ΑΠ 862/2022. Φοροδιαφυγή και παραγραφή εγκλημάτων μετά τους Ν 4745/2020 και 4764/2020.

39

 

Όμοιες και οι ΑΠ 917/2022, 862/2022, 783/2022,  782/2022, 95/2022, 594/2021, ΕφΚρ 13/2021, ΤριμΠλημΘεσ. 295/2021. Όμοια και η ΑΠ 969/2021, σύμφωνα με την οποία για τις πράξεις της φοροδιαφυγής που τελέστηκαν το 2004 εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 21 Ν 2523/1997 για την παραγραφή. Αντιθ. οι ΤριμΕφΕυβοιας  1002021 και 101/2021, που δέχονται έναρξη χρόνου παραγραφής από το χρόνο τέλεσης της πράξης.