ΑΠ 639/2022. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και οπλοχρησία με τη χρήση κατσαβιδιού, το οποίο αποτελεί όπλο κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 Ν 2168/1993.

«…Με τις παραδοχές αυτές , οι οποίες διαλαμβάνονται στο σκεπτικό, σε συνδυασμό με όσα αναφέρονται στο διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης, που παραδεκτά αλληλοσυμπληρώνονται, η εν λόγω απόφαση περιέχει την επιβαλλόμενη κατά τα άνω, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς την ενοχή του κατηγορουμένου και ήδη αναιρεσείοντος, αφού αναφέρονται σ΄ αυτή, με σαφήνεια, πληρότητα, χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά και κατά τρόπο επιτρέποντα τον αναιρετικό έλεγχο, τα πραγματικά περιστατικά τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των εγκλημάτων της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της οπλοχρησίας, για τα οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων, με παράθεση όλων των στοιχείων, που απαρτίζουν τη νομοτυπική μορφή των εγκλημάτων αυτών, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν, καθώς και οι νομικοί συλλογισμοί, με βάση τους οποίους το δικαστήριο της ουσίας έκανε την υπαγωγή των περιστατικών αυτών στις προπαρατεθείσες διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 12, 14 παρ. 1, 26 εδ. α΄ 27 παρ. 1, 94 παρ. 2, 308 παρ. 1 εδ. α΄, 309, 463 παρ. 1 και 2 του ΠΚ, και 14 του Ν. 2168/1993 τις οποίες ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε και δεν παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου, δηλαδή με ασαφείς, ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες και έτσι δεν στέρησε την απόφαση από νόμιμη βάση. Ειδικότερα και σε σχέση με τις επί μέρους αιτιάσεις του αναιρεσείοντος, διαλαμβάνονται στην προσβαλλόμενη απόφαση οι ακόλουθες κρίσιμες παραδοχές: α) το σημείο του σώματος του παθόντος (έσω πλάγια επιφάνεια αριστερού αντιβραχίου) στο οποίο τον έπληξε ο αναιρεσείων, β) το μέσο που ο τελευταίος χρησιμοποίησε για να πλήξει τον παθόντα (κατσαβίδι), γ) η σωματική βλάβη που του προκάλεσε (εκδορά διαμέτρου 0,4 εκατοστών), δ) η ένταση του χτυπήματος, η οποία συνάγεται από το γεγονός ότι υπέστη διάτρηση το αριστερό μανίκι του μπουφάν που φορούσε ο παθών, ε) ότι, από τον τρόπο που τελέστηκε η ανωτέρω σωματική βλάβη, το μέσο που χρησιμοποιήθηκε και το πληγέν οικείο του σώματος του παθόντος, θα μπορούσε να προκληθεί στον τελευταίο βαριά σωματική βλάβη, δηλαδή μόνιμη βλάβη στο αριστερό του χέρι, ενδεχόμενο που ο αναιρεσείων γνώριζε, στ) ο δόλος του αναιρεσείοντος, συνιστάμενος στη γνώση και θέληση προκλήσεων στον παθόντα σωματικής βλάβης, αλλά και των περιστάσεων από τις οποίες προκύπτει αντικειμενικά κίνδυνος προκλήσεως βαριάς σωματικής βλάβης και ζ) ότι κατά τη διάπραξη της ανωτέρω επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο αναιρεσείων έκανε χρήση απαγορευμένου, κατ΄ άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2168/1993, όπλου, πρόσφορου για επίθεση και άμυνα (κατσαβιδιού)…»

To Top