ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ   207/2020 Σύμφωνα με τα άρθρα 415-420 ΚΠολΔ ένας ή περισσότεροι διάδικοι είναι δυνατό να εξετασθούν από το δικαστήριο, χωρίς όρκο ή με όρκο, εκτιμώμενης της κατάθεσής τους αυτής ελεύθερα

Περίληψη Σύμφωνα με τα άρθρα 415-420 ΚΠολΔ ένας ή περισσότεροι διάδικοι είναι δυνατό να εξετασθούν από το δικαστήριο, χωρίς όρκο..

To Top