Ευθύνη του Δημοσίου λόγω παράνομης συμπεριφοράς των συνοδών καθηγητών σε εκδρομή Γυμνασίου – Αποζημίωση για ηθική βλάβη λόγω μόνιμης σωματικής βλάβης που υπέστη ο μαθητής (ΔΠρΒολ)

76
466820780

Διοικ.Πρωτ. Βόλου (Τριμ.) 1157/2019: Ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση λόγω παράνομων πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων του (105 ΕισΝΑΚ). Αναπηρία ή παραμόρφωση του παθόντος (931 ΑΚ). Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (932 ΑΚ).

Θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου λόγω παράνομης συμπεριφοράς των συνοδών καθηγητών σε εκδρομή Γυμνασίου, οι οποίοι αφ’ ενός, εξαιτίας της απουσίας τους από το ξενοδοχείο όπου διέμεναν με τους μαθητές, δεν μερίμνησαν για την έγκαιρη μεταφορά στο νοσοκομείο μαθητή που είχε υποστεί συστροφή όρχεος, αφ’ ετέρου δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού, με αποτέλεσμα η κατάσταση της υγείας του μαθητή να επιδεινωθεί και να καταστεί αναγκαία η υποβολή του σε ορχεκτομή. Το Δημόσιο υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης (931 ΑΚ), διότι η εντεύθεν μόνιμη σωματική βλάβη του παθόντος επέδρασε αρνητικώς στη δυνατότητά του να τεκνοποιήσει, ματαίωσε την επιθυμητή επαγγελματική του εξέλιξη και μείωσε την προσωπικότητά του, καθώς επίσης σε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (932 ΑΚ), η οποία συνίσταται στο σοκ του τραυματισμού, στο φόβο του παθόντος να έλθει σε σεξουαλική επαφή λόγω της ενδεχόμενης αντίδρασης που θα προκαλούσε η δυσμορφία του και στη διακοπή των φιλικών σχέσεων με τους συμμαθητές του. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η ένσταση του Δημοσίου περί συντρέχοντος πταίσματος του παθόντος λόγω του ότι δεν προβλήθηκε με την έκθεση απόψεων αλλά το πρώτον με το υπόμνημα. Δεκτή εν μέρει η αγωγή.