Διοικητική δίκη: Τροποποίηση διατάξεων με σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Μεταξύ άλλων, εισάγονται ρυθμίσεις για ηλεκτρονικές επιδόσεις και μεταφέρονται διαφορές από το ΣτΕ προς τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Τροποποίηση του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (Α΄ 8) – Μεταφορά διαφορών στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια -Ρυθμίσεις για πιλοτική ή κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – Άλλες διατάξεις για τη διοικητική δίκη»

Το σχέδιο νόμου αποτελείται από 29 άρθρα και 3 κύρια Μέρη, μέσα από τα οποία εισάγονται τροποποιήσεις στις διατάξεις που διέπουν τη διοικητική δίκη.

Όπως ειδικότερα αναφέρεται στο άρθρο 1:

«1. Σκοπός του Μέρους Β’ είναι ο εκσυγχρονισμός και ο εξορθολογισμός της διαδικασίας εκδίκασης των υποθέσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και η εξάλειψη των δικονομικών δυσλειτουργιών που έχουν διαπιστωθεί στην πράξη. Μέσω ευρέων δικονομικών παρεμβάσεων που αφορούν κυρίως στην ενίσχυση του σταδίου της προδικασίας, στην επέκταση και διεύρυνση της διαδικασίας σε συμβούλιο και στην αναβάθμιση του ρόλου του εισηγητή στη διαδικασία σε συμβούλιο, επιδιώκονται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκδίκαση των υποθέσεων και η ορθολογική κατανομή της εργασίας μεταξύ των δικαστών.

2. Σκοπός του Μέρους Γ’ είναι η ορθολογικότερη κατανομή της δικαστηριακής ύλης εντός της διοικητικής δικαιοσύνης και η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, μέσω της μεταφοράς κατηγοριών διαφορών από το Συμβούλιο της Επικρατείας στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, καθώς και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του θεσμού της πρότυπης δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Σκοπός του Μέρους Δ’ είναι η ποιοτική και ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης σε υποθέσεις αρμοδιότητας του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, καθώς και του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 2, αντικείμενο των επιμέρους Μερών του νομοσχεδίου είναι:

«1. Αντικείμενο του Μέρους Β’ είναι η τροποποίηση του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκδίκαση των υποθέσεων, ιδίως μέσω:

α) της άμεσης χρέωσης των υποθέσεων σε εισηγητή δικαστή και της πρόβλεψης αυστηρών προθεσμιών για την επίδοση των δικογράφων, την αποστολή των απόψεων της Διοίκησης και τη συγκέντρωση των στοιχείων του φακέλου,

β) της επέκτασης της διαδικασίας σε συμβούλιο και της διεύρυνσης των εξουσιών του συμβουλίου,

γ) της αναβάθμισης των καθηκόντων των εισηγητών μέσω της συμμετοχής τους με αποφασιστική ψήφο στη διαδικασία σε συμβούλιο και

δ) της άρσης των τυπικών πλημμελειών και της συμπλήρωσης ελλείψεων του φακέλου πριν από τη συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο.

2. Αντικείμενο του Μέρους Γ’ είναι:

α) η τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 1406/1983 (Α΄ 182), με τη μεταφορά κατηγοριών διαφορών από το Συμβούλιο της Επικρατείας και την υπαγωγή τους ως διαφορών ουσίας στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια,

β) η τροποποίηση του ν. 702/1977 (Α΄ 268), με τη μεταφορά κατηγοριών ακυρωτικών διαφορών από το Συμβούλιο της Επικρατείας στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια,

γ) η τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213) για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του θεσμού της πρότυπης δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Αντικείμενο του Μέρους Δ’ είναι ο ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσω της τροποποίησης του άρθρου 218 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και η προαγωγή Εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον βαθμό του Παρέδρου εκτός οργανικών θέσεων με τροποποίηση του άρθρου 178 του ν. 4820/2021 (Α’130)».

 Δείτε τη διαβούλευση εδώ θα ολοκληρωθεί στις 18/6/2024

Πηγή :
To Top