Δημοσιεύθηκε ο νόμος 5085/2024 για την αποτροπή της οπαδικής βίας

89

Περιλαμβάνονται οι διατάξεις για κατώτατο μισθό και αγροτικό ρεύμα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 17/Α/2-2-2024 ο νόμος 5085/2024 – Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α’ 203) – Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Με τις διατάξεις του νόμου προβλέπονται:

– η αναγνώριση και λειτουργία μίας Λέσχης Οργανωμένων Οπαδών ανά έμβλημα ομάδας

– η εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου (κάμερες) υψηλής ευκρίνειας σε κάθε περιοχή του γηπέδου

– διαδικασία της ταυτοπροσωπίας για τους εισερχόμενους στα γήπεδα

– αυτόματες διοικητικές ποινές σε περιπτώσεις ρίψεων αντικειμένων στα γήπεδα

– ρήτρα παραβατικότητας που θα αφαιρεί ποσοστό χρηματοδότησης των ομάδων

– αναβάθμιση του ρόλου της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της βίας (ΔΕΑΒ)

– Θέσπιση του πληροφοριακού συστήματος e-Kouros, για την καθολική ψηφιοποίηση του αθλητισμού και τη χαρτογράφηση των αθλητικών φορέων

Με βάση το χρονοδιάγραμμα ισχύος των διατάξεων:

– Στις 13/2/2024 τίθεται σε ισχύ η αναβαθμισμένη λειτουργία της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ)για την εισήγηση και επιβολή διοικητικών κυρώσεων

– Στις 6/3/2024 τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις που αφορούν στην ηλεκτρονική εποπτεία των αθλητικών εγκαταστάσεων με την λειτουργία καμερών.

– Στις 9/4/2024 τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις για την ταυτοποίηση των κατόχων αθλητικών εισιτηρίων.

– Έως την 30ή.6.2024, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 2, 3, 5, 11, 14, 20, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121)

– Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών (2-4-2024) από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες (Π.Α.Ε.) υποχρεούνται όπως χορηγήσουν γραπτή συναίνεση σε λέσχη φιλάθλων, σύμφωνα με την υπο- περ. αα) της περ. α) της παρ. 3 ή την περ. ε) της παρ. 7 του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και να την υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).

Στην ομιλία του στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης τόνισε πως στις 12 Φεβρουαρίου (επιστρέφουν οι φίλαθλοι στα γήπεδα).

Στο νόμο έχουν ενσωματωθεί και οι διατάξεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού και την αναστολή πληρωμών ρεύματος στους αγρότες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’: ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Άρθρο 1 Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α’ 203)

ΜΕΡΟΣ Β’: ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 2725/1999 ΚΑΙ 4326/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2 Σκοπός

Άρθρο 3 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 4 Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας – Τροποποίηση παρ. 1, 2, 3 και κατάργηση παρ. 4 άρθρου 41Α ν. 2725/1999

Άρθρο 5 Εθνική Επιτροπή Συντονισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Άρθρο 6 Δειγματοληπτικός έλεγχος εισιτηρίων – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 41Γ ν. 2725/1999

Άρθρο 7 Πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων – Προσθήκη άρθρου 41 ΙΑ στον ν. 2725/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 8 Ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων – Αντικατάσταση άρθρου 41Ε ν. 2725/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Α.Α.Ε. ΚΑΙ Τ.Α.Α.

Άρθρο 9 Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παρότρυνσης, υποκίνησης, ενθάρρυνσης ή επιδοκιμασίας επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 4326/2015

Άρθρο 10 Ειδικές περιπτώσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων – Προσθήκη άρθρου 1Α στον ν. 4326/2015

Άρθρο 11 Απομείωση χρηματοδότησης Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. και ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 60 Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΣΧΕΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

Άρθρο 12 Λέσχες φιλάθλων – Τροποποίηση άρθρου 41Β ν. 2725/1999

Άρθρο 13 Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων – Τροποποίηση άρθρου 41Ι ν. 2725/1999

Άρθρο 14 Υποχρεώσεις αθλητικών φορέων – Μέτρα αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων – Τροποποίηση παρ. 1, προσθήκη παρ. 6Α και τροποποίηση παρ. 8α άρθρου 41Δ ν. 2725/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ

Άρθρο 15 Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο – Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 41ΣΤ ν. 2725/1999

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 16 Σκοπός

Άρθρο 17 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

Άρθρο 18 Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος «e-ΚΟΥΡΟΣ»

Άρθρο 19 Θητεία Επιτροπών Διοίκησης Εθνικών Γυμναστηρίων – Συντονιστής Γενικός Διευθυντής Καυταντζογλείου Εθνικού Σταδίου – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 6 ν. 423/1976

Άρθρο 20 Δυνατότητα απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α’ επιπέδου για τους προπονητές ποδοσφαίρου και για τους εκπαιδευτές των αθλημάτων της σκοποβολής και της τοξοβολίας χωρίς απολυτήριο λυκείου – Τροποποίηση άρθρου 121 ν. 5039/2023

Άρθρο 21 Προσαρμογή καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 4726/2020

Άρθρο 22 Δυνατότητα χρηματικής επιχορήγησης σχολικών αθλητικών ομάδων από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού – Προσθήκη υπο- περ. viii στην περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006

Άρθρο 23 Παράταση για το έτος 2024 του ακατάσχετου της χρηματοδότησης αθλητικών ομάδων και της επιχορήγησης των Ειδικών Επιτροπών του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 από τα φορολογικά έσοδα τυχερών παιγνίων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου δέκατου έκτου ν. 4787/2021

Άρθρο 24 Καθιέρωση Πανελλήνιας Ημέρας Φιλάθλου

Άρθρο 25 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Γ’

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 26 Καθορισμός κατώτατου μισθού για το έτος 2024

Άρθρο 27 Ρύθμιση αναφορικά με τις οφειλές ηλεκτρικής ενέργειες σε πληγείσες περιοχές από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023

Άρθρο 28 Μεταγραφές αθλητών σε περιπτώσεις ανάκλησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ή διαγραφής του σωματείου από το «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 33 ν. 2725/1999

Άρθρο 29 Παράταση προθεσμίας για την έκδοση απόφασης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την κατανομή των ποσοστών της εύλογης αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης – Τροποποίηση περ. β) παρ. 2 άρθρου 117 ν. 5039/2023

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30 Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 31 Έναρξη ισχύος

 

Διαβάστε αναλυτικά

Νόμος 5085/2024 – ΦΕΚ 17/Α/2-2-2024

Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α’ 203) – Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.