Το πρόσφατα θεσμοθετημένο πλαίσιο για τη διερεύνηση σιδηροδρομικών ατυχημάτων με το νόμο 5014/2023

130

Το Κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 72-78) του Μέρους Δεύτερου του ν. 4632/2019 (Α’ 159), περί διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων έχει καταργηθεί.

Με το νόμο 5014/2023 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 14/Α/21-1-2023, προβλέπεται η σύσταση ενιαίου και ανεξάρτητου φορέα, με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών», (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και την ασφάλεια των μεταφορών.

Με τον ίδιο νόμο καταργήθηκε η πενταμελής Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ανεξάρτητη αρχή) και το νομοθετικό πλαίσιο που τη διέπει (υποστηρικτική οργανική μονάδα επιπέδου γραφείου στο Υπουργείο, δώδεκα (12) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. κ.λπ.]

Πριν τις 21-1-2023 ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 5014 αναφορικά με τη διερεύνηση σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων ίσχυαν οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄(άρθρα 72-78) του Μέρους Δεύτερου του ν. 4632/2019 (Α’ 159) οι οποίες όμως καταργήθηκαν.

Με το Κεφάλαιο Α (άρθρα 1-18) του ν. 4313/2014 (Α’ 261), προβλεπόταν η σύσταση της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων πλην όμως και αυτές οι διατάξεις καταργήθηκαν από τη δημοσίευση του 5014/2023 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 14/Α/21-1-2023.

 

Διαβάστε αναλυτικά

Νόμος 5014/2023 – ΦΕΚ 14/Α/21-1-2023

Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4632/2019 – ΦΕΚ 159/Α/14-10-2019 (Κωδικοποιημένος)

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4313/2014 – ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014 (Κωδικοποιημένος)

Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.