ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 145 / 2022 Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Η απλή και μόνον κατάθεση σε τράπεζα του προϊόντος εγκλήματος, μπορεί, εφόσον αποδεικνύεται και η συνδρομή του σκοπού να προσδοθεί νομιμοφάνεια, να θεωρηθεί ως αυτοτελής πράξη νομιμοποίησης

  14

  Αριθμός 145/2022

  ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
  E’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

  Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Βασδέκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ζαμπέτα Στράτα, Μαρία Λεπενιώτη, Σοφία Οικονόμου και Σταυρούλα Κουσουλού – Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

  Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 5 Νοεμβρίου 2021, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος – κατηγορουμένου Ν. Ι. του Χ., κρατούμενου στο Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Παράσχο Παπαδάκη, για αναίρεση της υπ’αριθ. 170/2020 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης.

  Το Πενταμελές Εφετείο Θράκης με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και o αναιρεσείων – κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 19.11.2020 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1250/20.

  Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.

  ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  I. Η κρινόμενη από 19.11.2020 αίτηση του Ι. Ν. του Χ., κρατούμενου στο Αγροτικό Κ.Κρ.Κασσάνδρας, για αναίρεση της υπ’ αρ. 170/2020 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης, με την οποία αυτός κρίθηκε ένοχος, σε δεύτερο βαθμό, για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων προερχομένων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης δέκα [10] ετών και χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων [100.000] ευρώ, ασκήθηκε νομότυπα από τον ίδιο [αναιρεσείοντα] με δήλωσή του στον διευθυντή του ανωτέρω καταστήματος κράτησης για την οποία συντάθηκε έκθεση (άρ. 464, 466 παρ.1, 474 παρ.1 εδ.β’ και 4 ΚΠΔ) και εμπρόθεσμα (άρθρα 473 παρ.2 εδ. α’ και παρ.3 εδ.α’ ΚΠΔ), ήτοι εντός είκοσι ημερών αφότου η ως άνω προσβαλλόμενη απόφαση καταχωρίστηκε [4-11-2020] καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 142 παρ.2 ΚΠΔ, που τηρείται από την αρμόδια γραμματεία, ως ασκηθείσα στις 19.11.2020.
  Συνεπώς, η αίτηση αυτή είναι παραδεκτή, και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω, ως προς τη βασιμότητα των προβαλλόμενων αναιρετικών της λόγων.

  ΙΙ. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3691/5-8-2008, που ίσχυε κατά το χρόνο τέλεσης της ένδικης πράξης και εφαρμόστηκε εν προκειμένω, νομιμοποίηση εσόδων από τις εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ως άνω νόμου, αποτελούν οι ακόλουθες πράξεις:
  (α) Η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες, με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε εμπλέκεται στις δραστηριότητες αυτές, προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των πράξεών του.
  (β) Η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, όσον αφορά στη φύση, προέλευση, διάθεση, διακίνηση ή χρήση περιουσίας ή στον τόπο όπου αυτή αποκτήθηκε ή ευρίσκεται ή την κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικών με αυτή δικαιωμάτων, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες.
  (γ) Η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει κατά το χρόνο της κτήσης ή της διαχείρισης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες.
  (δ) Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα.
  (ε) Η σύσταση οργάνωσης ή ομάδας δύο τουλάχιστον ατόμων για τη διάπραξη μιας ή περισσοτέρων από τις πράξεις που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α έως δ’ και η συμμετοχή σε τέτοια οργάνωση ή ομάδα.
  Περαιτέρω, στις διατάξεις του άρθρου 3 του ίδιου ως άνω νόμου με τίτλο «Εγκληματικές δραστηριότητες – βασικά αδικήματα», ορίζεται ότι ως εγκληματικές δραστηριότητες νοούνται η διάπραξη ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα αδικήματα που καλούνται εφεξής «βασικά αδικήματα», μεταξύ των οποίων, και η περίπτωση (ιγ) τα προβλεπόμενα στο άρθρο 87 παράγραφοι 5,6,7 και 8 και στο άρθρο 88 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».
  Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρ. 45 παρ.1 περ. α’, γ’ ,στ’ ,ζ’ και η του ως άνω νόμου ο υπαίτιος πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τιμωρείται με τις ακόλουθες ποινικές κυρώσεις και δη:
  «1.α. Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και με χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ […].
  γ. Ο υπαίτιος των πράξεων του προηγουμένου στοιχ. α’ τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και με χρηματική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, αν ασκεί τέτοιου είδους δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια […],
  στ. αν η προβλεπόμενη ποινή για το βασικό αδίκημα είναι φυλάκιση, ο υπαίτιος αυτού τιμωρείται για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ […],
  ζ. αν χώρησε καταδίκη του υπαιτίου για βασικό αδίκημα, η τυχόν ποινή κατ’ αυτού […] για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων που προέκυψαν από το ίδιο βασικό αδίκημα δεν μπορεί να υπερβαίνει την επιβληθείσα ποινή για την τέλεση του βασικού αδικήματος,
  η. οι διατάξεις των στοιχείων στ’ και ζ’ δεν ισχύουν στις περιστάσεις του στοιχείου γ’ […]».
  Από τη διατύπωση των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»), προϋποθέτει αντικειμενικά μεν (εναλλακτικά) μετατροπή ή μεταβίβαση, απόκτηση, κατοχή ή χρήση περιουσίας που προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα, ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα, απόκρυψη, συγκάλυψη της αλήθειας όσον αφορά την φύση, την προέλευση και την κυριότητα τέτοιας περιουσίας, συμμετοχή σε μία από τις ανωτέρω πράξεις, σύσταση οργάνωσης για τη διάπραξή της κ.λ.π., υποκειμενικά δε άμεσο δόλο ως προς την παράνομη προέλευση των εσόδων, επί πλέον δε στον πρώτο τρόπο τέλεσης του εγκλήματος, δηλαδή τη μετατροπή ή μεταβίβαση περιουσίας και σκοπό συγκάλυψης της αληθούς προέλευσης της περιουσίας αυτής, ή παροχή συνδρομής σε άλλον που εμπλέκεται στις δραστηριότητες αυτές, προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των πράξεών του. Απαιτείται, δηλαδή, σκοπός δημιουργίας σύγχυσης ως προς το νομιμοποιούμενο αντικείμενο ή το πρόσωπο του δράστη που το εξασφάλισε. Πρόκειται για έγκλημα υπαλλακτικά μικτό και με υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση, έγκλημα δηλαδή σκοπού, ο οποίος συνίσταται στην επιδίωξη συγκάλυψης της προέλευσης περιουσίας ή παροχή σε άλλον συνδρομής για συγκάλυψη. Προϋποθέτει, επίσης, την τέλεση ενός άλλου (βασικού) εγκλήματος, (εγκληματική δραστηριότητα), εκ του οποίου κάποιος (υπαίτιος ή άλλος), αποκόμισε παράνομα έσοδα (περιουσία). Όταν δε αυτουργός της πράξης είναι το ίδιο πρόσωπο, συρρέει με εκείνο πραγματικά, με διακεκριμένη και διαφορετική καθένα απαξία (ΑΠ 286/2019, ΑΠ 1080/2019, ΑΠ 54/2017).
  Περαιτέρω, το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα δεν στοιχειοθετείται χωρίς το προηγούμενο βασικό αδίκημα. Η βασική δε αυτή εγκληματική δραστηριότητα, η οποία αναγκαίως ερευνάται, δεν πρέπει να εικάζεται ή να πιθανολογείται, αλλά πρέπει να προσδιορίζεται επαρκώς και εξατομικευμένα ως προς το χρόνο τέλεσης και τους δράστες αυτής, έστω και αν δεν υπάρχει κατ’ αυτών κατηγορία. Κύρια πράξη του πολύπρακτου αυτού εγκλήματος είναι η «νομιμοποίηση», ενώ οι επιμέρους πράξεις συνιστούν τρόπους τέλεσής του. Επομένως, οι πράξεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 3691/2008 δεν παράγουν τεκμήριο νομιμοποίησης, αλλά αυτές πρέπει να είναι αντικειμενικά πρόσφορες να οδηγήσουν σε νομιμοποίηση του υλικού αντικειμένου, αλλά και να αντιστοιχούν πράγματι σε «νομιμοποίηση». Ως τρόπος τέλεσης του εγκλήματος της νομιμοποίησης τυποποιείται αυτοτελώς και η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σ’ αυτόν ή τη διακίνηση μέσω αυτού εσόδων.
  Συνεπώς, η απλή και μόνον κατάθεση σε τράπεζα του προϊόντος εγκλήματος, μπορεί, εφόσον αποδεικνύεται και η συνδρομή του σκοπού να προσδοθεί νομιμοφάνεια, να θεωρηθεί ως αυτοτελής πράξη νομιμοποίησης (ΑΠ 286/2019, ΑΠ 593/2018, ΑΠ 176/2019, ΑΠ 1290/2017).
  Σημειώνεται δε, ότι και υπό το καθεστώς των προϊσχυσάντων περί νομιμοποίησης παράνομων εσόδων Ν. 2331/1995 και Ν. 3424/2005 η ως άνω κατάθεση σε τράπεζα θεωρείτο μορφή «απόκρυψης» (ΑΠ 1166/2019).
  Περαιτέρω, κατά το άρ. 45 παρ.1 περ.γ’ του ν. 3691/2008 διαπράττεται «διακεκριμένη μορφή νομιμοποίησης εσόδων», μεταξύ άλλων περιπτώσεων, αν ο δράστης ενεργεί τέτοιες πράξεις κατ’ επάγγελμα. Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 περ. στ’ του ΠΚ «κατ’ επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος» συντρέχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισμό εισοδήματος. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για την κατ επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος απαιτείται, αντικειμενικά μεν επανειλημμένη τέλεση αυτού, χωρίς απαραιτήτως να έχει προηγηθεί και καταδίκη του δράστη, υποκειμενικά δε σκοπός του δράστη να πορισθεί εισόδημα από την επανειλημμένη τέλεσή του. Επίσης, κατ’ επάγγελμα τέλεση συντρέχει και όταν η αξιόποινη πράξη τελείται για πρώτη φορά, όχι όμως ευκαιριακώς, αλλά βάσει σχεδίου, δηλαδή, όταν από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης και την οργανωμένη ετοιμότητά του με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης, προκύπτει σκοπός αυτού για πορισμό εισοδήματος. Η κατ’ επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος αποτελεί επιβαρυντική περίσταση που επιτείνει την τιμώρηση του βασικού εγκλήματος (ΑΠ 28/2021).

  Περαιτέρω, η απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. του ιδίου Κώδικα λόγο αναίρεσης, υπάρχει, προκειμένου για καταδικαστική απόφαση, όταν εκτίθενται σε αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος και να αναφέρονται οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικοί συλλογισμοί με βάση τους οποίους υπήχθησαν τα περιστατικά που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προκύπτει από την απόφαση με βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί υπόψη και εκτιμηθεί όλα στο σύνολο τους και όχι ορισμένα μόνο από αυτά ή μερικά κατ’ επιλογήν, όπως επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 Κ.Π.Δ. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να μνημονεύονται όλα, κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα κλπ), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και μνείας του τι προέκυψε χωριστά από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισμένα από αυτά, δεν υποδηλώνει ότι δε λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Δεν αποτελούν όμως λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, και ειδικότερα η εσφαλμένη εκτίμηση εγγράφων, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της μεταξύ τους αξιολογικής συσχέτισης, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι κατ’ αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, διότι ενυπάρχει στην θέληση παραγωγής των πραγματικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος και εξυπακούεται ότι υπάρχει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από την πραγμάτωση των περιστατικών αυτών, εκτός αν ο νόμος αξιώνει πρόσθετα στοιχεία για το αξιόποινο, όπως η γνώση ορισμένου περιστατικού ή σκοπός επέλευσης ορισμένου πρόσθετου αποτελέσματος, όπως συμβαίνει στην ως άνω αξιόποινη πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, για την κατάφαση της υποκειμενικής υπόστασης της οποίας απαιτούνται, κατά τα προεκτεθέντα, αμφότερα (σκοπός και γνώση) – (ΑΠ 286/2019, ΑΠ 1080/2019).

  Εξάλλου, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε’ του ΚΠΔ, λόγο αναίρεσης, αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εσφαλμένη ερμηνεία υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόμο διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υπάρχει όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφαρμόστηκε. Περίπτωση, δε εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διάταξης, αυτής, η οποία υπάρχει, όταν στο πόρισμα της απόφασης που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του αιτιολογικού με το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης (ΟλΑΠ 1/2020, ΟλΑΠ 3/2008).

  III. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. 170/2020 απόφαση, το Πενταμελές Εφετείο Θράκης, που την εξέδωσε σε δεύτερο βαθμό, ενώπιον του οποίου ο κατηγορούμενος και ήδη αναιρεσείων εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισής του, δέχθηκε ανελέγκτως στο σκεπτικό του, μετά από εκτίμηση των αναφερόμενων κατ’ είδος αποδεικτικών μέσων (ένορκες καταθέσεις μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης, αναγνωσθέντα πρακτικά συνεδρίασης και απόφαση πρωτοβάθμιας δίκης και αναγνωσθέντα έγγραφα), ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
  Στις 05.06.2009 και περί ώρα 02:00′, άνδρες του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών, εκτελούντες διατεταγμένη υπηρεσία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη λαθρομεταναστών, εντόπισαν στο 40° χλμ της παλαιάς Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης – Κήπων και πλησίον αυτής, στην περιοχή του Πέπλου, με τη χρήση θερμικής κάμερας, ομάδα 30 περίπου λαθρομεταναστών, οι οποίοι θεωρήθηκε ότι επρόκειτο να επιβιβασθούν σε κάποιο όχημα, για να προωθηθούν στο εσωτερικό της Χώρας και έθεσαν αυτήν υπό παρακολούθηση. Περί ώρα 02:20′, η εν λόγω ομάδα μετακινήθηκε σε παρακείμενη γέφυρα κάτω από την Εγνατία Οδό. Οι άνδρες του άνω Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης μετακινήθηκαν κοντά στη γέφυρα, για να έχουν καλύτερη οπτική επαφή και πλησίασαν την ομάδα σε απόσταση 10-15 μ. περίπου. Περί ώρα 02:40′, διήλθαν από το σημείο εκείνο τα υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας: (α) … ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας MERCEDES, (β) … ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας CITROEN και (γ) … τουριστικό λεωφορείο μάρκας IVECO, λευκού χρώματος, το οποίο με οπισθοπορεία εισήλθε κάτω από τη γέφυρα, όπου ήταν η ομάδα των λαθρομεταναστών. Τα δύο ΕΧΕ αυτοκίνητα, αφού επέστρεψαν μέσω της παλαιάς Ε.Ο. στο σημείο όπου ανέμεναν οι λαθρομετανάστες, για να επιβιβασθούν στο λεωφορείο, το μεν … ΙΧΕ αυτοκίνητο συνέχισε την πορεία του, κινούμενο με μικρή ταχύτητα, το δε … ΙΧΕ αυτοκίνητο σταμάτησε και ο οδηγός του καθοδήγησε τους λαθρομετανάστες να επιβιβασθούν στο χώρο των αποσκευών του λεωφορείου, του οποίου ο οδηγός δεν κατήλθε και ανέμενε την ολοκλήρωση της επιβίβασης των λαθρομεταναστών, για να αναχωρήσει. Αμέσως μετά την επιβίβαση των λαθρομεταναστών, ξεκίνησε το λεωφορείο. Προπομπός αυτού ετέθη το … ΕΧΕ αυτοκίνητο, ενώ το … ΙΧΕ αυτοκίνητο ακολουθούσε αυτό (λεωφορείο). Τα άνω οχήματα διήλθαν από το χωριό Πέπλος προς την Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης – Ορεστιάδας και μέσω αυτής εισήλθαν στην Εγνατία Οδό και κινήθηκαν με κατεύθυνση προς την Αλεξανδρούπολη. Στον κόμβο της ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς το λεωφορείο και το … ΕΧΕ αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου του λεωφορείου, διαπιστώθηκε ότι στο χώρο των αποσκευών επέβαιναν οι αναφερόμενοι παραπάνω 30 λαθρομετανάστες, υπήκοοι Πακιστάν, οι οποίοι είχαν εισέλθει παράνομα στο ελληνικό έδαφος, τις βράδυνες ώρες της 4ης.06.2009, από αδιευκρίνιστο σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου, χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα, αυτούς δε διεκπεραίωσαν, μέσω του ποταμού Έβρου, με πλαστική βάρκα, δύο Τούρκοι διακινητές, τα στοιχεία των οποίων δεν διακριβώθηκαν. Τους αλλοδαπούς, οι οποίοι πεζή κινήθηκαν στο προσυμφωνηθέν σημείο συνάντησης και επιβιβάσθηκαν στο προαναφερθέν λεωφορείο, προώθησαν στο εσωτερικό της χώρας ο οδηγός του λεωφορείου Π. Ε. του Δ., κάτοικος Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, ο οδηγός του … ΕΧΕ αυτοκινήτου Ι. Ν. του Α., ο οποίος σημειωτέον δεν συνελήφθη, και ο νυν κατηγορούμενος Ν. Ι. του Χ., κάτοικος … , συνταξιούχος αστυνομικός, γνώστης της τουρκικής γλώσσας, οδηγός του … ΙΧΕ αυτοκινήτου, οι οποίοι είχαν μεταβεί στο προαναφερθέν σημείο, έχοντας οι δύο πρώτοι ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη για να παραλάβουν τους αλλοδαπούς, μετά από προσυνεννόηση με τους δύο Τούρκους διακινητές, και με σκοπό να τους μεταφέρουν παράνομα στην Αθήνα, έναντι ανταλλάγματος 8.000 ευρώ από καθένα λαθρομετανάστη. Κατά τον έλεγχο του … ΙΧΕ αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας της Α. Μ. του Ζ., με την οποία συμβιούσε ο κατηγορούμενος (Ν. Ι.), βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, από τα οποία τα δύο ήταν απενεργοποιημένα, ο δε κατηγορούμενος αρνήθηκε να τα ενεργοποιήσει, προκειμένου να ελεγχθούν οι κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν από αυτά ή προς αυτά και δύο φορητοί ασύρματοι, που, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, ήταν συντονισμένοι στη συχνότητα που χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία. Ακολούθησε η σύλληψη των οδηγών των οχημάτων και των λαθρομεταναστών και όλοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών. Σε έρευνα που επακολούθησε στην οικία του κατηγορουμένου Ν. Ι. στην …, επί της οδού …, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
  (α) εντός χάρτινης σακούλας στο πατάρι επάνω από το λουτρό το χρηματικό ποσό των 128.270,00€,
  (β) επάνω στο τραπέζι του σαλονιού το χρηματικό ποσό των 1.400,00€,
  (γ) σε συρτάρι επίπλου, εντός φακέλου, που εξωτερικά έφερε την ένδειξη «01.06.2009 = 500€ “ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ”», το χρηματικό ποσό των 500,00€.
  Επίσης, σε έρευνα του υπ’ αριθ. … ΙΧΕ αυτοκινήτου, μάρκας VW τύπου GOLF, ιδιοκτησίας του κατηγορουμένου Ν. Ι., βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
  (α) το χρηματικό ποσό των 22.100,006,
  (β) επτά (7) βιβλιάρια καταθέσεων τραπεζών (2 της Αγροτικής, 1 της Πειραιώς, 1 της ATTICA, 1 της ASPIS επ’ ονόματι του ιδίου και δύο (2) επ’ ονόματι της Ζ. Μ. της EUROBANK), ένα (1) μπλοκ επιταγών και πέντε (5) κάρτες τραπεζών ανάληψης χρημάτων εκ των οποίων τέσσερις (4) του άνω κατηγορουμένου (1 της ATTICA, 1 της MILLENIUM, 1 της Εθνικής, 1 της EUROBANK) και μία (1) της ATTICA της Α. Μ..
  Έπειτα από την άνω επιχείρηση της αστυνομίας, σχηματίστηκε η με αριθ. Β.Μ. Βφ 09/50 δικογραφία σε βάρος του Π. Ε. του Δ. και του νυν κατηγορουμένου Ν. Ι. του Χ., στα πλαίσια της οποίας ασκήθηκε σε βάρος του δευτέρου ποινική δίωξη για:
  (α) άμεση συνεργεία σε παράνομη μεταφορά – προώθηση στο εσωτερικό της χώρας υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος, κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα,
  (β) παράβαση του άρθρου 187 παρ. 3 εδ. β’ ΠΚ και
  (γ) παράβαση του άρθρου 62 παρ. 1 του Ν. 3431/2006 και παραπέμφθηκαν αυτοί ενώπιον του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρούπολης.
  Με την υπ’ αριθ. 690/8-6-2009 απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου, καταδικάσθηκε ο Ν. Ι. πρωτόδικα για την πρώτη πράξη σε ποινή φυλάκισης τριάντα (30) μηνών και χρηματική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) για καθένα μεταφερόμενο αλλοδαπό, για τη δεύτερη πράξη σε ποινή φυλάκισης τριών (3) μηνών και για την τρίτη πράξη σε ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) και συνολικά σε ποινή φυλάκισης τριακοσίων είκοσι τεσσάρων (324) μηνών και χρηματική ποινή εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων ευρώ (161.000,00€).
  Κατά της απόφασης αυτής, ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση, και σε δεύτερο βαθμό, με την υπ’ αριθ. 1042/9-9-2009 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης καταδικάσθηκε για την πρώτη πράξη σε ποινή φυλάκισης τριάντα (30) μηνών και χρηματική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) για καθένα μεταφερόμενο αλλοδαπό, για τη δεύτερη πράξη σε ποινή φυλάκισης τριών (3) μηνών και για την τρίτη πράξη σε ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) και συνολικά σε ποινή φυλάκισης διακοσίων εξήντα έξι (266) μηνών και χρηματική ποινή εκατόν δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (102.800,00€). Ειδικότερα, σύμφωνα με το αιτιολογικό της ανωτέρω απόφασης, κρίθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος και για τις τρεις πράξεις που του αποδίδονταν, με το αιτιολογικό ότι «παρείχε άμεση συνέργεια στον οδηγό του … τουριστικού λεωφορείου Π. Ε. του Δ., που μετέφερε παράνομα τους λαθρομετανάστες στο εσωτερικό της χώρας, καίτοι δεν είχαν δικαίωμα εισόδου, γεγονός το οποίο γνώριζε ο κατηγορούμενος, καθοδηγώντας και βοηθώντας τούς αλλοδαπούς να επιβιβαστούν στο άνω λεωφορείο και ακολουθώντας αυτό (λεωφορείο), οδηγώντας το με αριθμ. … Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, προκειμένου να ειδοποιήσει τον οδηγό του λεωφορείου, για τυχόν ύπαρξη αστυνομικών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, προέβη δε ο κατηγορούμενος στην ανωτέρω πράξη με σκοπό το παράνομο όφελος, αποτελώντας μέλος οργανωμένης ομάδος (κυκλώματος με δραστηριότητα την οργάνωση, μεταφορά και διακίνηση προσώπων που στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων και την προώθησή τους στη Χώρα από χώρες του εξωτερικού επ’ αμοιβή) κατέχοντας και χρησιμοποιώντας φορητούς ασυρμάτους, συντονισμένους στις ραδιοσυχνότητες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, ώστε να παρακολουθεί τις συνομιλίες και κινήσεις των αστυνομικών και να λαμβάνει μέτρα προς αποφυγή της συλλήψεως των μελών του κυκλώματος διακινητών, τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας για την επικοινωνία του με τους συνεργάτες του διακινητές, τις οποίες έσπευσε να απενεργοποιήσει όταν αντελήφθη ότι επίκειται ο έλεγχος του οχήματος που οδηγούσε […] χρησιμοποιώντας για τη δράση του αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας τρίτου και όχι της ιδιοκτησίας του […] ώστε να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός του από τις διωκτικές αρχές, ενώ ο σκοπός αυτού προς πορισμό εισοδήματος επιβεβαιώνεται και από τα ιδιαιτέρως μεγάλα χρηματικά ποσά, που βρέθηκαν στην κατοχή του, τόσο στην οικία του, όσο και στο αυτοκίνητο της ιδιοκτησίας του, την κατοχή των οποίων δεν δικαιολόγησε, τα όσα δε υποστήριξε αναφέροντας αορίστως ότι ο υιός του από την πώληση μηχανήματος είχε εισπράξει 50.000,00€, ότι, κατά παράκληση, κάποιος Βούλγαρος συνεργάτης τους άφησε χρήματα να δουλέψουν, επειδή εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην επιχείρησή τους ή ότι τα κέρδισε στον τζόγο δεν κρίνονται πειστικά».

  Η παραπάνω απόφαση έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη, αφού με την υπ’ αριθμ. 1615/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου απορρίφθηκε η αναίρεση που άσκησε ο κατηγορούμενος. Εξάλλου, με το υπ’ αριθ. πρωτ. …6-6-2009 έγγραφό της, η Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης ενημέρωσε την Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας για την ανωτέρω αστυνομική επιχείρηση και η εν λόγω Επιτροπή διενήργησε σχετική έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος είναι δικαιούχος διαφόρων τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων, οι οποίες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 422.862,97 ΕΥΡΩ. Ειδικότερα, από την έρευνα την Επιτροπής, προέκυψε ότι:
  (1) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 28.01.2008, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … ατομικό λογαριασμό ταμιευτηρίου σε ευρώ, που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Κατάστημα …/Αλεξανδρούπολης), στον οποίο κατέθεσε το χρηματικό ποσό των 5.000,00€, το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 11.504,166,
  (2) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 19.05.2009, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … ατομικό προθεσμιακό λογαριασμό σε ευρώ, που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Κατάστημα …/Αλεξανδρούπολης) στον οποίο κατέθεσε το χρηματικό ποσό των 40.000,00€ και το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 40.000,00€,
  (3) Στην Αλεξανδρούπολη, σης 09.04.2009, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … ατομικό προθεσμιακό λογαριασμό σε ευρώ, που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Κατάστημα …/Αλεξανδρούπολης), στον οποίο κατέθεσε το χρηματικό ποσό των 50.000,00€ και το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 50.000,00€,
  (4) Στην Αλεξανδρούπολη, σης 01.09.2008, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … απλό λογαριασμό ταμιευτηρίου, που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Κατάστημα … Αλεξανδρούπολης), στον οποίο κατέθεσε το χρηματικό ποσό των 12.000,006 και το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 24.359,08€,
  (5) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 15.06.2006, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … απλό λογαριασμό ταμιευτηρίου, που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Κατάστημα … Αλεξανδρούπολης) στον οποίο κατέθεσε το χρηματικό ποσό των 2.034,85€ και το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 203,60€,
  (6) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 08.01.2009, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … ατομικό τρεχούμενο λογαριασμό που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «MILLENIUM BANK» (Κατάστημα …/Αλεξανδρούπολης), το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 244,17€,
  (7) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 08.04.2009, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … προθεσμιακό λογαριασμό, που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «MILLENIUM BANK» (Κατάστημα …/Αλεξανδρούπολης), το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09-06-2009 ανερχόταν σε 16.800,00€,
  (8) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 09.04.2009, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … προθεσμιακό λογαριασμό, που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «MILLENIUM BANK» (Κατάστημα …/Αλεξανδρούπολης), το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 8.000,00€,
  (9) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 22.04.2009, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … προθεσμιακό λογαριασμό, που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «MILLENIUM BANK» (Κατάστημα …/Αλεξανδρούπολης), το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 12.000,00€,
  (10) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 27.04.2009, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … προθεσμιακό λογαριασμό, που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «MILLENIUM BANK» (Κατάστημα …/Αλεξανδρούπολης), το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 6.000,00€,
  (11) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 29.04.2009, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … προθεσμιακό λογαριασμό, που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «MILLENIUM BANK» (Κατάστημα …/Αλεξανδρούπολης), το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 6.000,006,
  (12) Στην Αλεξανδρούπολη, σης 01.09.2006, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … απλό λογαριασμό ταμιευτηρίου, που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (Κατάστημα …/Αλεξανδρούπολης), το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 10.340,24€,
  (13) Στην Αλεξανδρούπολη, σε ανεξακρίβωτη κατά την ανάκριση ημερομηνία, αλλά οπωσδήποτε κατά το έτος 2008, άνοιξε από κοινού με την Ε. Ι. του Δ., ως συνδικαιούχο, τον υπ’ αριθ. … λογαριασμό ταμιευτηρίου, που τηρείται στην τράπεζα «ATTICA BANK» (Κατάστημα Αλεξανδρούπολης) με κατατεθειμένο το ποσό των 534,34 ΕΥΡΩ, ο οποίος συνδέεται με τους κάτωθι τραπεζικούς προθεσμιακούς λογαριασμούς:
  (α) υπ’ αριθ. … λογαριασμό λήξεως την 24.07.2009, το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 10.000,00€,
  (β) υπ’ αριθ. … λογαριασμό λήξεως την 04.08.2009, το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 10.000,00 ΕΥΡΩ και
  (γ) υπ’ αριθ. … λογαριασμό λήξεως την 06.08.2009, το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 10.000€,
  (14) Στην Αλεξανδρούπολη, σε ανεξακρίβωτη κατά την ανάκριση ημερομηνία, αλλά οπωσδήποτε κατά τα έτη 2008 και 2009 άνοιξε από κοινού με την Α. Μ. του Ζ., ως συνδικαιούχο, τον υπ’ αριθ. … λογαριασμό ταμιευτηρίου, που τηρείται στην τράπεζα «ATTICA BANK» (Κατάστημα Αλεξανδρούπολης) με κατατεθειμένο το ποσό των 1.164,80 ΕΥΡΩ, ο οποίος συνδέεται με τους κάτωθι τραπεζικούς προθεσμιακούς λογαριασμούς: (α) υπ’ αριθ. … λογαριασμό λήξεως την 03-12-2009, το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09-06-2009 ανερχόταν σε 31.000,00 και
  (β) υπ’ αριθ. … λογαριασμό λήξεως την 12.11.2009, το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 72.000,00 ΕΥΡΩ,
  (15) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 27.02.2007, προέβη στην κατάρτιση του υπ’ αριθ. … ασφαλιστήριου συμβολαίου με την τράπεζα με την επωνυμία «ASPIS BANK» (Commercial Value) και κατέβαλε ποσό 10.000,00€,
  (16) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 27.02.2007, προέβη στην κατάρτιση του υπ’ αριθ. … ασφαλιστήριου συμβολαίου με την τράπεζα με την επωνυμία «ASPIS BANK» (Commercial Value) και κατέβαλε ποσό 10.000,00€,
  (17) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 27.02.2007, προέβη στην κατάρτιση του υπ’ αριθ. … ασφαλιστήριου συμβολαίου με την τράπεζα με την επωνυμία «ASPIS BANK» (Commercial Value) και κατέβαλε ποσό 10.000,00€,
  (18) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 27.02.2007, προέβη στην κατάρτιση του υπ’ αριθ. … ασφαλιστήριου συμβολαίου με την τράπεζα με την επωνυμία «ASPIS BANK» (Commercial Value) και κατέβαλε ποσό 10.000,00€,
  (19) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 27.02.2007, προέβη στην κατάρτιση του υπ’ αριθ. … ασφαλιστήριου συμβολαίου με την τράπεζα με την επωνυμία «ASPIS BANK» (Commercial Value) και κατέβαλε ποσό 4.000,00€,
  (20) Στην Αλεξανδρούπολη, την 01.01.2005, προέβη στην αγορά από κοινού με την Ε. Ι. του Δ., ως συνδικαιούχο, του F3 FLF EQUITY RUSSIA αμοιβαίου κεφαλαίου, που σύρεται στον υπ’ αριθ. … επενδυτικό λογαριασμό της ΑΣΠΙΣ INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ., με τρέχουσα αποτίμηση την 09.06.2009, ποσού 5.707,04€,
  (21) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 08.01.2009, προέβη στην αγορά – επένδυση 5.391,4720 μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου MILLENIUM FUNDS Α/Κ ΜΙΚΤΟ στο ατομικό χαρτοφυλάκιο υπ’ αριθ. …, η αξία των οποίων με αποτίμηση την 09.06.2009 ανέρχεται σε 13.828,59€, και
  (22) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 08.01.2009, προέβη στην αγορά – επένδυση 16.901,9160 μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου MILLENIUM BLUE CHIPS EQUITY στο ατομικό χαρτοφυλάκιο υπ’ αριθ. …, η αξία των οποίων με αποτίμηση την 09.06.2009 ανέρχεται σε 39.176,95€.

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κρίνοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα χρηματικά ως άνω ποσά αποτελούσαν προϊόντα των αξιόποινων πράξεων της παράνομης μεταφοράς – προώθησης στο εσωτερικό της χώρας υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος και της παράβασης του άρθρου 187 παρ. 3 εδ. β’ ΠΚ, και υφίστατο κατεπείγουσα περίπτωση, με τις υπ’ αριθ. 51/11-6-2009 και 57/2-7-2009 αποφάσεις του, απαγόρευσε τις κινήσεις των παραπάνω λογαριασμών. Πράγματι, τα παραπάνω ποσά και, πιο συγκεκριμένα, αυτά που κατατέθηκαν – διακινήθηκαν μετά την 1η.01.2008, δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα του κατηγορουμένου, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, είναι συνταξιούχος αστυνομικός και για τα έτη 2008 και 2009 δήλωσε συνολικό εισόδημα από κύριες και επικουρικές συντάξεις 22.226,34€ και 27.433,95€, αντίστοιχα. Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι τα χρήματα, που κατατέθηκαν και διακινήθηκαν στους λογαριασμούς αυτούς, προέρχονται από κέρδη που αποκόμισε σε στοιχηματικά παιχνίδια του ΟΠΑΠ, στα οποία συμμετείχε επί σειρά ετών (από το έτος 2006 μέχρι το έτος 2009) συστηματικά και από το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα που έλαβε μετά τη συνταξιοδότηση του από την Ελληνική Αστυνομία το έτος 2005, δεν κρίνεται βάσιμος. Στις φορολογικές δηλώσεις του κατηγορουμένου δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα ποσό ως κέρδος από τυχερά παιχνίδια, ενώ, περαιτέρω, δεν προκύπτει καμία κατάθεση χρηματικού ποσού εκ μέρους της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» σε τραπεζικό λογαριασμό του κατηγορουμένου, ώστε να δικαιολογείται ότι μέρος έστω των πιο πάνω κατατεθειμένων στις τράπεζες ποσών προέρχεται από κέρδη τυχερών παιγνίων, καθόσον, ακόμη και αν ευσταθεί ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι αποκόμισε κέρδη από τη συμμετοχή του σε παιχνίδια του ΟΠΑΠ και μάλιστα (κέρδη) ιδιαίτερα υψηλά, τα οποία, συμποσούμενα, ανέρχονται σε διάφορα, κατά τους υπολογισμούς του κατηγορουμένου, ποσά και δη σε 382.422,17 ευρώ, όπως ισχυρίσθηκε κατά την προανακριτική του εξέταση, ή σε 413.625,06 ευρώ, όπως κατέθεσε απολογούμενος ενώπιον του Ανακριτή Αλεξανδρούπολης, ή σε 430.375,70 ευρώ, σύμφωνα με όσα διατείνεται, με το έγγραφο σημείωμα του συνηγόρου υπεράσπισης του, κατά την ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου ακροαματική διαδικασία, δεν αποδεικνύεται ότι κατατέθηκαν αυτά και ενσωματώθηκαν στους προαναφερόμενους λογαριασμούς (ταμιευτηρίου ή προθεσμιακούς) και ότι, επίσης, χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ασφαλιστικών ή επενδυτικών προϊόντων ή, αντίθετα, ότι διοχετεύθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν άλλως πως. Το δε χρηματικό βοήθημα («εφάπαξ»), που έλαβε τον Σεπτέμβριο του 2005, μετά τη συνταξιοδότηση του, ως αστυνομικός της Ελληνικής Αστυνομίας, μικτού ποσού 49.507,50 ευρώ, δεν μπορεί να δικαιολογήσει το ύψος των χρηματικών του καταθέσεων και των επενδύσεών του, που ανέρχονται συνολικά σε 422.862,97 ευρώ, όπως προελέχθη. Εξάλλου, επιπροσθέτως των ανωτέρω λεχθέντων, από το γεγονός ότι, κατά την κατ’ οίκον έρευνα, που πραγματοποιήθηκε την 05.06.2009 από τους αρμόδιους αστυνομικούς της Υ.Α. Αλεξανδρούπολης και την αποκάλυψη των χρηματικών ποσών, που βρέθηκαν εντός της οικίας του και του υπ’ αριθμ. … Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας του, ουδεμία απολύτως δικαιολογία προέβαλε και δη ότι τα ανευρεθέντα ποσά αποτελούν κέρδη του από τη συμμετοχή του σε παιχνίδια του ΟΠΑΠ, μη αναφέροντας ουδέν για την προέλευση αυτών των χρημάτων, αλλά σιωπώντας, ουδεμία αμφιβολία καταλείπεται στο Δικαστήριο για την πραγματική προέλευση της εν λόγω περιουσίας, η οποία προέρχεται από την παράνομη δραστηριότητά του της διακίνησης αλλοδαπών. Τούτο ενισχύεται και εκ του ότι ο κατηγορούμενος, απολογούμενος ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρούπολης, την 08.06.2009, κατά την εκδίκαση της εναντίον του κατηγορίας για την άμεση συνεργεία σε παράνομη μεταφορά – προώθηση στο εσωτερικό της χώρας υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος, κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα, ουδέν συγκεκριμένο ανέφερε περί κερδών σε παιχνίδια του ΟΠΑΠ, αλλά ερωτηθείς για την προέλευση των χρηματικών ποσών που ανευρέθηκαν στην οικία του και στο αυτοκίνητο του, όλως αορίστως ανέφερε ότι ασχολείται με τη χρυσοθηρία, ότι διατηρεί επιχείρηση εμπορίας καυσοξύλων από κοινού με το γιο του στη Βουλγαρία, ότι «παίζει πνευματικά στο καζίνο, όταν είναι να κερδίσει», ότι, επειδή εμπορεύεται, διατηρούσε στο ντουλάπι, του μπάνιου 150.000 ευρώ, ότι κέρδισε 15.000 ευρώ στο καζίνο της Βουλγαρίας, ότι έλαβε από το γιο του το ποσό των 48.000 ευρώ από ένα μηχάνημα που πώλησε ο τελευταίος και ότι έλαβε από το γιο του το ποσό των 35.000 ευρώ, για να το καταβάλει σε έναν βούλγαρο, στον οποίον το όφειλαν. Εν τέλει, ο κατηγορούμενος σε κανένα στάδιο των ποινικών σε βάρος του διαδικασιών δεν εξήγησε για ποιο λόγο προέβη σε κατακερματισμό των χρηματικών ποσών, που ισχυρίζεται ότι κέρδισε, σε πλειάδα τραπεζικών λογαριασμών διαφόρων τραπεζών και πώς ευσταθεί ο ισχυρισμός του ότι, αν και χαμηλοσυνταξιούχος του Δημοσίου, ήταν δεινός παίκτης του ΟΠΑΠ, αποκερδαίνοντας μάλιστα σε συνεχόμενα έτη (επί συναπτή τετραετία) κέρδη μεγάλου ύψους, γεγονός αντικειμενικά ασύνηθες και απορίας άξιο. Από τα προεκτεθέντα, αποδεικνύεται ότι ο κατηγορούμενος, ακολουθώντας ένα συνολικό σχεδιασμό από την οργανωμένη εγκληματική του δραστηριότητα σχετικά με τη διακίνηση παράτυπων αλλοδαπών μέχρι και τη νομιμοποίηση των προερχομένων από τη παράνομη δράση του εσόδων, κατείχε και χρησιμοποίησε περιουσία, για την οποία συγκάλυψε την αλήθεια περί την πραγματική της προέλευση, γνωρίζοντας, κατά το χρόνο που περιήλθε αυτή στην κατοχή του, ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα και, συγκεκριμένα, από οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα που ανέπτυξε σχετικά με παράνομη διακίνηση αλλοδαπών που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου στη Χώρα, χρησιμοποίησε δε τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ήτοι τα παραπάνω αναφερόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με την τοποθέτηση σ’ αυτά και τη διακίνηση μέσω αυτών εσόδων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα, ενώ από την υποδομή που είχε διαμορφώσει, ήτοι το άνοιγμα περισσότερων τραπεζικών λογαριασμών σε περισσότερα του ενός χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στους οποίους (λογαριασμούς) μάλιστα έθετε τρίτα άτομα ως συνδικαιούχους, σε χρόνους πριν και μετά την τέλεση από μέρους του του βασικού αδικήματος, προκύπτει ότι έδρασε βάσει οργανωμένου σχεδίου και όχι ευκαιριακά και, επομένως, προκύπτει σκοπός του για πορισμό εισοδήματος, απορριπτομένου του ισχυρισμού του περί τέλεσης της πράξης στην πλημμεληματική της μορφή και, κατά συνέπεια, επειδή παρήλθε οκταετία από τη χρόνο τέλεσης της πράξης, περί παύσης της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής. Επομένως ο κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί ένοχος, όπως κατηγορείται” Με βάση τις παραδοχές αυτές το ως άνω δικάσαν Δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσείοντα για την αξιόποινη πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα, κατά τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 13 ε’, 14, 16, 17, 18, 26, 27, 51, 52, 57, 76, 79 και 80 του ισχύοντος από 01.07.2019 ΠΚ και των άρθρων 2,3 περ.α’και ιγ, 45 παρ.1 στοιχ.γ-α του ν.3691/2008.
  Ειδικότερα δε, τον κήρυξε ένοχο του ότι: «Στους κατωτέρω αναφερόμενους τόπους και χρόνους, αφενός μεν κατείχε και χρησιμοποίησε περιουσία, για την οποία συγκάλυψε την αλήθεια περί την πραγματική της προέλευση, γνωρίζοντας, κατά το χρόνο που περιήλθε αυτή στην κατοχή του, ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα και, συγκεκριμένα, από τις πράξεις:
  (α) της εγκληματικής οργάνωσης (άρθρο 187 παρ. 3 Π.Κ) και
  (β) της άμεσης συνέργειας σε παράνομη μεταφορά – προώθηση υπηκόων τρίτης χώρας που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος, κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα (άρθρο 88 παρ. 1β του προΐσχύσαντος Ν. 3386/2005 και ήδη 30 παρ. 1β του Ν. 4251/2014 σε συνδ. με άρθ. 46 παρ. 1β ΠΚ), αφετέρου δε χρησιμοποίησε τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ήτοι τα κάτωθι αναφερόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με την τοποθέτηση σ’ αυτά και τη διακίνηση μέσω αυτών εσόδων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα και, συγκεκριμένα, από τις ανωτέρω αναφερόμενες αξιόποινες πράξεις, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα. Στην πράξη δε αυτή, προέβη κατ’ επάγγελμα. Ειδικότερα:
  (1) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 28.01.2008, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … ατομικό λογαριασμό ταμιευτηρίου σε ευρώ που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Κατάστημα …/Αλεξανδρούπολης) στον οποίο κατέθεσε το χρηματικό ποσό των 5.000,00€, το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 11.504,16€,
  (2) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 19.05.2009, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … ατομικό προθεσμιακό λογαριασμό σε ευρώ που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Κατάστημα …/Αλεξανδρούπολης) στον οποίο κατέθεσε το χρηματικό ποσό των 40.000,00€ και το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 40.000,00€,
  (3) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 09.04.2009, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … ατομικό προθεσμιακό λογαριασμό σε ευρώ που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Κατάστημα …/Αλεξανδρούπολης) στον οποίο κατέθεσε το χρηματικό ποσό των 50.000,00€ και το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 50.000,00€,
  (4) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 01.09.2008, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … απλό λογαριασμό ταμιευτηρίου που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Κατάστημα … Αλεξανδρούπολης) στον οποίο κατέθεσε το χρηματικό ποσό των 12.000,00€ και το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 24.359,08€,
  (5) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 15.06.2006, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … απλό λογαριασμό ταμιευτηρίου που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Κατάστημα … Αλεξανδρούπολης) στον οποίο κατέθεσε το χρηματικό ποσό των 2.034,85€ και το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 203,60€,
  (6) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 08.01.2009, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … ατομικό τρεχούμενο λογαριασμό που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «MILLENIUM BANK» (Κατάστημα …/Αλεξανδρούπολης) το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 244,17€,
  (7) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 08.04.2009, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … προθεσμιακό λογαριασμό που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «MILLENIUM BANK» (Κατάστημα …/Αλεξανδρούπολης) το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 16.800,00€,
  (8) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 09.04.2009, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … προθεσμιακό λογαριασμό που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «MILLENIUM BANK» (Κατάστημα …/Αλεξανδρούπολης) το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 8.000,00€,
  (9) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 22.04.2009, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … προθεσμιακό λογαριασμό που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «MILLENIUM BANK» (Κατάστημα …/Αλεξανδρούπολης) το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 12.000,00€,
  (10) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 27.04.2009, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … προθεσμιακό λογαριασμό που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «MILLENIUM BANK» (Κατάστημα …/Αλεξανδρούπολης) το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 6.000,00€,
  (11) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 29-04-2009, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … προθεσμιακό λογαριασμό που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «MILLENIUM BANK» (Κατάστημα …/Αλεξανδρούπολης) το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 6.000,00€,
  (12) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 01.09.2006, άνοιξε τον υπ’ αριθ. … απλό λογαριασμό ταμιευτηρίου που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (Κατάστημα …/ Αλεξανδρούπολης) το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 10.340,24€,
  (13) Στην Αλεξανδρούπολη, σε ανεξακρίβωτη κατά την ανάκριση ημερομηνία αλλά οπωσδήποτε κατά το έτος 2008, άνοιξε από κοινού με την Ε. Ι. του Δ., ως συνδικαιούχο, τον υπ’ αριθ. … λογαριασμό ταμιευτηρίου, που τηρείται στην τράπεζα «ATTICA BANK» (Κατάστημα Αλεξανδρούπολης) με κατατεθειμένο το ποσό των 534,346, ο οποίος συνδέεται με τους κάτωθι τραπεζικούς προθεσμιακούς λογαριασμούς:
  (α) υπ’ αριθ. … λογαριασμό λήξεως την 24.07.2009, το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 10.000,00€,
  (β) υπ’ αριθ. … λογαριασμό λήξεως την 04.08.2009, το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 10.000,00€ και
  (γ) υπ’ αριθ. … λογαριασμό λήξεως την 06.08.2009, το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 10.000,00€,
  (14) Στην Αλεξανδρούπολη, σε ανεξακρίβωτη κατά την ανάκριση ημερομηνία αλλά οπωσδήποτε κατά τα έτη 2008 και 2009 άνοιξε από κοινού με την Α. Μ. του Ζ., ως συνδικαιούχο, κατόπιν κοινής απόφασης τους, τον υπ’ αριθ. … λογαριασμό ταμιευτηρίου, που τηρείται στην τράπεζα «ATTICA BANK» (Κατάστημα Αλεξανδρούπολης) με κατατεθειμένο το ποσό των 1.164,80€, ο οποίος συνδέεται με τους κάτωθι τραπεζικούς προθεσμιακούς λογαριασμούς:
  (α) υπ’ αριθ. … λογαριασμό λήξεως την 03.12.2009, το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 31.000,00€ και
  (β) υπ’ αριθ. … λογαριασμό λήξεως την 12.11.2009, το υπόλοιπο του οποίου μέχρι την 09.06.2009 ανερχόταν σε 72.000,00€,
  (15) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 08.01.2009, προέβη στην αγορά – επένδυση 5.391,4720 μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου MILLENIUM FUNDS Α/Κ ΜΙΚΤΟ στο ατομικό χαρτοφυλάκιο υπ’ αριθ. …, η αξία των οποίων με αποτίμηση την 09.06.2009 ανέρχεται σε 13.828,59€, και
  (16) Στην Αλεξανδρούπολη, στις 08.01.2009, προέβη στην αγορά – επένδυση 16.901,9160 μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου MILLENIUM BLUE CHIPS EQUITY στο ατομικό χαρτοφυλάκιο υπ’ αριθ. …, η αξία των οποίων με αποτίμηση την 09.06.2009 ανέρχεται σε 39.176,95€.
  Όλα τα ανωτέρω χρηματικά ποσά, που κατέθεσε στους παραπάνω τραπεζικούς λογαριασμούς των ως άνω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που άνοιξε επ’ ονόματι του και επ’ ονόματι των πιο πάνω προσώπων ως συνδικαιούχων, καθώς και σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, γνώριζε, κατά το χρόνο που περιήλθαν στην κατοχή του και κατά το χρόνο κατάθεσης τους, ότι προέρχονταν από την τέλεση από μέρους του των αξιόποινων πράξεων:
  (α) της εγκληματικής οργάνωσης (συμμορίας) και, ειδικότερα, της ένωσής του με τον Π. Ε. του Δ. και με δύο ακόμη Τούρκους διακινητές αγνώστων λοιπών στοιχείων για τη διάπραξη του πλημμελήματος της άμεσης συνέργειας σε παράνομη μεταφορά – προώθηση υπηκόων τρίτης χώρας που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος, κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα, με επιδίωξη οικονομικού οφέλους και
  (β) της άμεσης συνέργειας σε παράνομη μεταφορά – προώθηση υπηκόων τρίτης χώρας που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος, κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα, που τέλεσε την 05.06.2009 στο 1ο χλμ της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης – Συνόρων (κόμβος ΒΙ.ΠΕ. της Εγνατίας Οδού) και αφορούσε την άμεση συνδρομή του στον Π. Ε. του Δ. για την παράνομη μεταφορά – προώθηση από μέρους του τριάντα (30) υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος, έκαστος των οποίων είχε καταβάλει είτε πριν είτε μετά τον άνω χρόνο τέλεσης του αδικήματος το ποσό των 8.000,006 στα κυκλώματα διακίνησης λαθρομεταναστών, τμήμα του οποίου καταβλήθηκε σ’ αυτόν ως αμοιβή για την τέλεση της συνέργειας στην παράνομη μεταφορά, για τις οποίες (αξιόποινες πράξεις) κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε αμετάκλητα με την υπ’ αριθ. 1042/09-09-2009 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Θράκης, σε συνολική ποινή φυλάκισης διακοσίων εξήντα έξι (266) μηνών (εκτιτέων των δέκα ετών) και συνολική χρηματική ποινή εκατόν δύο χιλιάδων και οκτακοσίων (102.800) ευρώ. Ακολουθώντας δε ένα συνολικό σχεδιασμό από την οργανωμένη εγκληματική του δραστηριότητα σχετικά με τη διακίνηση παράτυπων αλλοδαπών μέχρι και τη νομιμοποίηση των προερχομένων από την παράνομη δράση του εσόδων, άνοιξε τους παραπάνω τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους κατέθεσε τα ανωτέρω χρηματικά ποσά και αγόρασε τα πιο πάνω χρηματοπιστωτικά προϊόντα (αμοιβαία κεφάλαια), συγκαλύπτοντας την αλήθεια περί την πραγματική προέλευση της ως άνω περιουσίας, προκειμένου να προσδώσει στην παράνομη αυτή δραστηριότητά του νομιμοφανή υπόσταση, ενώ από την υποδομή που είχε διαμορφώσει, ήτοι το άνοιγμα περισσότερων τραπεζικών λογαριασμών σε περισσότερα του ενός χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στους οποίους έθεσε ως συνδικαιούχους περισσότερα πρόσωπα, σε χρόνους προ και μετά την τέλεση από μέρους του των βασικών αδικημάτων, προκύπτει ότι έδρασε βάσει οργανωμένου σχεδίου και όχι ευκαιριακά και επομένως προκύπτει σκοπός του για πορισμό εισοδήματος».

  IV. Με αυτά που δέχθηκε το Πενταμελές Εφετείο Θράκης, κατά το συνδυασμό σκεπτικού και διατακτικού, δεν διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφαση του την απαιτούμενη από τις ανωτέρω διατάξεις του Συντάγματος και του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία αναφορικά με την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα, για την οποία κήρυξε ένοχο τον ως άνω κατηγορούμενο-αναιρεσείοντα. Ειδικότερα, αναιτιολόγητα και αντιφατικά, αλλά και κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, που αναφέρονται στην ανωτέρω νομική σκέψη, δέχεται ότι ο κατηγορούμενος και ήδη αναιρεσείων προέβη κατά το χρονικό διάστημα από την 01.01.2005 έως τις 09.06.2009 σε κατ’ ιδίαν πράξεις νομιμοποίησης εσόδων που αποκόμισε από την πράξη της άμεσης συνέργειας σε παράνομη μεταφορά – προώθηση στο εσωτερικό της χώρας υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είχαν νόμιμο δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα , οι οποίες (πράξεις νομιμοποίησης εσόδων) συνίστανται κατά τις παραδοχές της προσβαλλόμενης απόφασης σε χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, ήτοι σε τοποθέτηση και διακίνηση των αναφερομένων χρηματικών ποσών στους αναφερομένους τραπεζικούς λογαριασμούς (ταμιευτηρίου και προθεσμιακούς) στα αναφερόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε αγορά των αναφερομένων ασφαλιστικών και επενδυτικών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα δέχεται ότι το παραπάνω βασικό αδίκημα για το οποίο ο κατηγορούμενος έχει αμετάκλητα κριθεί ένοχος και καταδικαστεί, ήτοι αυτό της άμεσης συνέργειας σε παράνομη μεταφορά-προώθηση στο εσωτερικό της χώρας υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είχαν νόμιμο δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα, από το οποίο δέχεται ότι προήλθαν τα φερόμενα ως νομιμοποιηθέντα έσοδα, τελέστηκε από τον κατηγορούμενο στις 05.06.2009, ήτοι σε χρόνο που έπεται της νομιμοποίησης των εξ αυτού εσόδων, τουλάχιστον όσον αφορά το χρονικό διάστημα από την 01.01.2005 έως τις 05.06.2009, χωρίς καμιά περαιτέρω αιτιολογία ως προς την ειδικότερη προέλευση των εσόδων αυτών. Περαιτέρω δε, αναφορικά με το χρονικό διάστημα μετά τη τέλεση του βασικού εγκλήματος, ήτοι από τις 05.06.2009 έως τις 09.06.2009, δεν γίνεται καμία αναφορά στην προσβαλλόμενη απόφαση περιστατικών κινήσεων των επιμέρους αναφερομένων τραπεζικών λογαριασμών του κατηγορούμενου – αναιρεσείοντος, έτσι ώστε να προκύψει ότι έγινε εκ μέρους του τοποθέτηση – διακίνηση μέσω αυτών εσόδων που φέρεται ότι αποκόμισε από την τέλεση της προαναφερθείσας εγκληματικής δραστηριότητας. Επομένως, όλοι οι σχετικοί, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. δ’ και ε’ ΚΠΔ, λόγοι της υπό κρίσης αναίρεσης, με τους οποίους πλήττεται η προβαλλόμενη απόφαση για τις ως άνω πλημμέλειες, είναι βάσιμοι και πρέπει να γίνουν δεκτοί, παρελκούσης της έρευνας των λοιπών λόγων αυτής. Ως εκ τούτου, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς τις καταδικαστικές διατάξεις της αναφορικά με την αξιόποινη πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα, συνακόλουθα δε και ως προς τις διατάξεις της περί επιβολής ποινής για την ως άνω πράξη και δήμευσης των ανηκόντων στον αναιρεσείοντα τραπεζικών λογαριασμών και μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλους Δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 του ΚΠΔ).

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
  ΑΝΑΙΡΕΙ την υπ’ αριθ. 170/2020 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης, και δη ως προς τις καταδικαστικές για τον αναιρεσείοντα διατάξεις της αναφορικά με την αξιόποινη πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και συνακόλουθα ως προς τις διατάξεις της περί επιβολής σ’ αυτόν ποινής για την ως άνω πράξη και δήμευσης των ανηκόντων σ’ αυτόν τραπεζικών λογαριασμών και μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.

  ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους Δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

  Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 14 Ιανουαρίου 2022.

  Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την 1η Φεβρουαρίου 2022.
  Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ