Δημοσιεύθηκε ο Ν. 5007/2022 – Ρυθμίσεις για τη χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή και τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 5007/2022 με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’/241/2022).

Μεταξύ άλλων, στον νέο νόμο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με την μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή, καθώς και ρυθμίσεις

Ειδικότερα, στο άρθρο 91 προβλέπεται η αντικατάσταση της παρ. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, όσον αφορά στην χορήγηση άδειας διαμονής για πέντε (5) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης, σε πολίτη τρίτης χώρας.

Για τις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών και τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης της Περιφέρειας Αττικής, τον Δήμο Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Σαντορίνης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος, καθορίζεται σε 500.000. Για τις λοιπές περιοχές της χώρας η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα, καθορίζεται σε 250.000 ευρώ.

Ο πολίτης τρίτης χώρας, κατά την κατάθεση της αίτησης για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, υποβάλλει βεβαίωση του συμβολαιογράφου που συνέταξε τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ή τις συμβάσεις μίσθωσης με την οποία βεβαιώνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών, τα στοιχεία του ακινήτου, ο τρόπος καταβολής του συμφωνηθέντος τιμήματος ή μισθώματος και όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, η ύπαρξη τυχόν διαλυτικής αίρεσης, καθώς και εάν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί από τον πωλητή για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή. Επίσης, μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειάς του στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.

Στο άρθρο 93 ρυθμίζεται η χρήση πληρεξουσίων για την υποβολή αίτησης άδειας διαμονής επενδυτή με την τροποποίηση της παρ. 10 και 11 άρθρου 8 ν. 4251/2014.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η αίτηση υποβάλλεται μέσω πληρεξουσίου δυνάμει σχετικού πληρεξουσίου εγγράφου, το οποίο έχει συνταχθεί ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής ή ενώπιον αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή συμβολαιογράφου εδρεύοντος στο εξωτερικό και φέρει την επισημείωση της Χάγης (Σφραγίδα της Συμβάσεως της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (ΑPOSTILLE) ή την αντίστοιχη θεώρηση της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής κατά περίπτωση.

Περαιτέρω, στο άρθρο 128 με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 56 ν. 4871/2021» η ισχύς του ως άνω νόμου ορίστηκε έως την 30ή Ιουνίου 2023.

Δείτε αναλυτικά τον Ν. 5007/2022.

To Top