ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 10488/2023 Κατάσχεση πραγμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠΔ – Απόδοση στον ιδιοκτήτη – Εκποίηση αυτών από τη φορολογική αρχή – Αποζημίωση κατά τις διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα

36

 

Απόφαση: 10488/2023, 4ο Μονομελές

Δικαστής: Αντώνιος Μιχαλακέλης, Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠΔ όλα τα έγγραφα και τα λοιπά αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντος και έχουν σχέση με το έγκλημα κατάσχονται και παραδίδονται με σχετική έκθεση στον αρμόδιο εισαγγελέα ή ανακριτή. Κατόπιν παραδίδονται για φύλλα είτε στο γραμματέα του δικαστηρίου είτε σε άλλα μεσεγγυούχο. Εφόσον το δικαστικό συμβούλιο κρίνει ότι δεν πρέπει να απαγγελθεί κατηγορία ή το δικαστήριο αθωώσει τον κατηγορούμενο υποχρεούνται να διατάξουν την απόδοση των κατασχεθέντων πραγμάτων στον ιδιοκτήτη τους. Το δικαστικό συμβούλιο μπορεί να διατάξει την απόδοση των κατασχεθέντων εάν κρίνει ότι αυτό δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στην εξέλιξη της ποινικής υποθέσεως.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα σε περίπτωση κατασχέσεως χερσαίων μεταφορικών μέσων βάσει των διατάξεων του ΚΠΔ, αυτά παραδίδονται μαζί με το αντίγραφο της εκθέσεως κατασχέσεως είτε στο Τελωνείο είτε στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού της ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών μπορεί είτε να διατάξει την απόδοση των κατασχεθέντων εάν συντρέχει περίπτωση μη δημεύσεώς τους είτε να διατάξει την απόδοσή τους κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως από τον ιδιοκτήτη. Στην τελευταία περίπτωση ο ιδιοκτήτης καταβάλει χρηματική εγγύηση ισόποση με την αξία τους. Για την παραλαβή των κατασχεθέντων ο ιδιοκτήτης υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού μπορεί μετά την πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία κατασχέσεως και εφόσον δεν έχει λάβει έγγραφη γνωστοποίηση για την άρση της κατασχέσεως να εκποιήσει ή να διαθέσει τα κατασχεθέντα. Εάν μετά την εκποίηση, διαταχθεί αμετακλήτως η απόδοση των κατασχεθέντων τότε καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη αποζημίωση με τις διακρίσεις του Τελωνειακού Κώδικα, εντόκως από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως του ιδιοκτήτη για απόδοση των κατασχεθέντων.

Κρίση του Δικαστηρίου ότι νομίμως στην ένδικη περίπτωση επιβλήθηκε κατάσχεση σε Ι.Χ..Ε όχημα ιδιοκτησίας έτερου προσώπου από τον συλληφθέντα, διότι αυτός κατείχε το όχημα ως οδηγός. Νομίμως, δε, εκποιήθηκε το κατασχεθέν όχημα από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, διότι από την ημερομηνία κατασχέσεως έως την έκδοση αθωωτικής αποφάσεως είχε παρέλθει διάστημα πέντε ετών, με αποτέλεσμα να μη στοιχειοθετείται ευθύνη προς αποζημίωση κατά το άρθρο 105 του ΕισΝΑΚ.

Κρίση του Δικαστηρίου ότι, εν προκειμένω, υφίσταται εκ του νόμου (Τελωνειακός Κώδικας) υποχρέωση προς αποζημίωση του ιδιοκτήτη του οχήματος, η οποία ισούται προς το τίμημα εκποιήσεως αυτού, αφαιρούμενου του ΦΠΑ, εντόκως από την υποβολή της αιτήσεως για απόδοση του κατασχθέντος.