Αλλαγές στον ΚΠΔ: Ρητή απαγόρευση δεύτερης αναβολής στην ίδια υπόθεση και θέσπιση παραβόλου αναβολής (σχέδιο νόμου)

Τροποποίηση του άρ. 349 ΚΠΔ – Θέσπιση παραβόλου ως προϋπόθεση του παραδεκτού αιτημάτων αναβολών στο πρόσωπο του συνηγόρου υπεράσπισης ή πολιτικής αγωγής λόγω της ταυτόχρονης συμμετοχής του σε άλλη δίκη

Με το νέο προτεινόμενο σχέδιο νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης με τίτλο «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης – Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας», επέρχεται πλήθος αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Μεταξύ αυτών, στο άρθρο 76 του νομοσχεδίου, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου  349 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αναφορικά με την αναβολή της ποινικής δίκης. Συγκεκριμένα, προτείνεται η τροποποίηση των παρ. 2 και 2Α του άρθρου 349 ΚΠΔ ως εξής: «2. Το δικαστήριο πριν διατάξει την αναβολή, υποχρεούται να διερευνήσει τη δυνατότητα διακοπής της δίκης. Το δικαστήριο αναβάλλει στη συντομότερη δικάσιμο, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τους οκτώ (8) μήνες. Η απόφαση που δέχεται τους λόγους αναβολής πρέπει να έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η οποία πρέπει να αναφέρει, ότι ο λόγος της αναβολής δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με διακοπή της δίκης. Δεν χωρεί δεύτερη αναβολή στην ίδια υπόθεση. 2A. Για την υποβολή αιτήματος αναβολής που συνίσταται σε κώλυμα του συνηγόρου υπεράσπισης ή υποστήριξης της κατηγορίας λόγω συμμετοχής του σε άλλη δίκη ή διαδικασία, απαιτείται, αυτός που προβάλλει το κώλυμα να προσκομίζει υποχρεωτικά στο δικαστήριο κάθε νομιμοποιητικό, διαδικαστικό ή άλλο έγγραφο, με το οποίο αποδεικνύεται πλήρως ο λόγος της αναβολής. Για την παραδεκτή υποβολή αιτήματος αναβολής ο διάδικος καταβάλλει παράβολο υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ως εξής: α) ογδόντα (80) ευρώ για αιτήματα ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, β) εκατόν είκοσι (120) ευρώ για αιτήματα ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, γ) διακόσια (200) ευρώ για αιτήματα ενώπιον των Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και των Εφετείων. Το παράβολο επιστρέφεται αν το αίτημα της αναβολής απορριφθεί από το δικαστήριο. Το αίτημα υποβάλλεται μόνο μία (1) φορά.» Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι αναβολές των ποινικών δικών, πέραν της καθυστέρησης, επιφέρουν και σημαντική δημόσια δαπάνη (κλήσεις διαδίκων, μαρτύρων, επαναπροσδιορισμός πινακίων, γραφική ύλη κ.λπ.), αλλά και ταλαιπωρία για τους διαδίκους και τους μάρτυρες που απουσιάζουν για περαιτέρω χρονικό διάστημα από την εργασία τους (και με ό,τι αυτό συνεπάγεται παράλληλα για τη συμμετοχή τους στην παραγωγική οικονομία). Με την ανωτέρω προσθήκη στην παρ. 2 του άρθρου 349 ΚΠΔ απαγορεύεται ρητώς δεύτερη αναβολή στην ίδια υπόθεση. Επιπλέον, στην αιτιολογική έκθεση επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2Α της θέσπισης παραβόλου υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) ως προϋπόθεση του παραδεκτού αιτημάτων αναβολών στο πρόσωπο του συνηγόρου υπεράσπισης ή πολιτικής αγωγής (λόγω της ταυτόχρονης συμμετοχής του σε άλλη δίκη και μόνο) θεωρείται εύλογη και πρόκειται να συμβάλλει αφενός στην εξάλειψη παρελκυστικών αιτημάτων, στη μείωση των αναβολών και στην επιτάχυνση της ποινικής δίκης, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει ισοδύναμο αντισταθμιστικό μέτρο για τη διασφάλιση εσόδων υπέρ του δημοσίου και του ΤΑΧΔΙΚ. Ανάλογη διάταξη, εξάλλου, προβλέπεται και στο άρθρο 241 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου στο opengov.gr.
To Top