Αυτοματοποιημένη αναζήτηση και ανταλλαγή δεδομένων για την αστυνομική συνεργασία (Καν. ΕΕ 2024/982)

Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός ΕΕ 2024/982 για την αυτοματοποιημένη αναζήτηση και ανταλλαγή δεδομένων στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας (Κανονισμός Prüm II).

Ο Κανονισμός με πλήρη τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2024/982 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2024, σχετικά με την αυτοματοποιημένη αναζήτηση και ανταλλαγή δεδομένων για την αστυνομική συνεργασία, και για την τροποποίηση των αποφάσεων 2008/615/ΔΕΥ και 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1726, (ΕΕ) 2019/817 και (ΕΕ) 2019/818 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (κανονισμός Prüm II)» αποτελείται από 48 αιτιολογικές σκέψεις και 81 άρθρα.

 

Σύμφωνα με τις αιτιολογικές σκέψεις του Κανονισμού:

«(2) Ο στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση, ο εξορθολογισμός και η διευκόλυνση της ανταλλαγής ποινικών πληροφοριών και δεδομένων σχετικών με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών για τον σκοπό της πρόληψης, της εξακρίβωσης και της διερεύνησης αξιόποινων πράξεων και μεταξύ των κρατών μελών και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων.

(3) Οι αποφάσεις 2008/615/ΔΕΥ και 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου, οι οποίες θεσπίζουν κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχών υπεύθυνων για την πρόληψη και τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων με την πρόβλεψη της αυτοματοποιημένης διαβίβασης προφίλ DNA, δακτυλοσκοπικών δεδομένων και ορισμένων δεδομένων σχετικών με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, έχουν αποδειχθεί σημαντικές για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, προστατεύοντας την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης και τους πολίτες της.

(4) Με βάση υφιστάμενες διαδικασίες για την αυτοματοποιημένη αναζήτηση δεδομένων, ο παρών κανονισμός καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για την αυτοματοποιημένη αναζήτηση και ανταλλαγή προφίλ DNA, δακτυλοσκοπικών δεδομένων, ορισμένων δεδομένων σχετικών με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, εικόνων προσώπου και αστυνομικών αρχείων. Αυτό θα πρέπει να ισχύει με την επιφύλαξη της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών που σχετίζονται με τα εν λόγω δεδομένα μέσω των τμημάτων SIRENE σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1862 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  ή με τα δικαιώματα των προσώπων των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία.

(5) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών που είναι υπεύθυνες για την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων (πλαίσιο Prüm II). Σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καλύπτει όλες τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των αστυνομικών και τελωνειακών αρχών και άλλων αρχών επιβολής του νόμου ειδικευμένων στον τομέα της πρόληψης, της εξακρίβωσης και της διερεύνησής αξιόποινων πράξεων. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, κάθε αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση εθνικής βάσης δεδομένων που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό ή που χορηγεί δικαστική άδεια για τη δημοσιοποίηση δεδομένων θα πρέπει να θεωρείται ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, εφόσον οι πληροφορίες ανταλλάσσονται για την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων.

(6) Οιαδήποτε επεξεργασία ή ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να οδηγεί σε διακρίσεις εις βάρος προσώπων για οποιονδήποτε λόγο. Θα πρέπει να σέβεται πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα, καθώς και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7) Οιαδήποτε επεξεργασία ή ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να υπόκειται στις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων του κεφαλαίου 6 του παρόντος κανονισμού και, κατά περίπτωση, στις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1725, (ΕΕ) 2016/794 ή (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η οδηγία (ΕΕ) 2016/680 εφαρμόζεται στη χρήση του πλαισίου Prüm II για την αναζήτηση αγνοουμένων και την ταυτοποίηση αταυτοποίητων ανθρώπινων λειψάνων, με σκοπό την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 εφαρμόζεται στη χρήση του πλαισίου Prüm II για την αναζήτηση αγνοουμένων και την ταυτοποίηση αταυτοποίητων ανθρώπινων λειψάνων για άλλους σκοπούς.

Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού 2024/982 είναι διαθέσιμο εδώ.

To Top