ΑΠ 114/2022 Αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία – Επένδυση χωρίς εντολή σε τραπεζικό ομόλογο – Αμέλεια προστηθέντων τράπεζας – Μη ριζική μεταβολή της έννοιας της αμέλειας – Ένσταση περί συνυπολογισμού κέρδους και ζημίας -.

Αν με το δικόγραφο της αγωγής αποζημίωσης από αδικοπραξία γίνεται επίκληση της αμέλειας του εναγομένου, η οποία είναι αόριστη νομική..

Η αδυναμία εκτέλεσης προσωρινής διαταγής και δικαστικής απόφασης για ανάθεση προσωρινής και οριστικής επιμέλειας παραβίασε την οικογενειακή ζωή γονέα και παιδιού

ΑΠΟΦΑΣΗ Υ.Υ. και Υ.Υ. κατά Ρωσίας της 08.03.2022 (αρ. προσφ. 43229/18) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποχρέωση των αρχών να συνδράμουν στην..

To Top