Εγκύκ. Εισ.ΑΠ 5/2024Καταχώρηση ποινικών αποφάσεων στο ειδικό βιβλίο του άρθρ. 473§3 ΚΠΔ  –   

112
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ  ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΌΥ Αθήνα, 21-3-2024  Αρ. Πρωτ: 2199 Αρ. Εγκυκλίου: 5

προς

τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι’ αυτών προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφέρειάς τους. ΘΕΜΑ : Καταχώρηση ποινικών αποφάσεων στο ειδικό βιβλίο ΤΟΙ-) άρθρ. 473§3 ΚΠΔ. Είναι προ πολλού απολύτως γνωστό στον νομικό κόσμο ότι, για να κριθεί αρμοδίως το εμπρόθεσμο ή μη της αίτησης αναίρεσης, έχει καθοριστική σημασία η ημερομηνία καταχώρησης της υποκείμενης σε αναίρεση καθαρογραμμένης ποινικής απόφασης από τον γραμματέα της έδρας του εκδόσαντος αυτήν δικαστηρίου, όχι σε οποιοδήποτε βιβλίο της Γραμματείας του τελευταίου, όπως λ.χ στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 142§2 ΚΠΔ, το οποίο έχει άλλη αποστολή, αλλά μόνο στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473§3 ΚΠΔ, όπως αντικ. με το άρθρο 140 ν. 4855/21, το οποίο εξυπηρετεί αποκλειστικά την ανωτέρω νευραλγική αποστολή. Παρά ταύτα όχι λίγες φορές μας υποβάλλονται δικογραφίες μαζί με τις πρσβληθείσες με αίτηση αναίρεσης ποινικές αποφάσεις, στο σώμα των οποίων με σφραγίδα ή με κείμενο ή ακόμα με υπηρεσιακή εκτός σώματος συνημμένη βεβαίωση αναφέρεται ελλιπώς, ασαφώς και εν τέλει παντελώς αορίστως, είτε ότι η απόφαση «καθαρογράφηκε και καταχωρήθηκε στις.», είτε ότι η απόφαση «καθαρογράφηκε και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο στις είτε ότι η απόφαση «καθαρογράφηκε και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο του άρθρ. 142§2 ΚΠΔ στις .», μάλιστα ενίοτε συμβαίνει να βεβαιώνεται ότι η απόφαση «καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473§3 ΚΠΔ λ.χ στις 26-10-23» και ακριβώς δίπλα να βεβαιώνεται ότι η ίδια απόφαση καθαρογράφηκε μήνες αργότερα λ.χ στις 22-12-23. Όμως είναι απολύτως βέβαιο ότι η μόνη ορθή ασφαλής και ουχί παντελώς επισφαλής σχετική βεβαίωση – οπωσδήποτε ενυπόγραφη από τον γραμματέα της έδρας του δικαστηρίου – είναι ότι η ποινική απόφαση «καταχωρήθηκε καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473§3 ΚΠΔ με αύξοντα αριθμό …. στις ….», η οποία ενδείκνυται να τίθεται με σφραγίδα στο τέλος της ποινικής απόφασης προς τήρηση ενιαίας και απαρέγκλιτης ορθής διατύπωσης. Επειδή δεν είναι δυνατόν να επαφεθούμε στα τυχόν συμπεράσματα των αρμοδίων για το ορθόν ασαφών διατυπώσεων, διότι απλώς οι τελευταίες κάλλιστα μπορεί να μην είναι μόνο ασαφείς, αλλά λανθασμένες και επειδή με τέτοιου είδους αδόκιμες και ανέλεγκτες πρακτικές δεν μπορεί να αποκλεισθεί ο κίνδυνος να κριθεί εν τέλει λανθασμένα το εμπρόθεσμο ή εκπρόθεσμο έστω και μίας αίτησης αναίρεσης, παρακαλείσθε ιδιαιτέρως ώστε ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός να μην υπογράφει τη σχετική προς εμάς υποβλητική αναφορά, εάν δεν έχει ελέγξει ειδικά ότι η προσβαλλομένη με αίτηση αναίρεσης ποινική απόφαση φέρει την ορθή βεβαίωση του γραμματέα της έδρας του δικαστηρίου. Το Ποινικό Τμήμα της Διεύθυνσης Γραμματείας της υπηρεσίας μας, προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται να επιστρέφει άμεσα προς σχετική διόρθωση στον αποστολέα κάθε υποβλητική αναφορά προσβαλλομένης με αίτηση αναίρεσης ποινικής απόφασης, η οποία δεν φέρει την ορθή ανωτέρω βεβαίωση αλλά ελλιπή και ασαφή τέτοια Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Δ. Σκιαδαρέσης