ΣυμβΠλημΚιλκίς 12/2014. Αίτηση άρσης κατάσχεσης αυτοκινήτου – Μεταφορά ναρκωτικών -Αιτών ιδιοκτήτης μη συνεργός.

100

Κατάσχεση μεταφορικού μέσου με το οποίο μεταφέρθηκαν ναρκωτικές ουσίες. Δεκτή η αίτηση άρσης της κατάσχεσής του και απόδοσής του σε αυτόν, του ιδιοκτήτη του εν λόγω αυτοκινήτου, ο οποίος το είχε εκμισθώσει στον δράστη της συγκεκριμένης αξιόποινης πράξης, και ο οποίος αποδείχθηκε επίσης ότι δεν είχε καμία συμμετοχή ή γνώση της τελεσθείσας αξιόποινης πράξης. Το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών διατάσσει την άρση της κατάσχεσης του εν λόγω αυτοκινήτου και την απόδοσή του στον αιτούντα ιδιοκτήτη του, καθώς εκτιμάται βάσιμα ότι από την άρση της κατάσχεσης δεν θα προκύψει δυσχέρεια στη διενέργεια της κύριας ανάκρισης και στην αποκάλυψη της αλήθειας, ενώ αντίθετα η διατήρησή της θα επιφέρει δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση του αιτούντος ιδιοκτήτη ελεύθερου επαγγελματία.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 12/2014

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαοτές Βήλη Χρηστίδου, Πρόεδρο

Πλημμελειοδικών, Παναγιώτα Συριοπούλου, Πλημμελειοδίκη και Στυλιανό – Μπίο

Πλημμελειοδίκη – Εισηγητή.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ στο γραφείο της Προέδρου την 511 Μαρτίου 2014 παρουσία και της Γραμματέως Αλεξάνδρας Πολυχρονίδου, προκειμένου να αποφανθεί για ποινική υπόθεση, περί της οποίας ο Αντεισαγγελέας Κιλκίς Ξενοφών Κίτσας, εισήγαγε τη με αριθμό 11/2014 έγγραφη πρόταση του, η οποία έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ.

 

 

Εισάγω ενώπιον του Συμβουλίου Σας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1 και 4, 138 παρ. 2, 268 παρ. 3 (σε συνδ. με άρθ. 266 παρ.1,2 ΚΠΔ ) και 307 β) ΚΠΔ, την από 07.02.2014 αίτηση του Προδρόμου Καδεμλιάδη του Βασιλείου, κατ. Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας – 1° χλμ ΕΟ Γιαννιτσών θεσσαλονίκης -, περί άρσεως της κατασχέσεως – άλλως και όλως επικουρικώς περί ορισμού αυτού ως μεσεγγυούχου επί του με αριθμ. κυλοφ.ΕΕΡ … ΙΧΕ αυτοκινήτου – μάρκας ΤΟΥΟΤΑ ΥΑΡ…. ιδιοκτησίας του – και εκθέτω τα εξής : Επειδή από το συνδυασμό των άρθρων 268 παρ. 3 και 307 περ.β) ΚΠΔ σύμφωνα με τα οποία «σε κάθε περίπτωση το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο μπορεί να διατάξει να αρθεί η κατάσχεση, αν δεν είναι πιθανόν ότι από το αυτό το λόγο θα δημιουργηθούν δυσχέρειες στην εξακρίβωση της αλήθειας» και «κατά τη διάρκεια της ανάκρισης το συμβούλιο των πλημμελειοδικών με πρόταση του εισαγγελέα ή ενός διαδίκου ή με αίτηση του ανακριτή αποφασίζει …β) όταν πρόκειται να κανονιστεί στην προδικασία ένα δύσκολο ζήτημα, όπως η κατάσχεση κλπ…», προκύπτει ότι το δικαστικό συμβούλιο μπορεί να διατάξει την άρση της κατάσχεσης, εφόσον αυτή δεν θα δυσχεράνει την εξακρίβωση της αλήθειας, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες ειδικότερες διατάξεις η δήμευση των κατασχεθέντων. Το δικαστικό συμβούλιο μπορεί να αποφανθεί επί τέτοιων ζητημάτων σε όλα τα στάδια της προδικασίας και δη μέχρι της εισαγωγής της υπόθεσης στο ακροατήριο (βλ. ΣυμβΠλημΑΘ 933/2006 ΠοινΧρ 2007.270, ΣυμβΠλημΑΘ 2321/2002 ΠοινΧρ 2002.939, ΣυμβΠλημθεσσ 2361/1994 Υπεράσπιση 1994. 1144, ΣυμβΠλημθεσσ 4480/1990 Υπεράσπιση 1991. 706, Μπουρόπουλου ΕρμΚΠΔ έκδ. 2η τόμ Α υπό άρθ.268 αριθ.4, Ζησιάδης ΠοινΔικον τόμ.Β έκδ.3 σελ.224, Καλφέλης Παρατηρήσεις σε Υπερ. 1992.119, Καρράς ΠοινΔικΔικ 1993.483, Παύλου, Παρατηρήσεις σε Υπερ 1996.585). Επειδή, όταν με ειδική διάταξη νόμου προβλέπεται η δήμευση των κατασχεθέντων, το δικαστικό συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο να αποφασίσει για την άρση της κατάσχεσης, γιατί η τελική κρίση για την άρση της κατάσχεσης ανατέθηκε αποκλειστικά και μόνο στο δικαστήριο (άρθρο 76 ΠΚ), ενώ στη αντίθετη περίπτωση θα προκαταλαμβανόταν η απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου και θα καθίστατο αδύνατη η επιβολή δήμευσης (ΣυμβΕφΘρ 78/2007 ΠοινΧρ 2008.452, ΣυμβΕφΘρ 108/2001 ΠοινΧρ 2001.823, ΣυμβΕφΘεσ 894/2000 Αρμ. 2000.1539, ΣυμβΕφΘεσ 702/2000 Αρμ. 2000.1143, ΣυμβΕφΘεσ 650/2000 ΠοινΧρ 2001.733, ΣυμβΕφΚέρ 14/1999 ΠοινΧρ 1999.1055, ΕφΘεσ 449/1990 ΠοινΧρ 1990.1173, ΣυμβΠλημΘεσπ 21/2008 Αρμ. 2009.421, ΣυμβΠλημΘεσσ 850/2008 Αρμ. 2008.1743, ΣυμβΠλημΑθ 1554/2007 ΠοινΧρ 2008.163). Εφόσον τα κατασχεθέντα είναι ενδεχόμενο να αποτελέσουν αντικείμενο δήμευσης δεν μπορεί να αίρεται η επ’ αυτών κατάσχεση, αφού λόγος διατηρήσεως της κατάσχεσης είναι η ευχέρεια της εκτέλεσης της επιβληθησομένης δήμευσης επί του πράγματος το οποίο βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών. Εφόσον, αντίθετα, δεν προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμου, η υπό του δικάζοντος δικαστηρίου υποχρεωτική ή δυνητική δήμευση των κατασχεθέντων, η άρση της κατάσχεσης είναι επιτρεπτή. Η άρση της κατάσχεσης “ξεχωριστά από την ουσιαστική κρίση της υπόθεσης επιτρέπεται, μόνο, εφόσον η κατάσχεση επιβλήθηκε προς εξασφάλιση αποδεικτικών μέσων (η στοιχείων). Αντίθετα, όταν πρόκειται για κατασχεθέντα πράγματα, τα οποία είναι ενδεχόμενο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, να δημευθούν, όπως στην προκειμένη περίπτωση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, η κρίση για άρση της κατάσχεσης τους ή τη δήμευση τους πρέπει να είναι ταυτόχρονη με την κρίση (δηλ. την απόφαση) επί της ουσίας της υπόθεσης (ΕφΠατρ 52/1993 ΠοινΧρ 1993.891, ΣυμβΠλημΑθ 1554/2007 ΠοινΧρ 2008.163, ΣυμβΠλημΧίου 76/2006 ΠοινΧρ 2008.638).

 

Επειδή σύμφωνα με το άρ. 40 Ν. 4139/2013 ορίζεται ότι : «Σε περίπτωση καταδίκης για παράβαση των άρθρων 20,22 και 23 του παρόντος το δικαστήριο, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου αυτής, διατάσσει τη δήμευση όλων των πραγμάτων, τα οποία προήλθαν από την πράξη, του τιμήματος τους, των κινητών και ακινήτων που αποκτήθηκαν με το τίμημα αυτό ή από την αποδοχή και διάθεση τους, καθώς και των μεταφορικών μέσων και όλων των αντικειμένων, τα οποία χρησίμευσαν ή προορίζονταν για την τέλεση της πράξης είτε αυτά ανήκουν στον αυτουργό είτε σε οποιονδήποτε από τους συ μ μέτοχους». Με την ανωτέρω διάταξη ορίζεται η υποχρεωτική δήμευση σε περίπτωση που τα κατασχεθέντα αντικείμενα ανήκουν στον αυτουργό ή στους συμμέτοχους. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η κατάσχεση του μεταφορικού μέσου στην προδικασία συνδέεται άρρηκτα με την επιβολή της δήμευσης με δικαστική απόφαση. Κατά τούτο είναι νομικά ανεπίτρεπτο να διατάσσεται η άρση της κατάσχεσης και η απόδοση του οχήματος από το δικαστικό συμβούλιο, εφόσον, όμως, πρόκειται για τον αυτουργό ή τους συμμέτοχους. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης απόδοσης του κατασχεθέντος μεταφορικού μέσου πο τον ιδιοκτήτη αυτού, στον οποίο δεν έχει απαγγελθεί κατηγοοία νια τη διωκόμενη πράξη, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο δύναται να διατάξει την άρση της κατάσχεσης και την απόδοση του οχήματος, κρίνοντας-προκαταβολικά και εκτιμώντας ανέλεγκτα τα ποαγματικά περιστατικά- εάν συντρέχει νόμιμη περίπτωση μη δήμευσης του μεταφορικού υέσου, εφόσον από τη διενεργηθείσα ανάκριση προκύπτει σαφώς, ανενδοίαστα και κατηγορηματικά ότι ο αιτών την απόδοση δεν είχε οποιαδήποτε ννώση για τη χρησιμοποίηση του οχήματος ως μέσου μεταφοράς λαθρομεταναστών, και δεν φέρει την ιδιότητα του συμμέτοχου. Η λογική του νόμου δηλαδή είναι από την μια πλευρά η επιβολή της παρεπόμενης ποινής της δήμευσης στον αυτουργό του εγκλήματος (σύμφωνα με το άρ. 76 παρ.1 ΠΚ) και από την άλλη πλευρά η μη επιβολή της δήμευσης του μεταφορικού μέσου σε εκείνον μόνον τον ιδιοκτήτη ο οποίος αποδεδειγμένα δεν είχε καμία γνώση ή συμμετοχή (επιχείρημα από τη διάταξη του νόμου και από την εισαγγελική πρόταση στο με αριθμ. 21/2008 ΒουλΣυμβΠλημΘεσπ Αρμ. 2009.421). Κατά το μέρος αυτό η σχετική κρίση του δικαστικού συμβουλίου είναι νομικά επιτρεπτή, δεν προκαταλαμβάνει την κρίση του δικαστηρίου και είναι σύμφωνη τελολογικά με το πνεύμα του νόμου, αλλά και της αρχή της αναλογίας του διατασσόμενου μέτρου και της βαρύτητας της πράξης που τελέστηκε. Σε αυτήν την περίπτωση δεν προκαταλαμβάνεται η κρίση του δικαστηρίου, διότι ακόμα και αν το τελευταίο καταδικάσει τον δράστη, δεν θα είναι σε θέση να δημεύσει το πράγμα που ανήκει κατά κυριότητα σε τρίτο αμέτοχο της πράξης (βλ. Καλφέλη παρατ. σε ΣυμβΠλημΘεσ 677/1991 Υπερ. 1991.120, Συμεωνίδου – Καοτανίδου παρατ. σε ΣυμβΕφΘεσ 544/1991 Υπερ. 1991.1141). Επειδή με την ειδική διάταξη του άρ. 41 παρ. 9 Ν. 3427/2005 (με την οποία προστέθηκε στο άρ. 177 Ν. 2960/2001 η παρ. 14) ορίζεται ότι: «Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τις περιπτώσεις που κατάσχονται υεταφορικά μέσα ως αντικείμενα λαθρεμπορίας ή ως μεταφορικά μέσα αντικειμένων λαθρεμπορίας, ναρκωτικών ουσιών, όπλων και εκρηκτικών, μεταφοράς λαθρομεταναστών, καθώς και αυτών που έχουν ανευρεθεί ή κατασχεθεί ως προϊόντα κλοπής, ο Ο.Δ.Δ.Υ. ΑΕ και οι υπηρεσίες των Περιφερειών στις οποίες σύμφωνα με την απόφαση 2/20010/0025/3.9.2002 (ΦΕΚ 1177 Β/11.9.2002) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες του, ορίζονται ως αποκλειστικοί μεσεγγυούχοι». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι δεν είναι εφικτός ο ορισμός ιδιώτη ως μεσεγγυούχου οχήματος που έχει χρησιμοποιηθεί ως μεταφορικό μέσο τελέσεως πράξης του Ν. 3459/2006 και ήδη είναι κατασχεμένο. Μια τέτοια κρίση θα συνιστούσε υπέρβαση των εξουσιών του συμβουλίου κατ’ άρ. 266 παρ. 2 ΚΠΔ.

 

Με την ανωτέρω διάταξη, που εισήχθη στον Τελωνειακό Κώδικα, και που θα περίμενε κανείς να ρυθμιστούν (αποκλειστικά) τα θέματα της κατάσχεσης των αντικειμένων και μέσων λαθρεμπορίας (σε συμφωνία και αρμονία με το σκοπό του όλου νομοθετήματος), εισήχθη και ρύθμιση που αφορά περιπτώσεις μη λαθρεμπορίας, ήτοι τα μεταφορικά μέσα ναρκωτικών ουσιών, όπλων και εκρηκτικών, μεταφοράς λαθρομεταναστών, καθώς και αυτών που έχουν ανευρεθεί ή κατασχεθεί ως προϊόντα κλοπής. Από την γραμματική ερυηνεία της ανωτέρω διάταξης προκύπτει η θέληση του νομοθέτη να ρυθμιστούν ενιαία τα θέυατα κατάσχεσης (όταν αυτή προανακριτικά επιβάλλεται) σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, και άρα να τύχουν εφαρμογής και οι λοιπές διατάξεις του Ν. 2960/2001, στο μέτρο που εναρμονίζονται με τα νομοθετήματα που αφορούν τα υπόλοιπα εγκλήματα (όπως του νόμου περί ναρκωτικών).

 

 

Επειδή σύμφωνα με το άρ. 160 παρ. 3, 4 Ν. 2960/2001 «3. Η δήμευση σύμφωνα με το άρθρο αυτό επέρχεται ανεξάρτητα της συμμετοχής στο αδίκημα του έχοντος οποιοδήποτε δικαίωμα επί του πράγματος εκτός από της περιπτώσεως που ο ίδιος αποδείξει έλλειψη συμμετοχής ή γνώσης της τελεσθείσας αξιόποινης πράξης. 4. Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία ο ένοχος της λαθρεμπορίας έλαβε στην κατοχή του με αδίκημα τα σε δήμευση, κατά το παρόν άρθρο, υποκείμενα, οπότε αποδίδονται μεν αυτά στον κύριο, αντί δε της δήμευσης επιβάλλεται στον ένοχο ποινή χρηματική ίση με την αξία του αντικειμένου της λαθρεμπορίας, επιπροσθέτως πάσης άλλης ποινής που επιβάλλεται κατά τον παρόντα Κώδικα. Εξαιρούνται επίσης από τη δήμευση αυτοκίνητα, των οποίων ο ιδιοκτήτης δεν διώκεται ποινικά ή απαλλάχθηκε αμετάκλητα και απέκτησε το αυτοκίνητο καλόπιστα και εν όψει του είδους, του τρόπου και των λοιπών περιστάσεων της συναλλαγής δεν μπορούσε να προβλέψει ότι ήταν μέσο ή αντικείμενο λαθρεμπορίας ή συναφούς με αυτή πράξης». Από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι η δήμευση και οι εξαιρέσεις από αυτήν (και συνακόλουθα οι δυνατότητες του συμβουλίου πλημμελειοδικών κατά το άρ. 177 Ν. 2960/2001 ως προς κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο) συνδέονται με το στοιχείο της γνώσης της τέλεσης αξιόποινης πράξης.

 

Επειδή σύμφωνα με το άρ. 177 παρ. 1, 5, 6 Ν. 2960/2001 «1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κατάσχονται χερσαία ή εναέρια μεταφορικά μέσα ή εμπορευματοκιβώτια ως αντικείμενα λαθρεμπορίας ή ως μεταφορικά μέσα αντικειμένων λαθρεμπορίας ή λαθρομεταναστών το Υπηρεσιακό Όργανο το οποίο επέβαλε την κατάσχεση η Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί αυτό, τα παραδίδει μαζί με αντίγραφο της Έκθεσης Κατάσχεσης στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, συντασσόμενης Έκθεσης Παράδοσης και Παραλαβής… 5. Το Συμβούλιο Πληυυελειοδικών, αν κατά την κρίση του συντρέχει η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 160 του παρόντα Κώδικα περίπτωση υπ δήυευσΓΚ των κατασχεμένων, μπορεί, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, να διατάξει, με αμετάκλητη απόφαση του, την άρση της κατάσχεσης και την απόδοση τους στον ιδιοκτήτη. Η δικαιοδοσία αυτή του Συμβουλίου ασκείται μόνο αν, η μεν υπόθεση δεν έχει ακόμη εισαχθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, το δε αντικείμενο ή μεταφορικό μέσο λαθρεμπορίου δεν εκποιήθηκε ούτε διατέθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 αυτού του άρθρου. Το Δικαστήριο, χωρίς να δεσμεύεται από το Βούλευμα, αποφασίζει με οριστική απόφαση του, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 3 και στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 160 του παρόντα Κώδικα …. 6. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών μπορεί επίσης, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, να διατάξει, με αμετάκλητη απόφαση του, την άρση της κατάσχεσης και την απόδοση των κατασχεμένων στον ιδιοκτήτη, εφόσον αυτά δεν έχουν εκποιηθεί ή διατεθεί και υπό τον όρο της κατάθεσης χρηματικής εγγύησης ισόποσης με την αξία, που έχουν στο εσωτερικό, προκειμένου η εγγύηση αυτή να επέχει θέση αξίας του κατασχεμένου και υπόκειται στη δήμευση, που προβλέπεται από το άρθρο 160 του παρόντα Κώδικα». Από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι δεν κωλύεται το αρμόδιο συμβούλιο πλημμελειοδικών να διατάξει την άρση της κατάσχεσης με την προϋπόθεση καταβολής ισόποσης εγγύησης, η οποία εφόσον ακολουθήσει καταδικαστική απόφαση υπόκειται αυτή πλέον σε δήμευση. Η ανωτέρω διάταξη του Ν. 2960/2001 ως ειδική υπερισχύει κάθε άλλης γενικής και τυγχάνει εφαρμογής και στην περίπτωση των ναρκωτικών (για την ειδικότητα της διάταξης ΣυμβΕφΘεσ 821/2002 Αρμ 2002.1511, και γενικά ΣυμβΠλημΘεσπ 63/2009 ΝΟΜΟΣ).

 

 

Στην προκειμένη περίπτωση σε βάρος του …., κατ. Μ. Στέρνας Κιλκίς και σε βάρος του …., κατ. Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, …, ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και ηθική αυτουργία σε αυτήν, αντίστοιχα (άρ. 46 παρ. 1α ΠΚ, 1 παρ. 1,2 πιν Α6, 20 παρ. 1,2 Ν. 4139/2013). Συγκεκριμένα, από την αστυνομική προανάκριση και από την κυρία ανάκριση προέκυψε ότι σε αφύλακτο σημείο της ελληνοσκοπιανής μεθορίου στις 02.02.2014 άτομο με το όνομα «Γ» εισήλθε στην ελληνική επικράτεια μεταφέροντας δύο σάκους. Σε λίγη ώρα πλησίασε ένα όχημα, το με αριθμ. κυκλοφ. ΕΕΡ … ΙΧΕ αυτοκίνητο, με οδηγό τον …, στο οποίο οι δύο ανωτέρω φόρτωσαν τους σάκους, ο δε πρώτος των ανωτέρω επέστρεψε αμέσως στο σκοπιανό έδαφος, χωρίς να είναι δυνατό να εντοπιστεί και να συλληφθεί. Ο … ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς στην αερογέφυρα Πολυκάστρου, και εντός του οχήματος βρέθηκαν 19 συσκευασίες κάνναβης, συνολικής ποσότητας 20 κιλών και 441,3 γραμμαρίων. Τις ανωτέρω ποσότητες θα παραλάμβανε ο …, οποίος με συγκεκριμένες οδηγίες κατηύθυνε τηλεφωνικά προς τη Θεσσαλονίκη τον …. Με την από 02.02.2014 έκθεση κατάσχεσης κατασχέθηκε μεταξύ άλλων και το με αριθμ. κυλοφ. ΕΕΡ … ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας αιτούντος (όπως προκύπτει και από την προσκομιζόμενη άδεια κυκλοφορίας). Ο αιτών είχε εκμισθώσει το ανωτέρω όχημα στον … από 01.02.2014 έως 03.02.2014, χωρίς να προκύπτει από κάποιο στοιχείο της δικογραφίας οποιοδήποτε επιβαρυντικό στοιχείο σε βάρος του, με το οποίο να καθίσταται με οποιονδήποτε τρόπο συμμέτοχος. Ο αιτών διατηρεί επιχείρηση μίσθωσης οχημάτων στην πόλη των Γιανντισών, το δε επίδικο όχημα το είχε εκμισθώσει έναντι του ποσού των 50 ευρώ. Από ενδεχόμενη άρση κατάσχεσης εκτιμάται βάσιμα ότι δεν θα προκύψει δυσχέρεια στη διενέργεια της κυρίας ανάκρισης και στην αποκάλυψη της αλήθειας, ενώ αντίθετα διατήρηση της κατάσχεσης ενδεχομένως θα επιφέρει δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση του αιτούντος ιδιοκτήτη, ελεύθερου επαγγελματία, ο οποίος στο πλαίσιο της δραστηριότητας του εκμίσθωσε το ανωτέρω όχημα, χωρίς να γνωρίζει τον σκοπό της εκμίσθωσης, όπως άλλωστε πράττει και σε κάθε άλλη περίπτωση. Σύμφωνα με ανωτέρω προκύψαντα πραγματικά περιστατικά και σε συνδυασμό με όσα εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη, συντρέχει νόμιμος λόγος άρσης της κατάσχεσης και οριστικής απόδοσης του με αριθμ. κυκλοψ. ΕΕΡ … ΙΧΕ αυτοκινήτου, μάρκας ΤΟΥΟΤΑ ΥΑΚ … στον ιδιοκτήμονα αυτού. Επειδή η υπό κρίση αίτηση, σύμφωνα με τα όσα εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας και σε συνδυασμό με τα όσα προέκυψαν από την διενεργηθείσα κυρία ανάκριση, θα πρέπει να γίνει τυπικά και ουσιαστικά δεκτή.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΠΡΟΤΕΙΝΩ

 

  1. Να γίνει δεκτή η από 07.02.2014 αίτηση του …., κατ. Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας – …. Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης
  2. Να διαταχθεί η άρση της από 02.02.2014 έκθεσης κατάσχεσης του ΤΑ Κιλκίς και η απόδοση του με αριθμ. κυκλοφ. ΕΕΡ … ΙΧΕ αυτοκινήτου στον ιδιοκτήμονα αυτού …, κατ. Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας – … Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

Κιλκίς, 21.02.2014

Ο Εισαγγελέας Ξενοφών Κίτσας

Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Σε βάρος του …, κατ. Μ. Στέρνας Κιλκίς και σε βάρος του ΟΕΡΕΙΕ ΕΙΤΟΝ του 5ΑΒΑΝ, κατ. Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, …, ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και ηθική αυτουργία σε αυτήν, αντίστοιχα (άρ. 46 παρ. 1° ΠΚ, 1 παρ. 1,2 πιν Α6, 20 παρ. 1,2 Ν. 139/2013). Στα πλαίσια της ποινικής αυτής διαδικασίας δυνάμει της από 02-02-2014 έκθεσης κατάσχεσης κατασχέθηκε μεταξύ άλλων και το με αριθμ. κυκλοφ. ΈΕΡ … ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του …, ο οποίος είχε εκμισθώσει το ανωτέρω όχημα στον … από 01-02-2014 έως 03-02-2014. Με την από 07-02-2014 αίτηση του, ο …, ζητεί πρωτίστως την άρση της ανωτέρω κατάσχεσης, επικουρικά την αλλαγή μεσεγγυούχου και τον ορισμό του ιδίου ως μεσεγγυούχου, άλλως και όλως επικουρικώς να διαταχθεί η απαγόρευση από τον ΟΔΔΥ της εκποίησης του οχήματος, μέχρι την έκδοση αποφάσεως από το αρμόδιο Δικαστήριο. Ήδη, νόμιμα εισάγεται σύμφωνα με τα άρθρα 268 παρ. 3 και 310 παρ. 2 εδ. α’ ΚΠΔ, η ως άνω εισαγγελική πρόταση περί άρσης της κατασχέσεως

Το Συμβούλιο αυτό εκτιμώντας όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας έχει σύμφωνη γνώμη με την ανωτέρω εισαγγελική πρόταση στις ορθές και νόμιμες σκέψεις της οποίας αναφέρεται εξ ολοκλήρου προς αποφυγής άσκοπων επαναλήψεων (ΟλΑΠ 1227/79 ΠοινΧρ. Λ’. 253, ΑΠ 1217/04 ΠοινΛόγος 2004.1715 και 1519, ΑΠ 2447/03 ΠοινΛόγος 2003.2599, ΑΠ 1267/01, ΑΠ 1554/01, ΑΠ 1608/01 ΠοινΛόγος 2001. 1783, 1956 και 1978 αντίστοιχα) και ως εκ τούτου πρέπει να διαταχθεί η άρση της κατασχέσεως του με αριθμό κυκλοφορίας ΕΕΡ …. Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητου, εργοστάσιου κατασκευής ΤΟΥΟΤΑ, τύπου ΥΑΚ …, που επιβλήθηκε με την από 02-02-2014 έκθεση κατάσχεσης του υπαστυνόμου του Τμήματος Ασφαλείας Κιλκίς, και να διαταχθεί η απόδοση αυτού στον αιτούντα – ιδιοκτήτη του.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την από 07-02-2014 αίτηση του …, κατ. Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας – … Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης περί άρσης κατάσχεσης και απόδοσης του κατασχεμένου.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την άρση της κατασχέσεως του με αριθμό κυκλοφορίας ΕΕΡ … Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής ΤΟΥΟΤΑ, τύπου ΥΑΚ…, που επιβλήθηκε με την από 02-02-2014 έκθεση κατάσχεσης του υπαστυνόμου του Τμήματος Ασφαλείας Κιλκίς,

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την απόδοση του ως άνω αυτοκινήτου στον ιδιοκτήτη του -αιτούντα.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στη Κιλκίς στις 5 Μαρτίου 2014 και δημοσιεύτηκε στον ίδιο τόπο στις 5 Μαρτίου 2014.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ