Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 164/2022 Η αρχή της απαγόρευσης επιβολής διπλής ποινής δεν αντιτίθεται καταρχήν στην εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης κατά του υπευθύνου ενός συστήματος πυραμίδας που συνιστούσε απάτη και εφαρμόσθηκε στην Ισπανία και την Πορτογαλία

  «Προδικαστική παραπομπή – Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις – Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ – Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης – Λόγοι μη εκτελέσεως..

ΔΕφΘεσ 1279/2023: Κακοτεχνία σε πεζοδρόμιο τραυματισμός και αποζημίωση πεζού.Δεν στοιχειοθετείται αστική ευθύνη του Δημοσίου λόγω αδυναμίας πλήρους απόδειξης των πραγματικών ισχυρισμών της εκκαλούσας

  Με την κρινόμενη έφεση ζητήθηκε η εξαφάνιση της 3206/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ε΄). Με..

ΕλΣυν 906/2023 Τμ.II: Ανάκληση διορισμού υπαλλήλου λόγω νόθευσης τυπικού προσόντος κατά την πρόσληψη, παραγραφή ποινικών ευθυνών & καταλογισμός

Με την κρινόμενη έφεση ζητήθηκε η ακύρωση της …/30.10.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., με την οποία καταλογίστηκε σε..

To Top