Δημοσιεύθηκε ο νέος Νόμος 5108/2024 για το νέο δικαστικό χάρτη της χώρας

 

Περιλαμβάνονται και οι διατάξεις για τα τέλη με το μήνα και το πλαφόν στις προμήθειες POS

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος Νόμος 5108/2024 με τίτλο “Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.” για το νέο δικαστικό χάρτη της χώρας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1:Σκοπός

Άρθρο 2: Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 3: Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Άρθρο 4: Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής δικαιοσύνης – Οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων

Άρθρο 5: Καθ’ ύλην αρμοδιότητα των εδρών των πρωτοδικείων

Άρθρο 6: Αναδιάρθρωση πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων πρώτου βαθμού και καθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

Άρθρο 7: Κατάργηση βαθμών ιεραρχίας ειρηνοδικών – Ειδική επετηρίδα – Καθήκοντα – Επιμόρφωση Άρθρο 8: Ένταξη στην ειδική επετηρίδα – Βαθμολογική αντιστοιχία – Ένταξη στη γενική επετηρίδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

Άρθρο 9: Μεταθέσεις δικαστικών λειτουργών πρώτου βαθμού

Άρθρο 10: Μισθολογική κατάσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 11: Μετακίνηση δικαστικών υπαλλήλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΤΕΙΩΝ

Άρθρο 12: Μεταφορά διαχειριστικών αρμοδιοτήτων από τους προϊσταμένους πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13: Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις

 

ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 15: Σκοπός

Άρθρο 16: Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν.4871/2021

Άρθρο 17: Βαθμός των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών που τοποθετούνται ως Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4871/2021

Άρθρο 18: Διορισμός εξεταστών της ξένης γλώσσας – Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4871/2021

Άρθρο 19: Ενοποίηση των σταδίων γραπτής εξέτασης με τη συμπερίληψη της εξέτασης ξένης γλώσσας – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4871/2021

Άρθρο 20: Βαθμολόγηση των υποψηφίων μετά από την κατάργηση της διενέργειας ξεχωριστών γραπτών εξετάσεων ξένης γλώσσας και την ενσωμάτωση της εξέτασης στις γραπτές εξετάσεις των λοιπών μαθημάτων του εισαγωγικού διαγωνισμού – Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 4871/2021

Άρθρο 21: Κατάργηση της ξεχωριστής εκπαίδευσης των σπουδαστών που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δόκιμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4871/2021

Άρθρο 22: Τήρηση των αρχών και κανόνων που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την επεξεργασία αντιγράφων φακέλων δικογραφιών στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 25 του ν. 4871/2021

Άρθρο 23: Βασικοί διδάσκοντες και αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 27 ν. 4871/2021

Άρθρο 24: Ύλη και επιτροπή εξετάσεων αποφοίτησης της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης – Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 4871/2021

Άρθρο 25: Καθορισμός της σειράς επιτυχίας στους πίνακες επιτυχόντων των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών μετά από το τέλος του πρώτου σταδίου κατάρτισης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 29 ν. 4871/2021

Άρθρο 26: Κατανομή των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών και περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων μετά από το τέλος του πρώτου σταδίου κατάρτισης στα τμήματα της κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης – Τροποποίηση άρθρου 30 ν. 4871/2021

Άρθρο 27: Εξαγωγή του τελικού βαθμού με βάση τον οποίο καθορίζεται η σειρά των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών στους πίνακες αρχαιότητας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 ν. 4871/2021

Άρθρο 28: Συγκρότηση της επιτροπής ψυχιατρικής διερεύνησης των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 34 ν. 4871/2021

Άρθρο 29: Διορισμός των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 4871/2021

Άρθρο 30: Βαθμός του ψυχιάτρου που χορηγεί το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 55H ν. 4871/2021

Άρθρο 31: Διδάσκοντες που αξιολογούν τους εκπαιδευόμενους που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 55ΙΘ ν. 4871/2021

Άρθρο 32: Δικαστικές υπηρεσίες στις οποίες πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 55KB ν. 4871/2021

Άρθρο 33: Συγκρότηση της επιτροπής ψυχιατρικής διερεύνησης των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 55Ι Δ ν. 4871/2021

Άρθρο 34: Επιστροφή αποδοχών από τους εκπαιδευόμενους που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και από τους διοριζόμενους σε θέσεις δικαστικών υπαλλήλων – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 55ΚΕ του ν. 4871/2021

Άρθρο 35: Επανακαθορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων – Τροποποίηση άρθρου 55Θ ν. 4871/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 3251/2004 ΚΑΙ Ν. 4786/2021

Άρθρο 36: Κατάργηση δυνητικού λόγου μη εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 12 ν. 3251/2004 (άρθρο 4 της υπό στοιχεία 2002/584/ΔΕΥ Απόφασης-Πλαισίου)

Άρθρο 37: Εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης κατά Έλληνα υπηκόου – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 13 ν. 3251/2004 (παρ. 3 άρθρου 5 της υπό στοιχεία 2002/584/ΔΕΥ Απόφασης-Πλαισίου)

Άρθρο 38: Άρνηση διαμεταγωγής υπηκόου άλλου κράτους μέλους – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 30 ν. 3251/2004 (άρθρο 25 της υπό στοιχεία 2002/584/ΔΕΥ Απόφασης-Πλαισίου)

Άρθρο 39: Ποινική δίωξη των πλημμελημάτων αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διώκονται αυτοτελώς – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 16Β ν. 4786/2021 (άρθρο 13 Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4963/2022

Άρθρο 40: Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 3 ν. 4963/2022

Άρθρο 41: Κατανομή των οργανικών θέσεων τού προσωπικού της περιφερειακής υπηρεσίας πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων – Τροποποίηση περ. γ’ παρ. 3 άρθρου 16Α ν. 4963/2022

Άρθρο 42: Χρονική διάρκεια εισαγωγικής εκπαίδευσης του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 33 ν. 4963/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Ν. 5090/2024 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4620/2019

Άρθρο 43: Κατάργηση του άρθρου 469 του Ποινικού Κώδικα – Τροποποίηση άρθρου 136 ν. 5090/2024

Άρθρο 44: Υπαγωγή των κακουργημάτων που προσβάλλουν τα έννομα αγαθά του ατομικού απορρήτου και της επικοινωνίας στη καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Τριμελούς Εφετείου – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 111 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 45: Παραπομπή στις διατάξεις περί αρμοδιότητας μονομελούς εφετείου επί πλημμελημάτων προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 324 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 46: Παραπομπή στις διατάξεις περί μετατροπής της ποινής φυλάκισης σε χρήμα – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 551 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 47: Κατάργηση της υποχρέωσης ενημέρωσης για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης σε δίκες στις οποίες διάδικος είναι το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 3 του ν. 4640/2019

Άρθρο 48: Σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων από δικαστικό επιμελητή έπειτα από παραγγελία – Τροποποίηση περ γ) παρ. 2 άρθρου 1 ν. 2318/1995

Άρθρο 49: Αδυναμία εξάλειψης του αξιοποίνου και μη επιβολής ποινής σε περιπτώσεις αδικημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4689/2020 (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371)

Άρθρο 50: Αύξηση οργανικών θέσεων των εισαγγελικών λειτουργών

Άρθρο 51: Παράταση της θητείας των Συμβουλίων Διοίκησης Πολιτικών Δικαστηρίων και Διευθυνόντων τις Εισαγγελίες

Άρθρο 52: Προϋποθέσεις προσφυγής στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 81 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Άρθρο 53: Προϋποθέσεις προσφυγής στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου – Τροποποίηση άρθρου 86 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Άρθρο 54: Διαδικασία αντικατάστασης δικηγόρου κατά την έκδοση κληρονομητηρίου – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 819 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 55: Διαδικασία αντικατάστασης δικηγόρου κατά τη συναινετική εγγραφή ή εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 208 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 56: Αντικατάσταση δικηγόρου κατά τον προέλεγχο για την εγγραφή και τροποποίηση καταστατικού σωματείου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 787 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 57: Έναρξη ισχύος των διατάξεων για τον προέλεγχο σωματείων από δικηγόρο – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 32 ν. 5095/2024

Άρθρο 58: Καθορισμός του καθ’ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου επί εκκρεμών ποινικών υποθέσεων – Τροποποίηση παρ. 1 και 5 άρθρου 137 ν. 5090/2024

Άρθρο 59: Παθητική δωροδοκία δικαστών, ενόρκων ή διαιτητών άλλων κρατών – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 237 Ποινικού Κώδικα (άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371)

Άρθρο 60: Ένταξη της παραλαβής και διαβίβασης κάθε μορφής αποκτηθέντων δεδομένων επικοινωνιακού περιεχομένου από άλλα κράτη μέλη ή στο πλαίσιο δράσης των «Κοινών Ομάδων Έρευνας» στις αρμοδιότητες του Εθνικού Ανταποκριτή της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) – Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 2 ν. 3663/2008 Άρθρο 61: Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας των επιτυχόντων της προκήρυξης 1ΔΑ/2023 του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Άρθρο 62: Διαδικασία διαιτησίας στις συγχρηματοδοτούμενες Συμβάσεις Δημοσίων Έργων που υλοποιούν δημόσιες επιχειρήσεις του ν. 3429/2005 – Προσθήκη άρθρου 25Β στον ν. 3614/2007

Άρθρο 63: Ειδικότερες ρυθμίσεις για τον προσυμβατικό έλεγχο – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 324 ν. 4700/2020

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 64: Ανώτατο όριο προμήθειας σε συναλλαγές έως δέκα (10) ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών

Άρθρο 65: Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών πληρωμών

Άρθρο 66: Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2024 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 2093/1992

Άρθρο 67: Διεύρυνση των σκοπών του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου – Τροποποίηση άρθρου 1, παρ. 4 άρθρου 5Β, προσθήκη άρθρου 5Δ στον ν. 3986/2011

Άρθρο 68: Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο των ποσών που χορηγούνται σε Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel»

Άρθρο 69: Ρυθμίσεις για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2 (ρυμουλκούμενα – τρέϊλερ), τα οποία διαθέτουν ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.) που έχουν εκδοθεί μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2023

Άρθρο 70: Αποδόσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων σε δήμους και περιφέρειες – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 38 ν. 3986/2011

Άρθρο 71: Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού των αποκεντρωμένων διοικήσεων – Τροποποίηση έκτου εδαφίου περ. 1 παρ. Α άρθρου 20 ν. 4354/2015

Άρθρο 72: Επιχορήγηση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εξόφληση υποχρεώσεών τους

Άρθρο 73: Παράταση της θητείας των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 88 ν. 4622/2019

Άρθρο 74: Δαπάνες μετακίνησης αστυνομικού προσωπικού για κάλυψη έκτακτων και απροβλέπτων αναγκών

Άρθρο 75: Καταβολή αποζημίωσης σε επιχειρήσεις ξενοδοχειακών καταλυμάτων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εξαιτίας φθορών από τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών

 

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 76 : Έναρξη ισχύος

 

Διαβάστε αναλυτικά

Νόμος 5108/2024 – ΦΕΚ 65/Α/2-5-2024

Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

To Top