγραφο. 3. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και ως προς τις πράξεις που ακολουθούν τη διαδικασία του αναγκαστικού, εκούσιου ή δικαστικού πλειστηριασμού, όπως η περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, η πράξη παράδοσης πράγματος και η εξόφληση πλειστηριάσματος, αν επισπεύδων ή αιτών ή συνεχίζων ή καθ’ ου είναι πρόσωπο από τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου ο συμβολαιογράφος από τα αναλογικά δικαιώματα έχει υποχρέωση να καταθέσει στο Ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και παρακρατεί το υπόλοιπο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Κατά τα λοιπά ισχύει το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1. 4. Για τα δικαιώματα από διαμαρτυρικά που ο συμβολαιογράφος συντάσσει κατά μήνα, ανεξάρτητα από την Τράπεζα από την οποία αυτά προέρχονται, ισχύουν τα ακόλουθα: α. στα πρώτα εκατό (100) διαμαρτυρικά κρατεί για τον εαυτό του το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων και αποδίδει το υπόλοιπο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) στο ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο, β. στα επόμενα εκατό (100), κρατεί για τον εαυτό του το πενήντα τοις εκατό (50%) των δικαιωμάτων και αποδίδει το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) στο ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο, γ. για διαμαρτυρικά από διακόσια ένα (201) και πάνω κρατεί για τον εαυτό του ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) και από το υπόλοιπο αποδίδει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) στον Σύλλογο. 5. Η συνολική αμοιβή που παρακρατεί ο συμβολαιογράφος από τη σύνταξη των συμβολαίων των παρ. 1, 2 και 3 δεν μπορεί να υπερβεί κατ’ έτος, για όσους συμβολαιογράφους έχουν την έδρα τους στις περιφέρειες ειρηνοδικείων που υπάγονται στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, το διπλάσιο του ποσού της ανώτατης σύνταξης που χορηγεί ετησίως σε συμβολαιογράφους το Ταμείο Νομικών και για τους συμβολαιογράφους που υπηρετούν στις περιφέρειες των λοιπών ειρηνοδικείων της χώρας, το αντίστοιχο του ετήσιου εισοδήματος της πιο πάνω σύνταξης. Ποσά που αντιστοιχούν στο ποσοστό που παρακρατεί ο συμβολαιογράφος από τη σύνταξη των συμβολαίων των παρ. 1, 2 και 3 αποδίδονται υποχρεωτικά στο ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή τον εντεταλμένο συμβολαιογράφο, στην περίπτωση που υπερβαίνουν τα όρια του προηγούμενου εδαφίου, προκειμένου και αυτά να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 120.
To Top