Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου Δείτε το Σχέδιο Νόμου

97

Θεσπίζεται επίσης ειδικό ποινικό μητρώο αδικημάτων που στρέφονται σε βάρος ανηλίκων και συγκεκριμένα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας.

Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας που αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) και τη συμπλήρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αναφορικά με τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στα δελτία ποινικών μητρώων, όταν η ποινική δίωξη αφορά σε συγκεκριμένα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας που στρέφονται σε βάρος ανηλίκου.

Με τις νέες διατάξεις διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών που προέρχονται από Ποινικά Μητρώα μεταξύ των αρμόδιων Αρχών των κρατών μελών με αποτελεσματικό, ταχύ και ακριβή τρόπο. Ακόμη, επιδιώκεται η ταυτοποίηση των καταδικασθέντων υπηκόων τρίτων χωρών και των ανιθαγενών, ώστε να επιτρέπεται η ταυτοποίηση από τα κράτη-μέλη που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες καταδίκες τους.

Στο Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνεται και πρόβλεψη για ειδικό σκέλος Ποινικού Μητρώου για τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 299 (ανθρωποκτονία με πρόθεση), 306 (έκθεση σε κίνδυνο), 312 (σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου), 323Α (εμπορία ανθρώπων), 324 (αρπαγή ανηλίκων), στο 19ο Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα [ν. 4619/2019 (Α’ 95)] που αφορά εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής καθώς και στον ν. 3500/2006 (Α’ 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, όταν τα εγκλήματα αυτά στρέφονται σε βάρος ανηλίκου.

Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η περαιτέρω προστασία της ανηλικότητας, όταν προσβάλλονται τα έννομα αγαθά της γενετήσιας ελευθερίας, της προσωπικής ελευθερίας, της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας. Η πρόβλεψη ειδικού σκέλους στο ποινικό μητρώο για τα ανωτέρω αδικήματα δημιουργεί κατ’ ουσίαν μία βάση δεδομένων, η οποία παρέχει περαιτέρω εγγυήσεις προστασίας της ανηλικότητας, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που το αντικείμενό τους άπτεται της προστασίας, φροντίδας, περίθαλψης και εκπαίδευσης των ανηλίκων. Η διάταξη αυτή αποτελεί εναρμόνιση με το άρθρο 5 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης (Σύμβαση Lanzarote) η οποία έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με τον ν. 3727/2008(ΦΕΚ 257/A’/18-12-2008).

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει τίτλο :«Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση της απόφασης – πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 151) και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

 

Ειδικότερα με το υπόψη σχέδιο νόμου, προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α’

1. Ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2019/884 και επέρχονται τροποποιήσεις στον ν.4360/2016, με σκοπό τη βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου για την ανταλλαγή πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθώς και για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS). Ειδικότερα: α. Θεσπίζεται η υποχρέωση για κάθε κράτος μέλος καταδίκης να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου οι καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται στην επικράτειά του να συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες του καταδικασθέντος προσώπου ή με το ότι πρόκειται για πρόσωπο άγνωστης ιθαγένειας ή ανιθαγενή.

β. Επανακαθορίζεται η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών (περιεχόμενο αιτημάτων και απαντήσεων, εφαρμογή αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής όταν οι πληροφορίες αφορούν σε υπήκοο άλλου κράτους μέλους, προθεσμίες κ.λπ.).

γ. Τα κράτη μέλη οφείλουν:

-να υλοποιήσουν τις απαιτούμενες τεχνικές προσαρμογές για τη χρήση του τυποποιημένου μορφότυπου και την ηλεκτρονική διαβίβαση όλων των πληροφοριών, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS),

-να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έναρξη διενέργειας της διαβίβασης όλων των πληροφοριών κατά τα ανωτέρω. (άρθρα 1 – 10)

ΜΕΡΟΣ Β’

Εισάγονται λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ειδικότερα:

1.Επανακαθορίζεται η διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων συμβολαιογράφων στις εφηνοδικειακές περιφέρειες της χώρας με διαγωνισμό και με μετάθεση αυτών.(άρθρα 11 – 13)

2.Συμπληρώνεται το άρθρο 569 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αναφορικά με τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στα δελτία ποινικών μητρώων, όταν η ποινική δίωξη αφορά σε συγκεκριμένα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας που στρέφονται σε βάρος ανηλίκου. (άρθρο 14)

 

Σχέδιο Νόμου